ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล  
 Miss Chuthatip Pradipatnaruemol
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: chuthatip291@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 รป.ม. (นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557
2 รบ. (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์ , ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, นโยบายสาธารณะ, นวัตกรรมทางสังคม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ , การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , การท่องเที่ยวชุมชน/ โครงการโอท็อปนวัตวิถี
 
ความสนใจ
สังคมศาสตร์, เกษตรอินทรีย์, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม , การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, นโยบายสาธารณะของภาครัฐ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล อรุณี กายานนท์, กฤติมา อินทะกูล, และสุดารัตน์ รัตนพงษ์. (2561). การมีส่วน ร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์. วารสารวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 3(1). กรกฎาคม– ธันวาคม 2561
อ้างอิง: จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, ดลเดช ตั้งตระการพงษ์, จักรทอง ทองจัตุ, ธนวัฒน์ ยานุ, และชลธิชา อยู่พ่วง. การจัดการโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน : กรณีศึกษากล้วยอบเนยกลุ่มสหกรณ์แปรรูปหนองตูม จังหวัดสุโขทัย. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16. วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, ธนัสถา โรจนตระกูล,นันทพันธ์ คดคง, รณชัย หมื่นวงศ์, นภัส จันทรวรชาต. ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ : กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล, ดลเดช ตั้งตระการพงษ์, จักรทอง ทองจัตุ, ธนวัฒน์ ยานุ, และชลธิชา อยู่พ่วง. การจัดการโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน : กรณีศึกษากล้วยอบเนยกลุ่มสหกรณ์แปรรูปหนองตูม จังหวัดสุโขทัย. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16. วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การสร้างนวัตกรรมกาแฟเพื่อความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (ชุดโครงการ) (ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนางานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2562 1,380,000 บาท) (หัวหน้าวิจัย)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: แนวทางการสร้างอาชีพตามความถนัดของผู้สูงอายุชุมชนบ้านตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 214,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 218,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: การแปรเปลี่ยนและธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ชุมชนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 358,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: การจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ชุดโครงการ). (ทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนางานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 129,800 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการ Social Innovation Driving Unit (ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน). (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (องค์การมหาชน) 1,800,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 50,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 50,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: ถอดแบบความสำเร็จของชุมชนสู่บทเรียนการจัดการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 200,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
อ้างอิง: แผนที่วัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนสนับสนุนจากสำนักศิลปวัฒนธรรม 20,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: โครงการสำรวจแนวทางการปรับแก้พระราชกำหนดประมง พ.ศ.2558 ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (นักวิจัย)
อ้างอิง: ชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาโซ่อุปทานกล้วยอบเนย อำเภอกงไกรลาศ อย่างยั่งยืน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 750,000 บาท) (ผู้ร่วมวิจัย)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมการออกแบบระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (social impact assessment) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารอุทยานนวัตกรรม ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: 1. หลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” ม.นเรศวร รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: 1. บริการวิชาการแหล่งเรียนรู่พิบูลปัญญา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก”
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: 2. บริการวิชาการเทศบาลตำบลบ้านคลอง เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวและการค้นหาศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านคลอง”
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ เรื่อง “การสร้างเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์” ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “การพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่” ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การฝึกอบรมกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อ.สามง่าม จ.พิจิตร ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การฝึกอบรมกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การฝึกอบรมกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อ.โพทะเล จ.พิจิตร ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การฝึกอบรมกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี เจ้าบ้านที่ดี อ.สามเงา จ.ตาก ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี แผนธุรกิจ อ.สามเงา จ.ตาก ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี แผนธุรกิจ อ.เมือง จ.ตาก ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การฝึกอบรมกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การฝึกอบรมกิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0” ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการการจัดของบเพื่อเขียนโครงการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการการจัดของบเพื่อเขียนโครงการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการการจัดของบเพื่อเขียนโครงการยุทธศาสตร์กลุ่มคลัสเตอร์มรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 จังหวัดเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย ประจำปี 2561
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมทางสังคม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ภาคเหนือตอนล่าง หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2560
ชื่อโครงการ: วิทยากรกระบวนการ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ประจำปี 2560
ชื่อโครงการ: ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560-2561
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เมืองปั่นได้เมืองปั่นดีน่านประจำปี พ.ศ. 2559
ชื่อโครงการ: วิทยาการบรรยาย “การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืน”ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: วิทยากรร่วมโครงการการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมงประจำปี พ.ศ. 2558 (ภาคเหนือและภาคอีสาน)
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการการบริหารและจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561-2562
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.