ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ติพร สำอางค์  
  Assoc. Prof. Dr. Rattiphorn Sumang
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: rattiphorn_11@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Applies Physics, Material Sciences, Electroceramics
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รัตน์ติพร สำอางค์ (2559).Impedance spectroscopy of lead-free (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3piezoelectric ceramics. Integrated Ferroelectrics, Volume 177, Issue 1. Page: 79-89
อ้างอิง: รัตน์ติพร สำอางค์ (2560).Investigation of a New Lead-free BNT-BKT-BZT Piezoelectric Ceramic. Ceramics International, Available online 26 May 2017. Page: 1-8
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Influence of Firing Temperatures on Crystal Structure and Microstructure of LiNbO3 Ceramics" Integrated ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.264)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Excess PbO on Crystal Structure, Microstructure, Phase Transition and Dielectric Properties of (Pb0.75 Sr0.25)TiO3 Ceramics” Ferroelectrics, Vols. 403 (2010) : pp 57–64 (Impact factor 2010: 0.511)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Calcination Temperatures on the Phase Formation and Microstructure of (Pb1-xSrx)TiO3 Powders” Key Engineering Materials, Vols. 421 (2010) : pp 243-246 (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The influences of firing temperatures and excess PbO on the crystal structure and microstructure of (Pb0.25Sr0.75)TiO3 ceramics” Journal Materials Science, Vols. 46 (2010) : pp 6823–6829 (Impact factor 2010: 1.855)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, NaratipVittayakorn and Theerachai Bongkarn “Crystal structure,microstructure and electricalpro perties of (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3 –yBiFeO3 ceramics near MPB prepared via the combustion technique”. Ceramics International, in press (Impact factor 2010: 1.471)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “ The influence of firing temperatures on the crystal structure, microstructure and dielectric properties of 0.79Bi0.5Na0.5TiO3 -0.18Bi0.5K0.5TiO3 - 0.03BiFeO3 ceramics prepared via the combustion technique” Ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.49)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Effect of Calcination Temperature and Content of x and y on Crystal Structure and Microstructure of (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3 –xBi0.5K0.5TiO3 –yBiFeO3 Powders near MPB Prepared via the Combustion Technique” Integrated ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.264)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Excess PbO on Crystal Structure, Microstructure and Dielectric Properties of (Pb0.50 Sr0.50)TiO3 Ceramics” Ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.49)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, Chamaiporn Wicheanrat, Theerachai Bongkarn and Santi Maensiri “High densification and dielectric properties of lead-free (K0.5Na0.5)NbO3 piezoelectric ceramics with optimum excess Na2O and K2O contents” Ceramics International 41 (S136–S142) (Impact factor 2010: 2.086).
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, David P. Cann, Nitish Kumar and Theerachai Bongkarn “The Influence of Firing Temperatures on the Crystal Structure, Microstructure and Dielectric Properties of 0.68Bi0.5Na0.5TiO3-0.22Bi0.5K0.5TiO3 –0.10Bi0.5Li0.5TiO3 Ceramics Prepared via the Combustion Technique” Ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.383).
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, David P.Cann, Nitish Kumar, Theerachai Bongkarn “Large straininlead-freepiezoelectric (1-x-y)Bi0.5Na0.5 TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 system near MPBprepared via thecombustiontechnique” Ceramics International 41 (S127-S135) (Impact factor 2010: 2.086).
