ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา ศรีเจริญ  
  Asst. Prof. Dr. Wiphada Srijaroen
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: newwiphada@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.ด. (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2564
2 สม. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
3 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ความสนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ อภิรักษ์ แสนใจ รุ่งฤดี ล่ำชม กฤษ สุจริตตั้งธรรม นพรัตน์ วรรณเทศ ไตรภพ บางสาลี และนพรุจ คงเกิด. (2566). ประสิทธิผลของนวัตกรรมโต๊ะเก้าอี้ตัดใบตองลดความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมในคนทำใบตอง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.วารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม. 5 (2); 25-34.
อ้างอิง: ไตรภพ บางสาลี นพรุจ คงเกิด และวิภาดา ศรีเจริญ. (2566). การสำรวจปัญหาทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 16 (1); 124-137.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ. (2565). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ ของพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 4(1); 1-17.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อภิรักษ์ แสนใจ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ วิภาดา ศรีเจริญ และรุ่งฤดี ล่ำชม. (2564). ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย. 15(2); 181-191.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์. (2562). รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปลอดบุหรี่. วารสารควบคุมโรค, 45(4), 368-379.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว, วิภาดา ศรีเจริญ. (2563). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 39(3), 001-010.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology. 2(3): 9-19.
อ้างอิง: ทิพานันท์ ตุ่นสังข์, ภัทรพรรณ บุญศิริ, วิภาดา ศรีเจริญ, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, เอกภพ จันทร์สุคนธ์และอนงค์นาฏ คงประชา.(2561).ปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.วารสาร EAU Heritage (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น วิภาดา ศรีเจริญ1 นุชจร ครองดี และสุทธญาณ์ เพ็งปรางค์.(2561).ปัจจัยพยากรณ์ความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก.วารสาร EAU Heritage (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์, วิภาดา ศรีเจริญ และกิ่งแก้ว สำรวยรื่น. (2560). ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 11(3), กันยายน-ธันวาคม.
อ้างอิง: เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และวิภาดา ศรีเจริญ. ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี., 2017, 11(3), 145-160.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ และ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ. 2559. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences ปีที่. 17 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 252-260
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และ วิภาดา ศรีเจริญ. 2559. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559, หน้า 334-342
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ . 2554. การศึกษาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น. วารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social sciences
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ. (2553). การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังและรยางค์ส่วนบนของครูในโรงเรียน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (Musculoskeletal and Upper Limb Pain among School Teachers in Thatphanom District Nakornphanom Province). วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2553, 1-8
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: พิมนภัทร์ เทียนสถิตย์กุล ภาวิดา แช่มช้อย คกิ่งแก้ว สารวยรื่น คนิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ วิภาดา ศรีเจริญ และคุณบัญชา สารวยรื่น. (2566). ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความรอบรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร.รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจาปี 2566.
อ้างอิง: ธัญมน โยธามาตย์ วรันพร นนทะการ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2566). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียด ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 14 กุมภาพันธ์ 2566.
อ้างอิง: พิชามญ เวชมะโน สุมิตา สังข์พานิช และวิภาดา ศรีเจริญ. (2566). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย 14 กุมภาพันธ์ 2566.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย สุวินัย ทองทิพย์ วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงต่อกิจ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565“การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” .วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. หน้า 540-549.
อ้างอิง: นุชนิสา เย็นขัน วิไลวรรณ ประทุมมาท ยุวดี ตรงต่อกิจ วิภาดา ศรีเจริญ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565“การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” .วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.หน้า 529-539.
อ้างอิง: ณัฐธิดา กันธุ, เหมือนแพไผ่ ประกายทองสุก, วิภาดา ศรีเจริญ, เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 (25 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หน้า 511-519.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นิตยา เดือนเพ็ญ บัณฑิตา บุญเชิดชู วิภาดา ศรีเจริญ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และละมัย เอมหยวก. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติกำแพงเพชร สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564.
อ้างอิง: พันธกานต์ ศรีบัว อรวรรณ ปานรัตน์ วิภาดา ศรีเจริญ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และ ละมัย เอมหยวก. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวนาในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ตำบทบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติกำแพงเพชร สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564.
