ชื่อ-นามสกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตภณ โล่นพันธ์  
 Asst. Prof. Kantaphon Lonphan
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: kantaphon_engineer@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2552
2 คอบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม, พีแอลซี (โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์)
 
ความสนใจ
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Surachet, M, and Kantaphon, L, (2020). NON-ELECTRICITY COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL WITH CENTRALIZED PHOTOVOLTAIC-BASED POWER GENERATION SYSTEM: A CASE STUDY OF BAN PHA DAN COMMUNITY, LAMPHUN PROVINCE, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University, 21(1), 115-128.
อ้างอิง: Surachet, M, and Kantaphon, L, (2020). POWER FACTOR CORRECTION FOR THE ELECTRIC GROUNDWATER PUMPING SYSTEM, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University, 21(2), 481-491.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ และกันตภณ โล่นพันธ์, "การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของคนในชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน" การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020), 20-21 กุมภาพันธ์ 2563, เชียงใหม่, หน้า: 25-33
อ้างอิง: กันตภณ โล่นพันธ์ และสมพร เรืองสินชัยวานิช, "เปรียบเทียบการใช้จ่ายค่าใช้งานของรถจักรยานไฟฟ้ากับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาพื้นที่มหาวิทยาลัย" การประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12 (EENET2020), 26-28 สิงหาคม 2563, นครนายก, หน้า: 448-451
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Kantaphon Lonphan, and Somporn Ruangsinchaiwanin. “Analysis of Brushed DC Motor in Electric Vehicle by Finite Element Method ”, International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC) 2019
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Werayoot Lahamornchaiyakul, Kamonsak Rutanawong, Amnouy Kamboon, Paiboon Sounphant, Prataeb Proomseenong, and kantaphon Lonphan (2017). "Simulation and Analysis of Blade Micro Water Turbine Using Stress Analysis in Autodesk Inventor Professional Version 2014". The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), 2560. Page:1-7
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กันตภณ โล่นพันธ์, ไพศาล มุณีสว่าง, นันทวัฒน์ อู่ดี และ สุวิทย์ กิระวิทยา, “การต่อภาพถ่ายเอกซเรย์เซอร์กิตเบรกเกอร์กำลังแรงดันสูงด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัล ” การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON38), 18-20 พฤศจิกายน 2558, อยุธยา, หน้า: 749-752
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: พื้นฐานการออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 (30ชั่วโมง) หน่วยงานที่จัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอน วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1
ชื่อหนังสือ: ตำรา วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.