ชื่อ-นามสกุล
 นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์  
 Mrs. Anchalee Lekpradit
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-267200 ต่อ 9402
อีเมล์: anchalee@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 
ความสนใจ
Microsoft Office, งานธุรการ และสารบรรณ , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ผ่านระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณครูวิชาชีพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Word
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ "แนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต"
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมทักษะให้ความรู้ด้านการเงินและพัสดุเพื่อความถูกต้องตามหลักธรรมภิบาล
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากรการวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
อ้างอิง: อบรมและพัฒนาทักษะ DIGITAL LITERACY ของบุคลากรให้มีทักษะเพียงพอต่อการพัฒนา SMART UNIVERSITY สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรม : เขียนอย่างไรไม่ให้ Plagiarsm
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อ้างอิง: รับฟังการบรรยายพิเศษ BOTNOI PLATFORM "พิบูลสงครามมหาวิทยาลัย กับ วันเทคโนโลยีของไทย"
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: ผู้ช่วยวิทยากร : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้ระบบเบิกจ่ายวัสดุ e-Store ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/691/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนางานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1162/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักและการบันทึกสมรรถนะ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1929/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการส่งเสริมจัดทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน" กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มรพส. วันที่ 15-16 มกราคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1551/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/1624/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการจ้างเหมาก่อสร้างหรือปรับปรุงแก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน วันที่ 24 มิถุนายน 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/2144/2557 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบวุฒิบัตรในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "ทักษะแห่งความสำเร็จในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21" วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/617/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเจ้าหน้าที่และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 2 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา คุณธรรมสำหรับข้าราชการ รุ่นที่2/2555 : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ 21/2555 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง Website ด้วยตนเองใน 7 วัน ในโครงการวางระบบและพัฒนาข้าราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาทางไกล วิทยาลัยข้าราชการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: สำนักงานคณธกรรมการข้าราชการพลเรือน มอบประกาศนียบัตร ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-Learning) ด้านการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ วิชา การบริการทีเป็นเลิศ รุ่นที่1/2555 : ธันวาคม 2554 - มกราคม 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/3677/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการอบรมโครงการกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ หลักสูตร"หัวใจบริการ และการพัฒนาองค์กร" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/4364/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ที่ ศธ 0538/4981/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบวุฒิบัตร ได้ผ่านการอบรมโครงการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านธุรการและสารบรรณสู่หน่่วยงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2555
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.