ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อวยพร ดำริมุ่งกิจ  
 Miss Auayporn Damrimungkit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: auayporn.nam@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
 
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา, จุลชีววิทยา ด้าน แบคทีเรีย สีย้อมจากแอคติโนมัยซีส จุลชีววิทยาทางอาหาร, วิทยาศาสตร์การแพทย์, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, -การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -การออกแบบการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบออนไล
 
ความสนใจ
วิจัยการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา, จุลชีววิทยาทางดิน (Soil Microbiology) , การศึกษา การจัดการเรียนการสอน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อวยพร ดำริมุ่งกิจ. (2564). มุมมองของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต่อแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. วารสารครุพิบูล, 8(2), 228-241
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, สมศรี ทาสุทะ, อารีย์ ขุมเพ็ชร, เจษฎาภรณ์ สร้อยจอม, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล, วิภา ทองบุรี, สำรวย สารถี และอวยพร ดำริมุ่งกิจ. (2562). องค์ประกอบและกิจกรรมตัวบ่งชี้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารครุพิบูล, 7(1), 132-144.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: อวยพร ดำริมุ่งกิจ. (2563). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ระบบภูมิคุ้มกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, หน้า 341-350.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ศักย์ชัยเพชรสุวรรณ เฉลิมชัย สังโยฆะ อวยพรดำริมุ่งกิจ อนุพล อัคพิน และธนชัย มะธิปิไขย. (2566).ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทยจากการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝายชะลอความชุ่มชื้น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน. งานประชุมวิชาการครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5 นวัตกรราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
อ้างอิง: หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลยด้วย Google Forms
อ้างอิง: Microsoft in Education: Microsoft Innovative Educator
อ้างอิง: โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย: พิศ พินิจ พิพิธภัณฑ์ สู่ Digital Museum
อ้างอิง: โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ระยะที่ 1
ชื่อโครงการ: โครงการ Re-Skills and New-Skills บัณฑิตที่เป็นครูประจำการ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Course)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร Learning Board Game Design
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: International Conference for Science Educators and Teachers 2021 (ISET)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: นวัตกรรมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษากับความเป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลยด้วย Google Forms
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft in Education: Microsoft Innovative Educator
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย: พิศ พินิจ พิพิธภัณฑ์ สู่ Digital Museum
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะผ่านกิจกรรมเชิงรุกโดย IPAD
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: A Day In A Life กับการสอนด้วย IPAD
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การเรียนรู้ของนักศึกษาครูผ่าน PLC: ช่วยครูมือใหม่กล้าเปลี่ยนชั้นเรียน
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การสังเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางการวิจัยด้านสะเต็มศึกษา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิทัล 2020
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใข้แนวคิด STEM Education
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Thematic Approach and Place-based Learning in Museum Education
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.