ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรลาส มาตรมูล  
  Asst. Prof. Dr. Krailas Mathrmool
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5526-7106
อีเมล์: Krailas_phy@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Digital Signal Processing, Electronics and Computer Programming, Physics/Material Sciences, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing
 
ความสนใจ
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, Ferroelectric ceramics, Ceramics processing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล, พิชิตชัย ปิมแปง, เเละเทพธิทัต เขียวคำ.(2566). การใช้การคิดเชิงคำนวณของนักเรียนในการเขียนโปรแกรมเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนผ่านกิจกรรมแบบ Unplugged: เน้นขั้นการสอนและการสังเกตชั้นเรียนร่วมกันโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(2). (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล และเทพธิทัต เขียวคํา. (2566). การใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 23(2). (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล, พิชิตชัย ปิมแปง, ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์, เเละเทพธิทัต เขียวคำ. (2565). การกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของบทเรียนจากแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียนผ่านการศึกษาชั้นเรียน: ขั้นสร้างแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(1): 164-179.
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล เเละ เทพธิทัต เขียวคำ. วิธีปฏิบัติการสอนในการนำการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนผ่านกิจกรรมแบบ Unplugged ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565.
อ้างอิง: Panpho, P., Thongmee, N., Mathrmool, K., Unruan M., Vitayakorn, N., Sumang, R., Improvement of phase structure and energy storage properties of [(0.72-x)Bi0.5Na0.5TiO3-0.28SrTiO3-xBaZr0.05Ti0.95O3] lead-free ceramics, , Ferroelectrics, 601:1, 119-132.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool, Nitish Kumar, Rattiphorn Sumang "Fabrication of (1-x) Ba (Zr 0.2 Ti 0.8) O 3-x (Ba 0.7 Ca 0.3) TiO 3 ceramics saving energy by molten-salt synthetic method" Materials Today: Proceedings , 5(7) , 2018 14840-14846
อ้างอิง: Apinya, K. Wasu, P. and Krailas M. (2018). Phonocardiogram monitor via Bluetooth wireless network. PSRU Journal of Science and Technology, 3(2), 13-25.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool, Thanya Udeye, and Theerachai Bongkarn “Low Temperature Fabrication of Lead-Free Piezoelectric KNLNTS Ceramics by the Solid State Combustion Technique” Ferroelectrics 518:1(2017)31-43.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool, Naratip Vittayakorn and Theerachai Bongkarn “Fabrication of New (Ba0.97Ca0.03)(Zr0.94Sn0.06)O3 Ceramics by the Combustion Technique” Ferroelectrics 491:1(2016)95-103.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Krailas Mathrmool , Aniruj Akkarapongtrakul , Supattra Sukkum and Theerachai Bongkarn "Low Temperature Fabrication of Lead-Free KNN-BNT Ceramics via the Combustion Technique" Ferroelectrics,458:1 (2014) 136-145
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: วสุ พันไพศาล, ไกรลาส มาตรมูล, ธงชัย มณีชูเกตุ, ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ และ ปราโมทย์ วาดเขียน, เครื่องมือตรวจจับความผิดปกติการทำงานของหัวใจเบื้องต้นโดยอาศัยความสัมพันธ์ของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณคลื่นเสียงเชิงกลจากกทำงานของหัวใจ, EECON-27, Nov.2004, หน้า 534-536.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พิชิตชัย ปิมแปง, ไกรลาส มาตรมูล, นววรรณ ทองมี, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, เทพธิทัต เขียวคำ, เเละวีระศักดิ์ ทองอ่อน. (2565). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารกึ่งตัวนำ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล เเละเทพธิทัต เขียวคำ. (2565). วิธีปฏิบัติการสอนในการนำการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนผ่านกิจกรรมแบบ Unplugged ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ลำปาง.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
อ้างอิง: พิชิตชัย ปิมแปง ไกรลาส มาตรมูล นววรรณ ทองมี กุลวดี ปิ่นวัฒนะ เทพธิทัต เขียวคำ และวีระศักดิ์ ทองอ่อน. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารกึ่งตัวนำ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: กิจกรรมประชุมเพื่อวิเคราะห์ stakeholders ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาวิทยาศาสตร์
อ้างอิง: กิจกรรมพัฒนาเนื้อหาและสื่อวีดิทัศน์รายวิชาวิทยาศาสตร์
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)
อ้างอิง: การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ThaiMOOC)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง OBE
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE(Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 3
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 3
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Team Teaching
อ้างอิง: การอบรมและสอบวัดสมรรถนะ ICT ตามมาตรฐาน IC3
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 2
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและสอดรับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.