ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์  
 Miss Chanidapha Chalorwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 0-5525-9927
อีเมล์: chanidapha.c@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
2 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์
 
ความสนใจ
รัฐศาสตร์, แรงงาน, ภูมิภาคศึกษา, Greater Mekong Subregion, อาเซียน, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit, Chanidapha Chalorwong, Thoranin Senanimitr, RataAnuttarangoon, and Alongkorn Jitnukul. (2024). Policy Recommendations for Local Returned-Home Workers: A Case Study of Phitsanulok Province, Thailand. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 4(13), 89-101.
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช, ชนิดาภา ชลอวงษ์, ธรณินทร์ เสนานิมิตร, และคณะ. (2566). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศิลป์อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 12(6): 1-13.
อ้างอิง: ธรณินทร์ เสนานิมิตร, ชนิดาภา ชลอวงษ์ และบงกชมาศ เอกเอี่ยม. (2566). การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : การส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, 5(2), 57-72.
อ้างอิง: ชนิดาภา ชลอวงษ์, ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช และธรณินทร์ เสนานิมิตร. (2566). นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม: การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, 5(2), 297-310.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ชนิดาภา ชลอวงษ์. (2564). การฟื้นฟูตลาดโต้รุ่งรองรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจตัวเมือง ผ่านเส้นทางตัวเมืองสุโขทัยสู่เมืองมรดกโลก. วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1(1), 32-41.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: ชนิดาภา ชลอวงษ์. (2558). กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, 4(2), 57-67.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ฑิตยา ไกรมี, ณัฐพร พูลเผ่าดำรงค์, วาสนา คำนาค, อนัญญา ขาวป้อม, ภัทรพล นวลปาน, ชนิดาภา ชลอวงษ์. (2566). บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG" (412-421) กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.
อ้างอิง: มรกต ขุนด่าน, ชนิดาภา ชลอวงษ์ และคณะ. (2566). แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานรัฐในเขตเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" (84-89) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พรศิริ จันทร์ผูก, ณัฐนภา สิงห์พรม, ธาราดล เต็มปัญญา, มหาชล หมีเปลี่ยน และชนิดาภา ชลอวงษ์. (2565). การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ ตําบลหนองแขม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”(298-309). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
อ้างอิง: แพรวพรรณ ศรีโยธา, สุธาสินี สุดาสุด, ไกรวิชญ์ ศรีเมือง, ยุทธพงศ์ ทองเชื้อ และชนิดาภา ชลอวงษ์. (2565). การศึกษาผลกระทบของนโยบายประกันรายได้ต่อเกษตรกรในพื้นที่ตําบลทับคล้อ อําเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ความท้าทายของนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”(310-322). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Chanidapha Chalorwong. (2014). Professional Labor Migration of Filipino Teachers in Thailand. In Proceedings of GMS-ASEAN Network: GMS-ASEAN Community and Beyond (pp.327-343). Greater Mekong Sub region Studies Center: Chiang Mai University.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ชนิดาภา ชลอวงษ์ และภัทรพิมพ์ ทองวั่น. (2566). การมีส่วนร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นในการเสริมพลังให้กับผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. (หัวหน้าโครงการวิจัย), แหล่งทุนจากกองทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช, ชนิดาภา ชลอวงษ์, ธรณินทร์ เสนานิมิตร, และคณะ. (2566). การเคลื่อนย้ายของแรงงานย้ายถิ่นกลับบ้านจากผลกระทบของภาวะวิกฤติโควิด-19 สู่นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. แหล่งทุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ชนิดาภา ชลอวงษ์ และธรนินทร์ เสนานิมิต. (2565). การเคลื่อนย้ายของแรงงานย้ายถิ่นกลับบ้านจากผลกระทบของภาวะวิกฤติโควิด-19 สู่นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย. (หัวหน้าโครงการวิจัย), แหล่งทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ธรนินทร์ เสนานิมิต และชนิดาภา ชลอวงษ์. (2564). การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : การส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก. (ผู้ร่วมวิจัย), แหล่งทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช, ชนิดาภา ชลอวงษ์, ธรณินทร์ เสนานิมิตร, และคณะ. (2564). การถ่ายทอดองค์ความรู้นิเวศน์ศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. (ผู้ร่วมวิจัย), แหล่งทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช, ชนิดาภา ชลอวงษ์, ธรณินทร์ เสนานิมิตร และคณะ. (2564). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุนทรียศิลป์อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. (ผู้ร่วมวิจัย), แหล่งทุนจากโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
อ้างอิง: ชนิดาภา ชลอวงษ์. (2564). การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (หัวหน้าโครงการวิจัย), แหล่งทุนจากกองทุนวิจัยคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชนิดาภา ชลอวงษ์, ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช และธรณินทร์ เสนานิมิตร. (2563). การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. (หัวหน้าโครงการวิจัย), แหล่งทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, วสันต์ ปวนปันวงศ์, และชนิดาภา ชลอวงษ์. (2562). การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเครือข่ายในการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. (ผู้ร่วมวิจัย), แหล่งทุนจาก โครงการวิจัยแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรุณี กาสยานนท์, วสันต์ ปวนปันวงศ์, และชนิดาภา ชลอวงษ์. (2560). การเมืองภาคประชาชน กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมต่อโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. (ผู้ร่วมวิจัย), แหล่งทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: ค่ายพัฒนางานสอน งานวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ " นวัตกรรมศาสตร์การสอนสมัยใหม่ "
อ้างอิง: เวทีพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามประเมินเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนา (ARE) หน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (NODE) สสส.
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ Node สสส. จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การอบรมการจัดทำหลักสูตร OBE (รุ่นที่ 3)
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOs
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมวิจัยลูกไก่ วช. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: คณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: คณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยการสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นภายใต้แนวคิด (BCG Model) ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: คณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: คณะทำงานภายในมหาวิทยาลัย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศรีภิรมย์ชุมชนน่าอยู่ ณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการประเมินหนุนเสริมศักยภาพ NODE จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการตรวจประเมิน “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการประเมินหนุนเสริมศักยภาพ NODE จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2565 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการตรวจประเมิน "กิจกรรมการทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สาขาวิชารัฐศาสตร์ฯ)" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการประเมินหนุนเสริมศักยภาพ NODE จังหวัดพิษณุโลก ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ตำบลวังไม้ขอน) ณ โรงนาบ้านไร่ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสังคมเข้มแข็งด้วยสหวิชาการหลากหลายมิติแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2564 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “เทคนิคการเรียนรายวิชารัฐศาสตร์” ณ ตึกพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรผู้วิพากษ์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์” ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับพรรคเพื่อไทย เรื่อง “โครงการอาสาสมัครร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม Green Evolution” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก บ้านวังดินสอ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และ โรงแรมเรือนแพ รอ
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสมาคมสุขปัญญา เรื่อง “ยกร่างธรรมนูญตำบลหัวรอ” ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เรื่อง “การติดตามการใช้ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล” ณ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายพิเศษ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จังหวัดตาก หัวข้อ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก”
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: อรุณี กาสยานนท์, วสันต์ ปวนปันวงศ์, และชนิดาภา ชลอวงษ์. (2560). การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก หน่วยที่ 6 สตรีกับการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช. บทที่ 6 หน้า 1-75 ชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก หน่วยที่ 4 สตรีกับการพัฒนามนุษย์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ:
ชนิดาภา ชลอวงษ์ และคณะ. (2559). กัมพูชา. ศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: Greater Mekong Subregion Studies Center คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ:
ชนิดาภา ชลอวงษ์. (2558). การเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพครูฟิลิปปินส์ในอาเซียน. เชียงใหม่: ศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.