ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนิช เจริญสุข  
  Asst. Prof. Dr. Suppanit Jarernsuk
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: suppanit.j@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
2 วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
3 วท.บ. (คณิตศาสตร์) - 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, categories analysis, สถิติศาสตร์, Biostatistics
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ศุภนิช เจริญสุข (2561).ปัจจัยที่ต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน กรณีศึกษา: ป่าชุมชนบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Vol 19 No 1 (2018). Page: 287 – 295
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ศุภนิช เจริญสุข (2555).Strong convergence by a Hybrid Algorithm for solving Generalized mixed Equilibrium Problems and Fixed point Problems of a Lipschitz Pseudo-Contraction in Hilbert space. Fixed Point Theory and Applications, 2012. Page: 1-10
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ศุภนิช เจริญสุข (2556).การใช้ประโยชน์สัตว์ป่าของชุมชนในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. Page: 104-110
อ้างอิง: ศุภนิช เจริญสุข (2556).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนในตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 2557. Page: 560-565
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) รุ่นที่ 1
อ้างอิง: อบรมการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 1
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.