ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
2 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532
3 ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2529
 
ความเชี่ยวชาญ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, Tourism Management, Culture, Thai Dancing, e-Learning, Online learning, Library Automation, Digital Library การจัดการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การจัดการ
 
ความสนใจ
Big Data, Ethnic Studies, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประวัติศาสตร์, Instructional Desing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์, เดชดนัย จุ้ยชุม, ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. (2560). การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0. วารสารอินฟอร์เมชั่น.24(2), 81-92.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์ และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. โครงการสำรวจและประเมินค่าหนังสือบุด ที่จัดเก็บและรวบรวมสะสมในวัดเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
อ้างอิง: อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์. (2560). รอยสักเพื่อศักด์ศรีจริงหรือ ? . [เว็บระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]. สืบค้นจาก http://km.psru.ac.th/?p=433&lang=th.
อ้างอิง: อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์(2560). ข้อคิดบางประเด็นจากวิหารถ้ำอาจันตา : การเดินทางจากดินแดนชมพูทวีปสู่ ดินแดนสุวรรณภูมิ. [เว็บระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]. สืบค้นจาก http://km.psru.ac.th/?p=424&lang=th.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และอรรจน์ บัณฑิตย์. (2557). การวิเคราะห์คุณสมบัติงาน บรรณารักษ์และสารสนทเทศ: กรณีศึกษาการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์รับสมัคร งาน ปี พ.ศ. 2553-2555. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 32(3), 36-49.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อรรจน์ บัณฑิตย์และจาตุรนต์ ชุติธรพงษ์. (2556). การจัดการความรู้เพื่อ สร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. วารสารพัฒบริหารศาสตร์. 53(1) มกราคม ถึง มีนาคม 2556. หน้า 1 – 36.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ อรรจน์ บัณฑิตย์. (2555). การใช้ ICTs ในห้องสมุด : การประยุกต์ใช้ ผลกระทบและปัญหาต่อบรรณารักษ์. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 30(3), 10-18.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และอรรจน์ บัณฑิตย์.(2554). การรู้สารสนเทศและการบูรณา การสู่การสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วารสารสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์, 37(1), 71-85.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2553). เพลงไทยออกภาษาชวา : จากอิทธิพลของเครื่องดนตรีมาสู่ทำนองเพลงไทย. รุไบยาต, 1 (ฉบับพิเศษ พฤษจิกายน 2553) หน้า 31-43.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ อรรจน์ บัณฑิตย์. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : เครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ . บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข., 27, (1-3), 89-98.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์ และ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. (2551). ผู้จัดการความรู้ : ทางเลือกใหม่ สำหรับบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในยุคสังคมแห่งการจัดการความรู้. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข., 26,(1-3), 1-11.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2550). ความคิดเห็นของสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศงานและนักศึกษาต่อการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2548. วารสารการวิจัยทางการศึกษา, 6 (1), 152 – 168.
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2546). ความต้องการและการใช้สารนิเทศโรคเอดส์ของผู้รับจ้างกิจการ ประมงในเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. วารสารราชภัฎเพชรบุรี, 11(2), 78-80.
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2546). อาหารหมักดอง: ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของไทย. ภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบสานพัฒนาไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์. หน้า 87-89.
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2546). สายธารแห่งผ้าไทย. ภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบสานพัฒนาไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 109- 113.
ปี พ.ศ. 2542 (1999)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2542). การคัดเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติกรณีศึกษาศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วารสารสำนักวิทยบริการ, 4(1), 33-37.
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2543). การบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล : กรณีของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การสัมมนาความ ร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษากับการก้าวสู่สถานะ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล. (ครั้งที่ 17 : 2542 : เพชรบุรี). กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากรร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย. หน้า30-46.
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2542). การประกันคุณภาพในห้องสมุด :กรณีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานบุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. รังสิตสารสนเทศ, 5(2), 28-46.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Att Inganinanda Bundit and Dichitchai Mettarikanon. (2016). An analysis of Thai Cremation Books Published in 1972- 2012 at the library of Wat Bavoranives Vihara, Thailand. 5th International Library and Information Professionals Summit (19-20 May). Ambedkar University Delhi, India.
อ้างอิง: Att Bundit and DichitchaiMettarikanon Attbundit (2016). Information in the library of Wat bowornnivet Proceedings of Special libraries .Suporo ,Japan June 21 -25, 2016. pp. 21-35.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์ และดิชิตชัย เมตตาริกานนท์. (2557). การจัดเก็บและให้บริการหนังสืองานศพ : กรณีศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. การประชุมทาง วิชาการ Pulinetวิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่องนวัตกรรม : เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social network วันที่ 22-24 มกราคม 2257, หน้า 290-296. ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2556). การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมุมมองด้านการ บริการวิชาการของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาโรงเรียน ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนภิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช. การ ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 เรื่องบทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วันที่ 23 – 25 มกราคม 2556. หน้า 111 – 112.
