ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง  
  Assoc. Prof. Dr. Jiraphat Kaewsritong
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: jiraphat7555@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
2 คศ.ม (บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2554
3 คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
งานประดิษฐ์, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, การผสมเครื่องดื่ม Cocktail & Mocktail, การจัดดอกไม้, อาหารฟิวชั่น
 
ความสนใจ
งานวิจัยท้องถิ่น, การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: วิทวัฒน์ ยินดี, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ กีรติญา สอนเนย. (2567). การสร้างสรรค์ชุดขันหมากประยุกต์สำหรับธุรกิจร้านดอกไม้. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: รุ่งอรุณ ช้างบุญ, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง,กีรติญา สอนเนย, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ วิรัชยา อินทะกันฑ (2567). การออกแบบสื่อทำมือสำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนบ้านตลุกหิน จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนย กุลชญา สิ่วหงวน และธนพล กิจพจน์ . (2566). ผลของการเสริมใยอาหารจากลูกจันต่อองค์ประกอบทางเคมีและการยอมรับของผู้บริโภคในไอศกรีมลูกจัน.การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนยและกุลชญา สิ่วหงวน. (2565) การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา:หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ณัชชา พานิชสกุลชัย, วิยดา บุญลอย, สิรภัทร วงษ์ยะลา, สุมิตรตา ถนอมกาย, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, และ กีรติญา สอนเนย. (2565). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกพุดตานจากอัตลักษณ์ลวดลายเครื่องสังคโลก อำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565. หน้า 1295-1303.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนยและกุลชญา สิ่วหงวน. (2564) การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา:หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนหนองตูม จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ของที่ระลึกของตกแต่งจากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอท้องถิ่นพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ บ้านสนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: อบรม OBE รุ่นที่ 1 จัดโดย ทปอ.
อ้างอิง: อบรม CLOs รุ่นที่ 1 จัดโดย ทปอ.
อ้างอิง: อบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบุราณการกับการเรียนการสอน
อ้างอิง: อบรม โครงการจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง”การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันโลกโลกาภิวัฒน์สังคม”
อ้างอิง: อบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 11
อ้างอิง: อบรมการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: อบรมการเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocol & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับผู้ประเมิน)
อ้างอิง: อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 9 วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.