ชื่อ-นามสกุล
 นางสุนันทา วัฒนกุลชัย  
 Mrs. sunanta watanakulchai
ตำแหน่ง: บุคลากร ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267093
อีเมล์: babytou55@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
มีความเชียวชาญด้านงานสรรหาบุคลากร งานบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงงานภาคกศ.ป.ป.(ส-อ)
 
ความสนใจ
ด้านคุณวุฒิ สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ฝึกอบรมโครงการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยสถาบันฯ เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ฝึกอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ 15 และ 17 สิงหาคม 2556
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง"วินัยและจรรยาบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.