ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน  
 Miss Atchima Mattrangoen
ตำแหน่ง: นิติกร ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: a-nataxiah@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559
2 น.บ. (นิติศาสตร์) ม.นเรศวร 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย จัดโดยกองบริหารงานบุคคล
อ้างอิง: สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม จัดโดย สำนักงาน ก.พ.
อ้างอิง: โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ "แนวทางการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จัดโดย งานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
อ้างอิง: "โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) จัดโดยกองบริหารงานบุคคล
อ้างอิง: โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จัดโดยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA 7 และการจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote Web & Zotero จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดโดยกองบริหารบุคคล
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่อง การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโดยสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศัยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง จัดโดย กลุ่มนิติกรมหาวิทยาลัย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.