ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาภรณ์ ทิมัน  
 Asst. Prof. Rachadaporn Timun
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: rachadaporn@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
2 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: เข้าร่วมการอบรมโครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน" โครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11
อ้างอิง: เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
อ้างอิง: อบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: อบรมการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Trainin ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 4
อ้างอิง: อบรมโครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม" รุ่นที่ 2
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง OBE และ CWIE" รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: เข้าร่วมสัมมนา "Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย"
อ้างอิง: ร่วมฟังทิศทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDEA 2023
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเรขาคณิตในการสร้างรูปหลากเหลี่ยมด้านเท่า
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.