อ้างอิง: ภารวี อ๊อดทรัพย์ อรวรรณ น้อยแก้ว กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND BLOOD PRESSURE CONTROL BEHAVIOR AMONG PATIENTS WITH HYPERTENSION, RANG NOK SUB-DISTRICT, SAM NGAM DISTRICT, PHICHIT PROVINCE. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. หน้า 1959-1970.
อ้างอิง: เบญญาภา แก้วศรี สุภัทรา จันทร์มูล กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ วิภาดา ศรีเจริญ อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น. (2564). การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า 2839-2847
อ้างอิง: จินดารัตน์ แหวนพรม อรทัย แซ่เถา วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงต่อกิจ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และอภิรักษ์ แสนใจ. (2564).ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า 2884-2893.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ภัทราพร มีสวน ภาวิณี สุพรรณกลาง วัชรีย์ุ ดาวเรือง วิภาดา ศรีเจริญ และอุไรรัตน์ุ อ่าอิ่ม. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: ธัญญาเรศ สิงห์โต ภัทรศยา คงค้ม อินชุอร อ่ำเกตุ วิภาดา ศรีเจริญ และุจารุณี จินดาวัฒนชัย . (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: นราพร แพ่งกลิ่น มาลีรัตน์ ประสมพงศ์ วิภาดา ศรีเจริญ และอุไรรัตน์ อ่ำอิ่ม.(2563).พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: จิราวรรณ มั่นเกษวิริยะการ ณัฐธิดา พรหมบุญ อาภาภรณ์ สิงห์วี วิภาดาุ ศรีเจริญ และ ละมัย เอมหยวก. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สิริวรรณ จันทรศิริ กนกวรรณ สังฆคุณ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ (2561).การปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลกตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 1088-1097
อ้างอิง: เกศินี ป้องแก้วน้อย มาลิณี กุณะพรม และวิภาดา ศรีเจริญ.(2561).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. พิบูลวิจัย ครั้งที่ 4 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2561
อ้างอิง: กมลวรรณ พลพักตร์ ยลดา ศรีรักษา และวิภาดา ศรีเจริญ.(2561).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. พิบูลวิจัย ครั้งที่ 4 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 2561.
อ้างอิง: ดารินทร์ ชะอุ้ม นันธิชา กงไกรลาศ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 2561.
อ้างอิง: สโรชา พุทธนาวงษ์ สุพพัตรา ไชยธงรัตน์ และวิภาดา ศรีเจริญ.(2561). พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. พิบูลวิจัย ครั้งที่ 4 Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 2561.
อ้างอิง: พิมชมพู เพิ่มสุข, สุรีย์พร คำรัตน์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: วิภาพร เทศดี ศิทราวรรณ จันทะคุณ กิ่งแก้วสำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และวิภาดา ศรีเจริญ.(2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. รายงานสืยเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. นำเสนอโปสเตอร์และรายงานสืยเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อ้างอิง: เกียรติ ก้อนแก้ว เจษฏากร โนอินทร์ วิภาดา ศรีเจริญ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ และวรินทร ทีเวียง. ชุมชนนำร่องลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. (2561). การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว, อรษา ภูเจริญ, วิภาดา ศรีเจริญ พิมรินทร์ คิรินทร์, สุวิมล ทองแกมแก้ว, รุ่งฤดี ล่ำชม และธัญลักษณ์ ชูศรี. (2561). แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มรพส.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: กัลยา อบอินทร์ รัสญา เกิดศรี และวิภาดา ศรีเจริญ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านกร่าง จ.พิษณุโลกผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ในประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
อ้างอิง: ธนพนธ์ แดงด่อน พัชรี มงคล และวิภาดา ศรีเจริญ.(2560). ปัจจัยเสี่ยงทางด้ายการยศาสตร์ของอาชีพทอผ้า ตำบลชาติตระการ จ.พิษณุโลกผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ กาจน์ติมา มูลวงษ์ และอมรรัตน์ สุขเจริญ. (2560). การปวดหลังของพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำในเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื้องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ปัญญา ศรียศ พลพัฒน์ ดีอินทร์ วุฒิชัย สมพระมิตร และวิภาดา ศรีเจริญ. (2560).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ในประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 5 "สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
อ้างอิง: อนุสรา เสือโต อรนิชา สิงห์ทอง และวิภาดา ศรีเจริญ. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุของข้าราชการบำนาญในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
อ้างอิง: บัณฑิตา คัมภีร์ อมรประไพร อุดพ้วย และวิภาดา ศรีเจริญ. (2560). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ผลงานนำเสนอระดับชาติ แบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 - 24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ นภาภรณ์ คำมงคล ปาริศา สงสาร และมาโนช อุ่นจันทร์. นำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Factors Related to Mental Health Status among Garbage Collectors in Local Administrative Organization Muang District Phitsanulok Province). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3. จังหวัดกำแพงเพชร.
