ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. อรรธพร เลิศอร่ามแสง  
  Dr. Uttaporn Lertaramsaeng
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: uttaporn.l@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566
2 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Business Management , e-Commerce, Digital Marketing, Computer Graphics and Multimedia, Data Analytics, Geographic Information System, Management Information System
 
ความสนใจ
Geographic Information System (GIS), Big Data, Business Intelligence, Computer Graphics and Multimedia, e-Commerce/Social Commerce/mobile Commerce, Data Analytics for Business
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ภูรดา ประเสริฐศรี, สกล เกิดผล, สุวารีย์ วงศ์วัฒนา, สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี, ธนพร บัวรอด และอรรธพร เลิศอร่ามแสง. (2566). การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 5(2), 59-76.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Lertaramsaeng, U. & Payakpate, J.(2020). An Appropriate Interpretation Approach for Land Use/Land Cover Map in Chomthong, Phitsanulok, Thailand NU. International Journal of Science 2020; 17(1) : 75-89
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Lertaramsaeng, U. & Payakpate, J. (2019). A Review of Using Maximum Likelihood Classifier to Identify Land Use/Land Cover”, 10th ISEEC-2019, 20-23 Nov, 2019. pp.1-10 – 1-10
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิไลวรรณ แสนชนะ ปราโมทย์ สิทธิจักร ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล และอรรธพร เลิศอร่ามแสง. (2559). การพัฒนาเก้าอี้ฝึกนั่งและสื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษช่วงชั้นปฐมวัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559. วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 136-146.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.