ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นววรรณ ทองมี  
  Asst. Prof. Dr. Navavan Thongmee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: navavan@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
2 วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
3 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
 
ความเชี่ยวชาญ
Electroceramics, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing
 
ความสนใจ
Ferroelectric ceramics, Ceramics processing
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: N. Thongmee and S. Jiansirisomboon, Effect of Bi3.99Ti2.97Nb0.03O12 Addition on Dielectric and Ferroelectric Properties of PZT Ceramics, Ferroelectrics, 487 (2015) 40-46.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Effects of Dy Substitution for Bi on Phase, Microstructure and Dielectric Properties of Layer-structured Bi4-xDyxTi3O12 Ceramics, Ferroelectrics, 458 (2014) 76-82.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: นววรรณ ทองมี (2556).Effects of Dy Substitution for Bi on Phase,Microstructure and Dielectric Properties of Layer-structured Bi4-x Dyx Ti3 O12 Ceramics. Ferroelectrics, 2014. Page: 76-82
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn, M. Hoffman and S. Jiansirisomboon, Ferroelectric Properties of Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-Bi3.25La0.75Ti3O12 Ceramics, Ceramics International, 38S (2012) S205-S209.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase Formation and Characterization of (1-x)PZT-xBNbT Ceramics, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Accepted (2011).
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase Evolution and Microstructure of Complex-Structured (1-x)PZT-xBDT Ceramics, Modern Physics Letters B, 23 (2009) 3801-3807.
อ้างอิง: N. Thongmee, M. Unruan, R. Yimnirun, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Stress Dependent Ferroelectric Properties of PZT and 0.9PZT-0.1BLT Ceramics, Ferroelectrics, 382 (2009) 141-146.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Dielectric Properties of Complex Structured (1-x)Pb(Zr0.52 Ti0.48)O3-x(Bi3.25La0.75)Ti3O12 Ceramics, Ferroelectrics, 384 (2009) 10-16.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase and Microstructural Investigation of (1-x)Pb(Zr0.52 Ti0.48)O3-x(Bi3.25La0.75)Ti3O12 Ceramics system, The Proceedings of Pure and Applied Chemistry Conference, (2008).
อ้างอิง: P. Siriprapa, N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Calcination Effects on Phase Formation of Lead-free Bi3.25La0.75Ti3O12 Powder, The Proceeding of the 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-5), (2008).
อ้างอิง: ภาสินี ศิริประภา นววรรณ ทองมี อนุชา วัชระภาสร และสุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์. สมบัติเชิงกลของเซรามิกไร้สารตะกั่วบิสมัทแลนทานัมไทเทเนต. ในการประชุมวิชาการ The Proceeding of The 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT-34), 2008.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Toughening of PZT Ceramics by In-situ Complex Structures, Advanced Materials Research, 55-57 (2008) 365-368.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Lead-free Ferroelectric Material: Dysprosium Doped Bi4Ti3O12, Advanced Materials Research, 55-57 (2008) 837-840.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: นววรรณ ทองมี อนุชา วัชระภาสร และสุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์. สมบัติเชิงกลของเซรามิกคอมโพสิตเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต-บิสมัทแลนทานัมไทเทเนต. ในการประชุมวิชาการ Proceedings of The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand. (2550).
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Synthesis, Phase and Microstructure Characteristics of Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-(Bi3.25La0.75)Ti3O12 Ceramics, Current Applied Physics, 7 (2007) 671-674.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Structure-Property Relations of Ferroelectric Pb(Zr0.52Ti0.48) O3-(Bi3.25La0.75)Ti3O12 Ceramics, Current Applied Physics, 8 (2007) 367-371.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Effect of Dy substitution for Bi on Phase, Microstructure and Dielectric Properties of Layer-structured Bi4-xDyxTi3O12 Ceramics, the 8th Asian Meeting on Ferroelectrics (AMF-8), Amari Orchid Hotel, Pattaya, Thailand, 9-14 December 2012.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn, M. Hoffman and S. Jiansirisomboon, Improving Ferroelectric Properties of Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 using Bi3.25La0.75Ti3O12 Addition, The Conference of 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and 7th Asian Meeting on Electroceramics (AMF-AMEC-2010), Jeju, Korea, 28 June-1 July 2010.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase Formation and Characterization of (1-x)PZT-xBNbT Ceramics, 3rd International Congress on Ceramics (ICC3rd), Osaka, Japan, 14-18 November 2010.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase Evolution and Microstructure of Complex-Structured (1-x)PZT-xBDT Ceramics, The 3rd International Symposium on Functional Materials (ISFM-2009), Dongbang Hotel, Jinju, Korea, 15-18 June 2009.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase and Microstructural Investigation of (1-x)Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-x(Bi3.25La0.75)Ti3O12 Ceramics System, Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON 2008), Bangkok, Thailand, 30January -1February 2008.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Toughnening of PZT Ceramics by In-situ Complex Structures, Smart/Intelligent Materials and Nano Technology & 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (SmartMat-08 & IWOFM-2), Chiang Mai, Thailand, 22-25 April 2008.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Lead-free Ferroelectric Material: Dysprosium Doped Bi4Ti3O12, Smart/Intelligent Materials and Nano Technology & 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (SmartMat-08 & IWOFM-2), Chiang Mai, Thailand, 22-25 April 2008.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Dielectric Properties of Complex Structure (1-x)Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-x(Bi3.25La0.75)Ti3O12 Ceramics, The 6th Asian Meeting on Ferroelectric (AMF-6), Taipei, Taiwan, 2-6 August 2008.
