ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. ชัชวินทร์ นวลศรี  
  Dr. Chatchawin Nualsri
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080 ต่อ 5306
อีเมล์: chatchawin.n@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559
2 วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
3 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
Biomass energy, Biohydrogen/anaerobic digestion
 
ความสนใจ
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การบำบัดน้ำเสีย, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: C Nualsri, P Kongjan, A Reungsang, T Imai. Effect of biogas sparging on the performance of bio-hydrogen reactor over a long-term operation. Plos One 2017;12(2):e0171248.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: C Nualsri, A Reungsang, P Plangklang. Biochemical hydrogen and methane potential of sugarcane syrup using a two-stage anaerobic fermentation process. Industrial Crops and Products 2016;82:88-99.
อ้างอิง: C Nualsri, P Kongjan, A Reungsang. Direct integration of CSTR-UASB reactors for two-stage hydrogen and methane production from sugarcane syrup. International Journal of Hydrogen Energy 2016; 41(40):17884-17895.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Poster presentation on "Bioconversion process of vinasse to hydrogen and methane using one- and two-stage fermentation" (The 12th Asian Biohydrogen & Biorefinery Symposium, (25 - 28 July 2017, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Oral presentation on "Enhancement of continuous bio-hydrogen production from sugarcane syrup by biogas sparging" (5-8 October 2016, The 11th Asian Biohydrogen & Biogas Symposium, Jeju Island, South Korea)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Oral presentation on "Biochemical hydrogen and methane potential of sugarcane juice using a two-stage anaerobic fermentation process" (29 - 31 July 2015, The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, Centara Covention Center and Hotel, Khon Kaen, Thailand)
อ้างอิง: Oral presentation on "Direct Integration of CSTR-UASB Reactor for Two-stage Hydrogen and Methane Production from Sugarcane Syrup" (21-24 September 2015, the 10th Asia Biohydrogen and Biorefinery Symposium, Ken-Ting, Taiwan)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Oral presentation on "Two-stage hydrogen and methane potential of sugarcane juice by Clostridium butyricum TISTR1032 and anaerobic mixed cultures" (16 - 18 September 2014, TSB International Forum 2014, BITEC, Bangkok, Thailand)
อ้างอิง: Oral presentation on "Two-stage hydrogen and methane potential of sugarcane juice by UASB granules" (16 – 17 November 2014, 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi-ken Seminar Park, Yamaguchi, Japan)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Poster Presentation on "Bio-hydrogen potential of sugarcane juice by anaerobic mixed cultures" (21-23 August 2013, The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, Centara Covention Center and Hotel, Khon Kaen, Thailand)
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลและพลังงานชีวมวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อรางวัล: รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ปริญญาเอก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อรางวัล: The 2nd Place Oral Presentation Award on "Enhancement of continuous bio-hydrogen production from sugarcane syrup by biogas sparging" (5-8 October 2016, the 11th Asian Biohydrogen & Biogas Symposium, Jeju Island, South Korea)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: The 1st Place Oral Presentation Award on "Direct Integration of CSTR-UASB Reactor for Two-stage Hydrogen and Methane Production from Sugarcane Syrup" (21-24 September 2015, the 10th Asia Biohydrogen and Biorefinery Symposium, Ken-Ting, Taiwan)
ชื่อรางวัล: The 2nd Place Oral Presentation Award on " Biochemical hydrogen and methane potential of sugarcane juice using a two-stage anaerobic fermentation process" (29 - 31 July 2015, The 6th International Conference on FerVAAP)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อรางวัล: The 3rd Place Poster Presentation Award on "Bio-hydrogen potential of sugarcane juice by anaerobic mixed cultures" (21-23 August 2013, The 5th International Conference on FerVAAP)
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.