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Phase Formation, Microstructure and Phase Transition of Lead Barium Titanate Ceramics: Effect of PbO Content” Ferroelectrics, Vols. 383 (2009) : pp57–64 (Impact factor 2010: 0.511)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Effect of Sintering Temperature on the Crystal Structure, Microstructure and Phase Transition of (Pb1-xSrx)TiO3 Ceramics” Functional Material Latter, Vols. 2 (2009) : pp193–197 (Impact factor 2010: 2.671)
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Excess PbO on Crystal Structure and Microstructure of (Pb0.925Ba0.075)TiO3 Ceramics” Advanced Materials Research, Vols. 55 (2008) : pp 177-180 (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ลิงค์งานประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING OF MATERIALS (ISTEM2022), 29 November -2 December 2022,Nongnooch Pattaya, International Convention & Exhibition Center (NICE), THAILAND (matscitech-thailand.com)
อ้างอิง: ลิงค์การประชุม https://www.mrsthailand2023.com/
อ้างอิง: The 13th Asian Meeting on Ferroelectrics jointly with the 13th Asian Meeting on Electroceramics (AMF-13 & AMEC-13) ผู้ร่วมวิจัย Phakakorn Panphoa, Thitirat Charoonsukb, Naratip Vittayakornc, Theerachai Bongkarnd,e and Rattiphorn Sumanga,*
อ้างอิง: The 13th Asian Meeting on Ferroelectrics jointly with the 13th Asian Meeting on Electroceramics (AMF-13 & AMEC-13) ผู้ร่วมวิจัย Rattiphorn Sumanga, Thitirat Charoonsukb, Narathip Vittayakornc and Phakakorn Panphoa,*
อ้างอิง: The International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA2023) December 6th-9th, 2023 : PATTAYA, THAILAND ชื่อผู้วิจัย Phakakorn Panpho1, Thitirat Charoonsuk2, Narathip Vittayakorn3 and Rattiphorn Sumang1,*
อ้างอิง: The International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA2023) December 6th-9th, 2023 : PATTAYA, THAILAND ชื่อผู้ร่วมวิจัย Rattiphorn Sumang1, Suppanit Jarernsuk2, Narathip Vitayakorn3 and Phakakorn Panpho 1*
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ลิงค์งานประชุม INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING OF MATERIALS (ISTEM2022), 29 November -2 December 2022,Nongnooch Pattaya, International Convention & Exhibition Center (NICE), THAILAND (matscitech-thailand.com)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
อ้างอิง: The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: เสนอผลงานในงานประชุม The 10th Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-10, 2016) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-7 เดือนธันวาคม 2559
อ้างอิง: หมายเหตุ นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
อ้างอิง: หมายเหตุ นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติในงานประชุม The International Conference on Technologically Advanced Materials and Asian Meeting on Ferroelectricity จัดขึ้นโดยThe University of Delhi ระหว่างวันที่ 7th November - the 11th November 2016 ณ the University ประเทศ India
อ้างอิง: หมายเหตุ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือครั้งที่ 17 (บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศุนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference) หมายเหตุ งานวิจัยร่วม ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี
อ้างอิง: นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference)
อ้างอิง: นำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ICAE2017 ณ ประเทศเกาหลี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2017
อ้างอิง:
อ้างอิง: นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) ระหว่างวันที่ 28-90 สิงหาคม ณ โรงเเรม Holiday Inn Chiangmai Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อ้างอิง: นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน SACT2018 ประเทศกัมพูชา
อ้างอิง: - นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน Asian Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม - Sumang R, Thongmee N, Bongkarn T, Prasertpalichat S, Kidkhunthod P, Yimnirun R and Vittayakorn R. (2020). Structural, Optical and Electrical Properties of the Microcrystalline Structure of (Ba1-xY2x/3)(Zr0.20Ti0.80)O3 Ceramics, Radiation physics and Chemistry, in press.
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) https://www.smartmat-2020.com/ Navavan Thongmee, Thanawat Klaytae, Naratip Vittayakorn, Theerachai Bongkarn, Rattiphorn Sumang (หลักฐานเอกสารแนบหน้า 483)
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) https://www.smartmat-2020.com/ ผู้แต่ง Navavan Thongmee and Rattiphorn Sumang (หลักฐานแนบหน้า 503)
อ้างอิง: the International Union of Materials Research Societies (IUMRS)
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
อ้างอิง: นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับทุนสนับสนุน Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
อ้างอิง: โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.