อ้างอิง: N. Thongmee, M. Unruan, R. Yimnirun, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Stress Dependent Ferroelectric Properties of PZT and 0.9PZT-0.1BLT ceramics, The 6th Asian Meeting on Ferroelectric (AMF-6), Taipei, Taiwan, 2-6 August 2008.
อ้างอิง: P. Siriprapa, N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Calcination Effects on Phase Formation of Lead-free Bi3.25La0.75Ti3O12 Powder, 5th Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-5), Bangkok, Thailand, 18-19 September 2008.
อ้างอิง: P. Siriprapa, N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Mechanical Properties of Non-leaded Bismuth Lanthanum Titanate Ceramics, The 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT34), 31 October-2 November 2008.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Structure-Properties Relations of Ferroelectric (Bi3.25La0.75)Ti3O12-Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 Composite Ceramics, The 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (AMN-3), Wellington, New Zealand, 11-16 February 2007.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase and Microstructure Evolution of Ferroelectric PZT-BLT Ceramics, The 24th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, Kasetsart University, Thailand, 14-16 February 2007.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Mechanical Properties of Lead Zirconate Titanate-Bismuth Lanthanum Titanate Composite Ceramics, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 18-20 October 2007.
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Phase and microstructure of PZT Ceramics with and Addition of BLT Complex Structure, The 25th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, Naresuan University, Thailand, 9-11 January 2007.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: N. Thongmee, A. Watcharapasorn and S. Jiansirisomboon, Synthesis, Phase and Microstructure Characteristics of (Bi3.25La0.75)Ti3O12-Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 Ceramics, The 5th Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-5), Bangkok, Thailand, 10-14 December 2006.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Thongmee, N and Sumang, R. (2020). Improvement of electrical properties in lead-free BNT-based ceramics modified by BLT doping, The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SmartMat@2020) 1st-4th December 2020, Garden Cliff Resort & Spa Hotel, Pattaya, Thailand.
อ้างอิง: Thongmee, N, Maitreesittikorn, W, and Sumang, R. The 21st International Union of Materials Research Societies – International Conference in Asia (IUMRS-ICA2020), 23-26 February 2021 The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand
อ้างอิง: Sumang, R, Thongmee, N, Vittayakorn, N and Bongkarn, T. Synthesis and characterizations of KNN modified BNT-ST ceramics for energy storage applications, The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SmartMat@2020) 1st-4th December 2020, Garden Cliff Resort & Spa Hotel, Pattaya, Thailand.
อ้างอิง: Sumang, R, Bongkarn, T, Sodmnamorn, P and Thongmee, N. The relationship of phase Structure, microstructure and electrical properties of BNT-BT-BST ceramic. The 21st International Union of Materials Research Societies – International Conference in Asia (IUMRS-ICA2020), 23-26 February 2021 The Empress Convention Center, Chiang Mai, Thailand
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
อ้างอิง: งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
อ้างอิง: พิชิตชัย ปิมแปง ไกรลาส มาตรมูล นววรรณ ทองมี กุลวดี ปิ่นวัฒนะ เทพธิทัต เขียวคำ และวีระศักดิ์ ทองอ่อน. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารกึ่งตัวนำ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565. 25 กุมภาพันธ์ 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม DLTV ต้นแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน (รายวิชาวิทยาการคำนวณ)
อ้างอิง: กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับปฏิบัติการและผู้ใช้สื่อ ได้แก่ ครู นักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เป้าหมาย (รายวิชาวิทยาการคำนวณ)
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 14
อ้างอิง: พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 11
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ OBE (Outcome-Based Education) CLOs และสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer “การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” (รุ่นที่1)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยกระบวนารวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: การเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (online)
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs Formulation) รุ่นที่ 2
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 2
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.