ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  
 Mr. Wachira Limceprapan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: limceprapan@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
Application and Web Programming in C/C++, PHP, C#, Java, JavaScript, JQuery, Database Design in MySQL, MS SQL Server, Automation and PLC Programming in Omron/Mitsubishi/Siemens PLC, SCADA and HMI in Mitsubishi PLC, Industrial and Mobile Robotics , Embedded and IoT Development, Measurements and Instrumentation Development in LabVIEW
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Thitima Panyayai, Chumpol Ngamphiw, Sissades Tongsima, Wuttichai Mhuantong, Wachira Limsripraphan, Kiattawee Choowongkomon, Orathai Sawatdichaikul. (2019). FeptideDB : A web application for new bioactive peptides from food protein. Heliyon, 5(7), ISSN 2405-8440.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิรายุ วงค์โท, จักรกฤษ ก้อนกลีบ, ชิตณรงค์ เพ็งแตง และวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์. (2563). การพัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 สำหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2563. พิษณุโลก, 203-211.
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ สมเจตน์ ทองดี (2563). การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, พิษณุโลก, 656-665.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และชิตณรงค์ เพ็งแตง (2560). การคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มด้วยครอส-โควาเรียนซ์และนาอีฟเบย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลมหาสารคาม. วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560. มหาสารคาม, 83-89.
อ้างอิง: วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และธิติกา หาดยาว (2560). การพัฒนาพอร์ตขยาย I/O สำหรับ LEGO MINESTROMS NXT ด้วยหน่วยประมวลผลต้นทุนต่ำตระกูล AVR ผ่านอินเตอร์เฟสแบบ I2C. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลมหาสารคาม. วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560. มหาสารคาม, 103-108.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.