ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวญาดา ไกรกิจราษฎร์  
 Miss Yada kraikitrat
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: mink_kunnaynoy@outlook.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
2 บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานแอปพลิเคชั่น CANVA เพื่องานประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
อ้างอิง: อบรมการเขียนแบบจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ้างอิง: โครงการเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ Km Inspiration
อ้างอิง: โครงการอบรมการติดตาม ประเมินผลแผน เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.