ชื่อ-นามสกุล
 นายกฤษณะ กลิ่นดี  
 Mr. Kritsana Klindee
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267124
อีเมล์: ball_2021@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Meeting hall ชั้น 4 อาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม​ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย​ วันที่​ 10 กุมภาพันธ์​ 2566 เวลา​ 8.30 -​ 17.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม​ ท.209 ชั้น​ 2 อาคารทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการศึกษาดูงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการเรื่องเล่าสร้างแรงบัลดาลใจ Km inspiration ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิลทัลของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
อ้างอิง: โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 1และปีที่ 2
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.