ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วนัชพร จันทรักษา  
  Dr. WANACHAPORN CHANTHARAKSA
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267103
อีเมล์: ajarnoop@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
2 ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
3 บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Tourism Management, Tourism Networks Management, Community - Based Tourism, การโรงแรม/การท่องเที่ยว
 
ความสนใจ
การโรงแรม/การท่องเที่ยว, แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, ระบบความจริงเสมือน AR, Innovation technology, Research , เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ, ธุรกิจการบริการ , อาหารและเครื่องดื่ม, วัฒนธรรม, งานวิจัยท้องถิ่น, โลจิสติกส์การท่องเที่ยว, Logistics System, Assistive Technology : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, การจัดการการท่องเที่ยว, การออกแบบผลิตภัณฑ์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Chantharaksa, Wanachaporn. and Madhyamaburush, Warach. (2015). Tourism Network of Sukhothai Historical City and Associated Historical Towns: Mekong-Salween Civilization Studies Journal, 6, 73 – 93.
อ้างอิง: Chantharaksa, Wanachaporn. and Madhyamaburush, Warach. (2015). Factors Important Tourists to Visit Aranyik Historical Area in Nakorn Chum District, Thailand: Cultural Approach Journal, 16, 41 – 54.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วนัชพร จันทรักษา, และ สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล. (2562). แนวทางการปฏิบัติเมื่อนักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะเผชิญกับพายุ. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วนัชพร จันทรักษา, และ สรรวิทย์ เชื้อพิสุทธิ์กุล. (2561). โปรแกรมจัดเส้นทางขนส่งโดยวิธีแบบประหยัด กรณีศึกษา การขนส่งอาหารทะเลสดไปจุดจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง (ทุนวิจัย สกว.)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ทุนวิจัย สกว.)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (ทุนวิจัย สกว.)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การค้นหาและพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อสร้างโครงข่ายท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างสู่การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (ทุนวิจัย สกว.)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนโบราณเมืองบางขลัง และชุมชนนครชุม (ทุนวิจัย มุ่งเป้า วช.)
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่
อ้างอิง: สัมมนาการสร้างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกให้เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อบรมประชารัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการยึดพื้นที่เป็นหลัก
อ้างอิง: อบรมแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตร
อ้างอิง: สัมมนาเผยแพร่ความรู้ทางการท่องเที่ยว TAT
อ้างอิง: อบรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: อบรมการจัดทำงบบูรณาการ 2562
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: อบรม RC เครือข่ายภาคเหนือ สกว.
อ้างอิง: การอบรมเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
อ้างอิง: การอบรมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
อ้างอิง: อบรมวิธีเสนอผลการวิจัยต่อหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ
อ้างอิง: การอบรมการจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การอบรมเผยแพร่ความรู้ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 สถานที่จัดงาน The Athenee Hotel
อ้างอิง: อบรมพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย (มหาวิทยาลัยพะเยา) สถานที่จัดงาน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อ้างอิง: อบรมปรับฐานคิดนักวิจัยชุมชน สกว.
อ้างอิง: สัมมนาแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการด้านการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปลักแรต อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: คณะทำงานโหนดวิจัยภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อาจารย์พี่เลี้ยงนักวิจัยชุมชนเขตภาคเหนือตอนล่าง)
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ:
คู่มือโครงข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโบราณเมืองบางขลัง
ชื่อหนังสือ:
คู่มือโครงข่ายการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชุดโครงวิจัยมุ่งเป้า เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชนโบราณเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย และชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: โครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผลงานวิจัยเด่น สกว.
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.