ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวสายรุ้ง ตุ่นป้อม  
 Miss Sairung Tunpom
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: sairung.t@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การจัดการประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561
2 บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
3 ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
การบริหารงานบุคคลตามภาครัฐแนวใหม่,สมรรถนะ (Competency), การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น, ความผูกพันธ์ต่อองค์กร, การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ, ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, Microsoft Office, งานธุรการ และสารบรรณ , งานประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารงานบุคคล, Human Resource, การกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น, การจัดการการท่องเที่ยว
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะหลักและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/309-25600831102902.pdf
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การพัฒนาคู่มือการรับ – ส่ง เอกสารผ่านระบบ e-Document ของบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ PSRU Open House ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะทำงานรับสมัครตัวแทน ศทส. เพื่อสังเกตการณ์ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
อ้างอิง: เข้าร่วมงานพิบูลวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรม “วันราชภัฏ”วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง PSRU RUN 2020 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด -19 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ศิลปหัตถกรรมอาลัย “พวงหลีด”) วันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัคร ในงานวิจัย (Human Subjects Protection - Standard Coure) และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ท410 ชั้น 4 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: การอบรมการทดสอบความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 มีนาคม 2563
อ้างอิง: การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Leaning)หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง) วันที่ 31 มีนาคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข ในการทำงาน (R2H) ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: ร่วมเป็นทีมงานกำกับการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดพิษณุโลก ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ พระราชวังจันทน์
อ้างอิง: ร่วมปฏิบัติงานสังเกตการณ์สอบ o-net ณ โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562
อ้างอิง: ร่วมกิจกรรม PSRU RUN 2019 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมกิจกรม วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมโครงการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย
อ้างอิง: ร่วมโครงการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา PSRU GAMES 2019 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมการแข่งขันกีฬา PSRU GAMES 2019 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ กาซะลองคำเกมส์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะดำเนินงานโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงสร้างกรอบหน่วยงานและอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ท 410 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะดำเนินงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: ร่วมเป็นงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม “สงกรานต์มหามงคล ถนนมะฮอกกานี” วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมประชุมการพิจารณาเลือกประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ท 209 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เป็นคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และพิจารณาตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของรายงานประเมินตนเอง (SAR) ฉบับร่าง ปีการศึกษา 2561 (12 มีนาคม 2562)
อ้างอิง: ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2561 (12 มีนาคม 2562)
อ้างอิง: เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (12 มีนาคม 2562)
อ้างอิง: เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (13 มีนาคม 2562)
อ้างอิง: เป็นคณะทำงานและพัฒนาและดำเนินการหลักสูตร โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำหน่วยพัฒนาครูคณะครุศาสตร์ (26 เมษายน 2562)
อ้างอิง: เป็นคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ) (23 พฤษภาคม 2562)
อ้างอิง: เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคพิเศษ) (20 สิงหาคม 2562)
อ้างอิง: เป็นคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 (2 กันยายน 2562)
อ้างอิง: เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้า อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เป็นคณะทำงานกิจกรรมทำบุญระหว่างเข้าพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เป็นคณะดำเนินงานจัดงานเกษียณอายุราชการและต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบงกชเพชร ชั้น 2 ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ในการสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยหลักสูตรครุศึกษา ฐานสมรรถนะ” วิทยากรให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี และทีมวิทยากร ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรน้องใหม่ ประจำปี 2562 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมให้ข้อมูลการเปิดหลักสูตร ปร.ด.บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 800 ที่นั่ง อาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ในระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปางอุบล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมรับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ "เจาะลึกแบบฟอร์มและการเตรียมความพร้อมด้านผลงาน" วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มรพส. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 1 กรกฎาคม2562 ณ ห้องประชุม 800 ที่นั่ง อาคารศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมนานชาติ 8th Evaluation Meeting SEA-Teacher Project ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานขั้นในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness:R2H) ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ พาร์ค พิษณุโลก
อ้างอิง: เป็นคณะทำงาน SEA Teacher 8th Evaluation Meeting Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA Teacher - project) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงครามมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมรับฟังการประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้ารับการตรวจประเมินโครงการ ตามแผนงบประมาณ ปี 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน2562 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง “พิบูล RUN 2019” วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมการประชุมสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของสโมสร ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้ารับการอบรมระบบติดตามและประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ณ E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมร่วมงานเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรมการให้ความรู้ของบริษัท Ricoh วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ท 410 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ ราชภัฏน้อมพลี ทำดีเพื่อแผ่นดิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ บนเส้นทางเกียรติยศ ครูดีศรีพิบูล 61 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการ บุคลากร-จิตอาสาร่วมใจ พัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 คน 1 กล้า วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการจัดทำ Job description บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มรพส. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้น 4 E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการจัดทำ Job Description รายบุคคลสายสนบัสนุนวิชาการ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักวิยบริการและเทสโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มพื้นที่สีเขียว "1คน 1กล้า" วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 E-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 11 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
อ้างอิง: เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติมหากุศล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ-สนับสนุน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังข้อราชการจากผู้บริหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: ร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการปรับภูมิทัศน์สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ จ.ชลบุรี
อ้างอิง: ร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการคณะครุศาสตร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาิวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMiS)
อ้างอิง: อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา (ภาษาไทย) วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ชื่อโครงการ: การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชา (เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) 11 กันยายน 2561
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: เข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: เข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสิริราชภัฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล และแชร์บอล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ กาซะลองคำเกมส์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ศิลปหัตถกรรมอาลัย “พวงหลีด”) วันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมการทดสอบความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 มีนาคม 2563
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Leaning)หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง) วันที่ 31 มีนาคม 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข ในการทำงาน (R2H) ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล จ.พิษณุโลก
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล และแชร์บอล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ กาซะลองคำเกมส์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H) ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ พาร์ค พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมโครงการจัดทำ Job Description รายบุคคลสายสนบัสนุนวิชาการ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สำนักวิยบริการและเทสโนโลยรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.