อ้างอิง: Dichitchai Mettarikanon and Att Bundit (2013). Information literacy and its integration into the instructional design of Walailak’s instructors. Proceedings of Special libraries towards Achieving Dynamic, Strategic and Responsible Working Environment. Pasay City, Philippines. April 10-12, 2013. pp. 99.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2555). ความพึงพอใจของพนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มี ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย : กรณีศึกษาการ ว่าจ้างบริษัทภายนอก ( Outsourcing ) . การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4. อาคาร ปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2555). การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 : กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. การประชุมทาง วิชาการ PULINET วิชาการครั้งที่ 2 เรื่องห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้. วันที่ 26 – 27 มกราคม 2555. หน้า 445 – 450.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กชพร จุติกมลและอรรจน์ บัณฑิตย์. (2554). ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 269 -270. การประชุม วิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ.อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์. นครศรีธรรมราช : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
อ้างอิง: วริศรา ศรีสว่าง ธนากร พรหมคีรี และอรรจน์ บัณฑิตย์. (2554). การใช้สารสนเทศของผู้ต้องขังใน ห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช. หน้า 266 – 267. การประชุม วิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ.อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์. นครศรีธรรมราช : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2553). การสร้างนวัตกรรมห้องสมุด ( หน้า 7 – 13 ) การประชุมทางวิชาการ PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Creative Library. วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2553 ณ. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม .
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2553). ห้องสมุดดนตรีไทย : ความหวังเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรมไทย. หน้า 162 -171. การประชุมวิชาการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 10 ธันวาคม 2553.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2552). การวางแผนกลยุทธ์สถาบันบริการสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ : การ วางแผนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( หน้า 30 – 34). การสัมมนาความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 แนวทางการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศในงานห้องสมุด วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2552 ณ. ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: Att Bundit. (2006). “study of opinions of enterprises, cooperative education advisors and students regarding student performance in 2006 ” In 15th World Conference on Cooperative Education. Singapore Suntec International Convention & Exhibition Center.
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
อ้างอิง: Bundit. ( 2001). A Proposed Model of Web-based Learning Process for Developing Analytical Thinking and Information Use for Problem Solving of Undergraduate Student in Higher Education Institutes. The 8th Distance Learning and the Internet Conference December 2001. Chulalongkorn University Bangkok Thailand.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่องรอยสักความสัมพันธ์เชิงอัตลักษณ์ สัญญะ และ มายาคติ : กรณีศึกษารอยสักของผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วีระชัย บุญนิสัยและอรรจน์ บัณฑิตย์. (2554). รายงานการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนในเขต 8. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2546 (2003)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2546). รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานด้านการ จัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศประเภทหนังสืองานศพ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์, 2546.
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่องการลดความเคลียดของผู้ต้องขังวัยหนุ่มโดยวิธี หนังสือบำบัด. กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
ปี พ.ศ. 2536 (1993)
อ้างอิง: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2536). รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบอัตโนมัติที่ควรจะเป็นของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2559
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” สำหรับ ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 และศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ในประเทศ สหราชอาณาจักร จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ปี 2557
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการพันธกิจสัมพันธ์ใน สถาบันอุดมศึกษา” สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 และศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ใน ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ปี 2556
อ้างอิง: Certificate of Special Libraries Association (SLA) – Asian Chapter in Association of Special Libraries of the Philippines,Inc. (ASLP) “ 3rd International Conference of Asian Special Libraries” in 2013
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” สำหรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 และศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา 12 แห่ง ในประเทศเยอรมนี จัด โดยสถาบันคลังสมองของชาติ ปี 2555
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับสำนักงานการ อุดมศึกษา หลักสูตร “ คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 5 ปี 2554
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์และคณะ. (2560). LGBT : เพศวิถีในอาเชียน. อาเชียน : สยาม-ไทย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2558). ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 PULINET ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาค. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558.
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2558). ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด จดหมายเหตุ อาเซียน – อุษาเนย์. ไทย – พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์, 2558. หน้า 214 – 226.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2557). การรู้สารสนเทศ. นครศรีธรรมราช: หลักสูตรการจัดการ สารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์ (บรรณาธิการ) (2554). 12 นักษัตรครึ่ง...18 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์ (บรรณาธิการ) (2553). กษัตราธิราช เกษตราภิชาญ : พระผู้ก่อผู้เกื้อ เกษตรไทย. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์ (บรรณาธิการ) (2553). กาญจนาภิเษกบรรณานิทัศน์คัดสรร. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์ (บรรณาธิการ) (2552). มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2548). เอกสารคำสอนรายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการ ท่องเที่ยว. นครศรีธรรมราช: หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปี พ.ศ. 2545 (2002)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2545). PULINET กับความร่วมมือระหว่างสมาชิก : ความสำเร็จและความ ภาคภูมิใจ. เหลียวหลัง แลหน้า 15 ปี PULINET. ปัตตานี : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาค.
ปี พ.ศ. 2544 (2001)
ชื่อหนังสือ: อรรจน์ บัณฑิตย์. (2544). อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริของพวกเรา. ผ่านกาลเวลา 60 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. หน้า 257 – 266. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: อบรมโครงการนักพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) ภายใต้โครงการ Social Innovation Driving Unit ประจำภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.