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ สุดารัตน์ เบ้าชาลี และจุทามาศ ขวัญแน่น .ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลร้านอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 39 อ. เมือง จ.พิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง. จังหวัดราชบุรี.
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ.นำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษา รายวิชาวิถีสุขภาพ ระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: นุชจรินทร์ สิงห์ไชย วิลาวัณย์ บุญมี และวิภาดา ศรีเจริญ นำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดรยางค์ส่วนบนของบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Factors correlated to upper limb pain among personnel In child development center,Muang district Phitsanulok province.ที่ การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: นภาภรณ์ คำมงคล มาโนช อุ่นจันทร์ ปาริสา สงสาร และวิภาดา ศรีเจริญนำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะ สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
อ้างอิง: จักรกฤษณ์ น้อยเจริญ ศศิวิมล เพ็ชรเสือ และวิภาดา ศรีเจริญนำเสนองานแบบโปสเตอร์วิจัยเรื่องการสำรวจความเข้มแสงสว่างภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: นำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น(A STUDY OF STUDENT CENTERED INSTRUCTIONAL MODEL IN BASIC HEALTH SCIENCE)” ที่ การประชุมวิชาการวิทยาการจัดการวิชาการ 2012 หัวข้อ “7 วิทยาการก้าวไกล เพื่องานวิจัยก้าวหน้า ด้วยล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น”วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Srijaroen, W., Chaiklieng, S and Suggaravetsiri, P. Risk Factors Related to Back Pain among School Teachers in Thatphanom District, Nakornphanom Province Thailand, Present poter in International conference workshop on “Livelihood and Health Impacts of the climate change: Community adaptation Strategyies. at Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Thailand, 24-25 August 2010”
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ไตรภพ บางสาลี นพรุจ คงเกิด และวิภาดา ศรีเจริญ. (2566). การสำรวจปัญหาทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 16 (1); 124-137.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ กาจน์ติมา มูลวงษ์ และอมรรัตน์ สุขเจริญ. (2560). การปวดหลังของพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: วิภาพร เทศดี ศิทราวรรณ จันทะคุณ กิ่งแก้วสำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และวิภาดา ศรีเจริญ.(2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
อ้างอิง: ดารินทร์ ชะอุ้ม นันทิชา กงไกรลาส และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
อ้างอิง: กู้เกียรติ ก้อนแก้ว เจษฏากร โนอินทร์ วิภาดา ศณีเจริญ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ ยุทธภูมิ ใจสุวรรณ และวรินทร ทีเวียง. ชุมชนนำร่องลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. (2561). การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อรรถพล รอดแก้ว, อรษา ภูเจริญ, วิภาดา ศรีเจริญ พิมรินทร์ คิรินทร์, สุวิมล ทองแกมแก้ว, รุ่งฤดี ล่ำชม และธัญลักษณ์ ชูศรี. (2561). แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มรพส.
อ้างอิง: สุพพัตรา ไชยตงรัตน์ สโรชา พุทธนาวงศ์ และวิภาดา ศรเจริญ.(2561). พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: มาลินี คุณะพรม เกศินี ป้องแก้วน้อย และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: ยลดา ศรีรักษา กมลวรรณ กมลพักตร์ และวิภาดา ศรีเจริญ .(2561) ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: วิภาพร เทศดี ศิทราวรรณ จันทะคุณ กิ่งแก้วสำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และวิภาดา ศรีเจริญ.(2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
อ้างอิง: สุพพัตรา ไชยตงรัตน์ สโรชา พุทธนาวงศ์ และวิภาดา ศรเจริญ.(2561). พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: พิมชมพู เพิ่มสุข, สุรีย์พร คำรัตน์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้วสำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ภัศราวรรณ คุ้มแสง พรพิมล บ่อคำ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2562).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
อ้างอิง: กฤษณพงศ์ บุตรตลอด ปวริสา ศรีอินทร์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2562).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย.
