ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์  
 Miss Preeyanut Wilaiwit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: park_miyo@me.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
Korean language , Guidance Psychology
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Pavida Mahawong, Kusuma Yokchoo, Anyanee Suwannarod, Benyapat Wuntong and Preeyanut Wilaiwit. (2021). The Needs Assessment to Guidance Services of High School Education under the Secondary Educational Service Area Office 39 (Phitsanulok-Uttaradit)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.