ชื่อ-นามสกุล
 นางอรรญา เจริญรัตน์  
 Mrs. aunraya jarrernrat
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055230597
อีเมล์: aunraya.meaw@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
งานธรุการ และงานจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 
ความสนใจ
การตลาดออนไลน์, ด้านการเงินและพัสดุ, Microsoft Office
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม
อ้างอิง: อบรมการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามระบบคุณภาพ PBA
อ้างอิง: การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสู่การเตรียมพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อ้างอิง: การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบการอ้างอิงและคุณภาพงานวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: จัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์(สายวิชาการ)
อ้างอิง: จัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์(สายสนับสนุน)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.