อ้างอิง: พิมชมพู เพิ่มสุข, สุรีย์พร คำรัตน์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2561). ฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและผลกระทบทางสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: ภัศราวรรณ คุ้มแสง พรพิมล บ่อคำ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2562).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
อ้างอิง: กฤษณพงศ์ บุตรตลอด ปวริสา ศรีอินทร์ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2562).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย.
อ้างอิง: สิริวรรณ จันทรศิริ กนกวรรณ สังฆคุณ นิธิพงศื ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และวิภาดาศรีเจริญ.(2562).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. เลย.
อ้างอิง: ภัทราพร มีสวน ภาวิณี สุพรรณกลาง วัชรีย์ุ ดาวเรือง วิภาดา ศรีเจริญ และอุไรรัตน์ุ อ่าอิ่ม. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: ธัญญาเรศ สิงห์โต ภัทรศยา คงค้ม อินชุอร อ่ำเกตุ วิภาดา ศรีเจริญ และุจารุณี จินดาวัฒนชัย . (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: นราพร แพ่งกลิ่น มาลีรัตน์ ประสมพงศ์ วิภาดา ศรีเจริญ และอุไรรัตน์ อ่ำอิ่ม.(2563).พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: จิราวรรณ มั่นเกษวิริยะการ ณัฐธิดา พรหมบุญ อาภาภรณ์ สิงห์วี วิภาดาุ ศรีเจริญ และ ละมัย เอมหยวก. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: ภัทราพร มีสวน ภาวิณี สุพรรณกลาง วัชรีย์ุ ดาวเรือง วิภาดา ศรีเจริญ และอุไรรัตน์ุ อ่าอิ่ม. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: ธัญญาเรศ สิงห์โต ภัทรศยา คงค้ม อินชุอร อ่ำเกตุ วิภาดา ศรีเจริญ และุจารุณี จินดาวัฒนชัย . (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: นราพร แพ่งกลิ่น มาลีรัตน์ ประสมพงศ์ วิภาดา ศรีเจริญ และอุไรรัตน์ อ่ำอิ่ม.(2563).พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: จิราวรรณ มั่นเกษวิริยะการ ณัฐธิดา พรหมบุญ อาภาภรณ์ สิงห์วี วิภาดาุ ศรีเจริญ และ ละมัย เอมหยวก. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจียครั้งที่ 6 พ.ศ.2563.
อ้างอิง: พันธกานต์ ศรีบัว อรวรรณ ปานรัตน์ วิภาดา ศรีเจริญ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และ ละมัย เอมหยวก. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชาวนาในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ตำบทบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติกำแพงเพชร สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564.
อ้างอิง: นิตยา เดือนเพ็ญ บัณฑิตา บุญเชิดชู วิภาดา ศรีเจริญ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และละมัย เอมหยวก. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติกำแพงเพชร สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564.
อ้างอิง: ภารวี อ๊อดทรัพย์ อรวรรณ น้อยแก้ว กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND BLOOD PRESSURE CONTROL BEHAVIOR AMONG PATIENTS WITH HYPERTENSION, RANG NOK SUB-DISTRICT, SAM NGAM DISTRICT, PHICHIT PROVINCE. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. หน้า 1959-1970.
อ้างอิง: ภารวี อ๊อดทรัพย์ อรวรรณ น้อยแก้ว กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ และวิภาดา ศรีเจริญ. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH LITERACY AND BLOOD PRESSURE CONTROL BEHAVIOR AMONG PATIENTS WITH HYPERTENSION, RANG NOK SUB-DISTRICT, SAM NGAM DISTRICT, PHICHIT PROVINCE. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. หน้า 1959-1970.
