ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  
  Asst. Prof. Dr. Chanikan Junmatong
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: chanikanjunmatong@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
3 วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 
ความเชี่ยวชาญ
Plant Physiology, Postharvest Technology, Plant Biochemistry
 
ความสนใจ
Postharvest Technology and Plant Physiology, Stress Physiology
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง (2561).ผลของการแช่เมล็ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา. Naresuan University Journal: Science and Technology, 2560. Page: 102-109
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง (2560).ผลของการเมล้ดในกรดซาลิซิลิกต่อการงอกของเมล็ด การเติบโต และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนถั่วลันเตา. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560, Vol 25, No 1. Page: 102-109
อ้างอิง: ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง (2560).ผลของการแช่เมล็ดด้วยกรดซาลิซิลิกต่อความงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตและศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของต้นอ่อนทานตะวัน. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 4. Page: 36-40
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Junmatong C, Faiyue B, Rotarayanont S, Uthaibutra J, Boonyakiat D, Saengnil K (2015) Cold storage in salicylic acid increases enzymatic and non-enzymatic antioxidants of Nam Dok Mai No. 4 mango fruit. ScienceAsia 41, 12–21.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Junmatong C, Uthaibutra J, Boonyakiat D, Faiyue B, Saengnil K (2012) Reduction of chilling injury of ‘Nam Dok Mai No. 4’ mango fruit by treatments with salicylic acid and methyl jasmonate. J Agr Sci 4, 126–136.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.