ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม  
 Miss Thanaphorn Rangsikanpum
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thanaphorn.r@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557
2 นศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ (Start Up), ด้านพัฒนายอดขายและการส่งเสริมการตลาดช่องทาง, ด้านการสื่อสารทางการตลาดสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่, ด้านการทดสอบตลาดและวิเคราะห์ผู้บริโภค, การเขียนแผนธุรกิจสมัยใหม่(Business Model & Lean Canvas) , การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)
 
ความสนใจ
การตลาดออนไลน์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: THE STUDY OF COMPETITIVE ADVANTAGE MODELS FOR INCREASING SURVIVAL OF LOCAL RETAIL BUSINESSES IN LOWER NORTHERN REGION
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ธนพร รังสิกรรพุม. (2563). การพัฒนารูปแบบเรียนการสอนกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน. The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUC2) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 AUCC2020.
อ้างอิง: กัญญาภัทร มาดกาด, ศันสนีย์ ชัยทะมาท, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และธนพร รังสิกรรพุม. (2563). การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้ระบบสะสมแต้มดิจิตอลไลน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUC2). ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 AUCC2020.
อ้างอิง: อุบลวรรณ โพธิ์ดี, จินตปาตรี ทองหมื่นสี, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และธนพร รังสิกรรพุม. (2563). การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์. The Asia Undergraduate Conference On Computing (AUC2). ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 AUCC2020.
อ้างอิง: ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท และธนพร รังสิกรรพุม. (2563). องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจจองห้องพักผ่านโมบายไซต์ของลูกค้าในจังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรังวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563. วันที่ 20 มีนาคม 2563. หน้า 171.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ธนพร รังสิกรรพุม.(2562).เครื่องมือทางโซเซียลคอมเมิร์ซและแรงสนับสนุนของเพื่อนบนออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562.,วันที่ 5 กรกฎาคม 2562. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: The study of competitive advantage models for increasing survival of local retail business in Thailand
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการศึกษาสภาพการรับสื่อไม่พึงประสงค์และรู้เท่าทันสื่อที่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อที่เหมาะสมของโรงเรียนบ้านหนองปีกกา ตำบลโป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
อ้างอิง: การพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับธุรกิจชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลปากแคว จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
อ้างอิง: การพัฒนารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการการเพิ่มศักยภาพรายได้ครัวเรือนด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนในท้องถิ่น พื้นที่ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาก โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ให้กับชุมชนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาก โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการการเพิ่มศักยภาพรายได้ครัวเรือนด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่น พื้นที่หมู่ 8 และ หมู่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จาก โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: รางวัลดีเด่น ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020"
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อรางวัล: รางวัลชนะเลิศอันดับ1 กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป จากวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 5
ชื่อรางวัล: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Idea to innovation business challenge จากแนวคิดสู่นวัตกรรมแผนธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลการแข่งขันStartup Thailand league ปี 2017 จากทีม Dsafe
ชื่อรางวัล: รางวัลการแข่งขันStartup Thailand league ปี 2017 จากทีม Hos Quicker
ชื่อรางวัล: รางวัลการแข่งขันStartup Thailand league ปี 2017 จากทีม Trip planner
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.