ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ติพร สำอางค์  
  Assoc. Prof. Dr. Rattiphorn Sumang
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: rattiphorn_11@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
Applies Physics, Material Sciences, Electroceramics
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รัตน์ติพร สำอางค์ (2559).Impedance spectroscopy of lead-free (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3piezoelectric ceramics. Integrated Ferroelectrics, Volume 177, Issue 1. Page: 79-89
อ้างอิง: รัตน์ติพร สำอางค์ (2560).Investigation of a New Lead-free BNT-BKT-BZT Piezoelectric Ceramic. Ceramics International, Available online 26 May 2017. Page: 1-8
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Influence of Firing Temperatures on Crystal Structure and Microstructure of LiNbO3 Ceramics" Integrated ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.264)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Excess PbO on Crystal Structure, Microstructure, Phase Transition and Dielectric Properties of (Pb0.75 Sr0.25)TiO3 Ceramics” Ferroelectrics, Vols. 403 (2010) : pp 57–64 (Impact factor 2010: 0.511)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Calcination Temperatures on the Phase Formation and Microstructure of (Pb1-xSrx)TiO3 Powders” Key Engineering Materials, Vols. 421 (2010) : pp 243-246 (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The influences of firing temperatures and excess PbO on the crystal structure and microstructure of (Pb0.25Sr0.75)TiO3 ceramics” Journal Materials Science, Vols. 46 (2010) : pp 6823–6829 (Impact factor 2010: 1.855)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, NaratipVittayakorn and Theerachai Bongkarn “Crystal structure,microstructure and electricalpro perties of (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3 –yBiFeO3 ceramics near MPB prepared via the combustion technique”. Ceramics International, in press (Impact factor 2010: 1.471)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “ The influence of firing temperatures on the crystal structure, microstructure and dielectric properties of 0.79Bi0.5Na0.5TiO3 -0.18Bi0.5K0.5TiO3 - 0.03BiFeO3 ceramics prepared via the combustion technique” Ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.49)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Effect of Calcination Temperature and Content of x and y on Crystal Structure and Microstructure of (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3 –xBi0.5K0.5TiO3 –yBiFeO3 Powders near MPB Prepared via the Combustion Technique” Integrated ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.264)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Excess PbO on Crystal Structure, Microstructure and Dielectric Properties of (Pb0.50 Sr0.50)TiO3 Ceramics” Ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.49)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, Chamaiporn Wicheanrat, Theerachai Bongkarn and Santi Maensiri “High densification and dielectric properties of lead-free (K0.5Na0.5)NbO3 piezoelectric ceramics with optimum excess Na2O and K2O contents” Ceramics International 41 (S136–S142) (Impact factor 2010: 2.086).
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, David P. Cann, Nitish Kumar and Theerachai Bongkarn “The Influence of Firing Temperatures on the Crystal Structure, Microstructure and Dielectric Properties of 0.68Bi0.5Na0.5TiO3-0.22Bi0.5K0.5TiO3 –0.10Bi0.5Li0.5TiO3 Ceramics Prepared via the Combustion Technique” Ferroelectrics, in press (Impact factor 2010: 0.383).
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang, David P.Cann, Nitish Kumar, Theerachai Bongkarn “Large straininlead-freepiezoelectric (1-x-y)Bi0.5Na0.5 TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 system near MPBprepared via thecombustiontechnique” Ceramics International 41 (S127-S135) (Impact factor 2010: 2.086).
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Phase Formation, Microstructure and Phase Transition of Lead Barium Titanate Ceramics: Effect of PbO Content” Ferroelectrics, Vols. 383 (2009) : pp57–64 (Impact factor 2010: 0.511)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “Effect of Sintering Temperature on the Crystal Structure, Microstructure and Phase Transition of (Pb1-xSrx)TiO3 Ceramics” Functional Material Latter, Vols. 2 (2009) : pp193–197 (Impact factor 2010: 2.671)
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Rattiphorn Sumang and Theerachai Bongkarn “The Effect of Excess PbO on Crystal Structure and Microstructure of (Pb0.925Ba0.075)TiO3 Ceramics” Advanced Materials Research, Vols. 55 (2008) : pp 177-180 (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.