ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรลาส มาตรมูล  
  Asst. Prof. Dr. Krailas Mathrmool
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7106
อีเมล์: Krailas_phy@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Digital Signal Processing, Electronics and Computer Programming, Physics/Material Sciences, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing
 
ความสนใจ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, Ferroelectric ceramics, Ceramics processing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool, Nitish Kumar, Rattiphorn Sumang "Fabrication of (1-x) Ba (Zr 0.2 Ti 0.8) O 3-x (Ba 0.7 Ca 0.3) TiO 3 ceramics saving energy by molten-salt synthetic method" Materials Today: Proceedings , 5(7) , 2018 14840-14846
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool, Thanya Udeye, and Theerachai Bongkarn “Low Temperature Fabrication of Lead-Free Piezoelectric KNLNTS Ceramics by the Solid State Combustion Technique” Ferroelectrics 518:1(2017)31-43.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool, Naratip Vittayakorn and Theerachai Bongkarn “Fabrication of New (Ba0.97Ca0.03)(Zr0.94Sn0.06)O3 Ceramics by the Combustion Technique” Ferroelectrics 491:1(2016)95-103.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool , Aniruj Akkarapongtrakul , Supattra Sukkum and Theerachai Bongkarn "Low Temperature Fabrication of Lead-Free KNN-BNT Ceramics via the Combustion Technique" Ferroelectrics,458:1 (2014) 136-145
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: วสุ พันไพศาล, ไกรลาส มาตรมูล, ธงชัย มณีชูเกตุ, ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ และ ปราโมทย์ วาดเขียน, เครื่องมือตรวจจับความผิดปกติการทำงานของหัวใจเบื้องต้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณคลื่นเสียงเชิงกลจากกทำงานของหัวใจ, EECON-27, Nov.2004, หน้า 534-536.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.