ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  
  Dr. Wachira Limceprapan
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รก.ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: limceprapan@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2566
2 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544
 
ความเชี่ยวชาญ
Application and Web Programming in C/C++, PHP, C#, Java, JavaScript, JQuery, Database Design in MySQL, MS SQL Server, Automation and PLC Programming in Omron/Mitsubishi/Siemens PLC, SCADA and HMI in Mitsubishi PLC, Industrial and Mobile Robotics , Embedded and IoT Development, Measurements and Instrumentation Development in LabVIEW
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Wachira Limsripraphan and Suchart Yammen. (2023). A Novel Algorithm for Classifying Textile Fiber Using the Proposed Three-Class Support Vector Machine with Matched Filters. GMSARN International Journal, 18(3), 392-400. https://gmsarnjournal.com/home/wp-content/uploads/ 2023/12/vol18no3-13.pdf
อ้างอิง: Wachira Limsripraphan and Suchart Yammen. (2023). New Classification of Textile Samples through lp Norm Spectral Enhancement Using Template Filters Combining the Analytic Geometry Technique. Naresuan University Engineering Journal (NUEJ), 18(3), 57-68. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/nuej/article/view/254653/171815
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Yammen, S., & Limsripraphan, W. (2022). Matched Filter Detector for Textile Fiber Classification of Signals with Near-Infrared Spectrum. 2022 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC).https://doi.org/10.23919/ apsipaasc55919.2022.9980054
อ้างอิง: วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์, สุชาติ แย้มเม่น. (2565). การปรับปรุงสัญญาณสำหรับอัลกอริทึมการจำแนกประเภทสิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติ. ใน กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร(บ.ก.), Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 (น. 161–171). https://conference.nu.ac.th/nrc18/pdf/nrc18.pdf
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Thitima Panyayai, Chumpol Ngamphiw, Sissades Tongsima, Wuttichai Mhuantong, Wachira Limsripraphan, Kiattawee Choowongkomon, Orathai Sawatdichaikul. (2019). FeptideDB : A web application for new bioactive peptides from food protein. Heliyon, 5(7), ISSN 2405-8440.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิรายุ วงค์โท, จักรกฤษ ก้อนกลีบ, ชิตณรงค์ เพ็งแตง และวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์. (2563). การพัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 สำหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2563. พิษณุโลก, 203-211.
อ้างอิง: พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์, วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และ สมเจตน์ ทองดี (2563). การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย" ครั้งที่ 6. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563, พิษณุโลก, 656-665.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และชิตณรงค์ เพ็งแตง (2560). การคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มด้วยครอส-โควาเรียนซ์และนาอีฟเบย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลมหาสารคาม. วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560. มหาสารคาม, 83-89.
อ้างอิง: วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ และธิติกา หาดยาว (2560). การพัฒนาพอร์ตขยาย I/O สำหรับ LEGO MINESTROMS NXT ด้วยหน่วยประมวลผลต้นทุนต่ำตระกูล AVR ผ่านอินเตอร์เฟสแบบ I2C. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลมหาสารคาม. วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560. มหาสารคาม, 103-108.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมร่วมเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
อ้างอิง: Thailand Machine Learning for Chemistry Competition 2021
อ้างอิง: อบรมมาตรฐาน IEC 60335-2-3:2012+AMD1:2015
อ้างอิง: IOT2050 Workshop
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.