ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ขวัญหทัย ยิ้มละมัย  
  Dr. Kwanhathai Yimlamai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: k51030976@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
2 กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547
3 ป.พย. (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประขารักษ์ 2540
 
ความเชี่ยวชาญ
Counseling Psychology, การบริหารการศึกษา, การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “การค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่” ณ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์และเมืองปากลาย แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ้างอิง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์AUN-QA คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.