ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวนิตยา พ่วงหงษ์  
 Miss Nittaya Puanghong
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญการ
สังกัดหน่วยงาน: โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 9124
อีเมล์: nitako_nit@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560
2 บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
เบิกจ่ายเงินรายได้ เงินรับฝาก และเงินกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย, เบิกจ่ายค่าสอน ค่าดำเนินงานโครงการ กศ.ป.ป., เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ความสนใจ
การทำกระเป๋า Handmade, การทำอาหาร, การตกแต่งบ้าน, การท่องเที่ยว
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟฟิก BY Canva AI
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
อ้างอิง: การใช้ทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อ้างอิง: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยดิจิทัล
อ้างอิง: การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ประจำปี 2558
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (iMis)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.