อ้างอิง: เบญญาภา แก้วศรี สุภัทรา จันทร์มูล กิ่งแก้ว สำรวยรื่น นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ วิภาดา ศรีเจริญ อภิรักษ์ แสนใจ และบัญชา สำรวยรื่น. (2564). การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า 2839-2847.
อ้างอิง: จินดารัตน์ แหวนพรม อรทัย แซ่เถา วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงต่อกิจ กิ่งแก้ว สำรวยรื่น เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และอภิรักษ์ แสนใจ. (2564).ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 การวิจัยสร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. หน้า 2884-2893.
อ้างอิง: ณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย สุวินัย ทองทิพย์ วิภาดา ศรีเจริญ ยุวดี ตรงต่อกิจ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2564). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565“การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” .วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.
อ้างอิง: นุชนิสา เย็นขัน วิไลวรรณ ประทุมมาท ยุวดี ตรงต่อกิจ วิภาดา ศรีเจริญ และกู้เกียรติ ก้อนแก้ว. (2565). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของประชาชน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565“การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” .วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: มนตรา ศรีษะแย้ม กิ่งแก้ว สำรวยรื่น และวิภาดา ศรีเจริญ. (2559).เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษา รายวิชาวิถีสุขภาพ ระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม (The study of a comparison of learning achievement in herb daily life among students in healthy life subject between the lecture method and the lecture using specialized program).มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ และอนงค์นาฏ คงประชา. (2555).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาสุขภาพจิต ในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปแบบ CIPPA(A Study of achievement by use CIPPA model among students in Mental Health in Daily Life Subject). (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิภาดา ศรีเจริญ. (2554).การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น. (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ Backward curriculum design (BCD)
อ้างอิง: อบรม Formulating Expected Learning Outcomes for Courses (CLOs)
อ้างอิง: อบรมจริยธรรมในมนุษยแบบออนไลน์ เพื่อต่ออายุใบรับรองจริยธรรมทางวิจัยในมนุษย์ วช
อ้างอิง: อบรมจริยธรรมในมนุษยแบบออนไลน์ เพื่อต่ออายุใบรับรองจริยธรรมทางวิจัยในมนุษย์ วช (จรรยาบรรณนักวิจัย)
อ้างอิง: อบรมโครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี รหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ศว.115 ชั้น 1 อาคารวิทยสโมสร
อ้างอิง: อบรมการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: โครงการพัฒนาหลักสูตร "E-Learning เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด้านการควบคุมยาสูบ
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(สำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
อ้างอิง: อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่องการวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
อ้างอิง: Personal Protective Equipment (PPE) 3 3 ชนิด ที่มักมีปัญหาในการเลือกมากที่สุด (ถุงมือ ชุดกันสารเคมี และหน้ากากป้องกันสารเคมี) แบบออนไลน์
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักสาธารณสุขภายใต้การปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
อ้างอิง: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการวิจัยด้านสาธารณสุข
อ้างอิง: แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสถาบันอุดมศึกษา ฯ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการพิจารณาโครงการจริยธรรมในมนุษย์ (สำหรับคณะกรรมการ) วันที่ 21 มกราคม 2565
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ CWIE วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565
อ้างอิง: การอบรมในโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำสถาบัน (Training Course for IRB Establishment and IRB Administrative Staff) ครั้งที่ 1 ประจำ ปี 2565 (ด้านชีวการแพทย์) เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565
อ้างอิง: การอบรม โครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565" เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565
อ้างอิง: การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน Protocal & ICF อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
อ้างอิง: การอบรม Human Factors, Human Errors and Accident เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
อ้างอิง: การอบรมการวิเคราะห์อันตรายจากฝุ่น เพื่อป้องกันการระเบิดและลดความรุนแรง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมออนไลน์หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
อ้างอิง: “โครงการอบรมครู หัวข้อ ศาสตร์และศิปล์การวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
อ้างอิง: อบรมโครงการฟื้นฟูความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบ(ออนไลน์) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) รูปแบบออนไลน์วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: หลักสูตรการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 13-15 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: สอบผ่านการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO18000 GST Consulting Co.,Ltd. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2549
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่อโครงการ: โครงการป้องกันการปวดหลังจากการทำงานของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลจอมทอง วันที่ 30-31 มกราคม 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.