ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง  
 Mr. Krissanachai Klodpeng
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267080 ต่อ 5000
อีเมล์: klodpeng@gmail.com/krissanachai.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
2 วท.บ. (เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
Plant Physiology, Postharvest Technology, Plant Biochemistry, สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ, Horticulture, พืชสวน, Agriculture, Fruits and vegetables technology, เกษตรอินทรีย์, เกษตรผสมผสาน, การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์, ปุ๋ยอินทรีย์, ธาตุอาหารพืช
 
ความสนใจ
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์, โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Big Data, Postharvest Technology and Plant Physiology, Stress Physiology, เกษตรอินทรีย์, พืชสวน, เกษตรผสมผสาน, Buddhism, ปุ๋ยอินทรีย์, ธาตุอาหารพืช, จุลชีววิทยาทางดิน (Soil Microbiology) , gas sensors, chemical sensors, nanotechnology, thin film technology, IOT, Agricultural Technology (เทคโนโลยีการเกษตร)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: สุดารัตน์ สุตพันธ์, อารยา บุญศักดิ์, กฤษณชัย คลอดเพ็ง, ปุณณดา ทะรังศรี, ธีรภัทร อินทร์ทอง และ ขนิษฐา ไชยแก้ว. (2566). ผลของสารสกัดจากพืชต่อการควบคุมวัชพืช “ต้อยติ่ง”. วารสารแก่นเกษตร. 51(พิเศษ). 424-428.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤษณชัย คลอดเพ็ง และ วิชิตคมน์ จันทรมณี. 2563. ผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน้าว้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุ้ง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. น. 826-836.
ปี พ.ศ. 2551 (2008)
อ้างอิง: Effects of washing agents on shelf-life and postharvest qualities of lime ผู้เขียน Krissanachai Klodpeng, Tanachai Pankasemsuk, Maneechat Nikornpun วันที่เผยแพร่ 2008 วารสารวิชาการ Journal of Agriculture (Thailand)
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤษณชัย คลอดเพ็ง และ วิชิตคมน์ จันทรมณ. 2563. ผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน้ำว้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุ้ง. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563. น. 826-836.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการปฐมนิเทศ Young Blood PSRU ส่วนวิชาการ
อ้างอิง: โครงการอบรม Train the Trainer ปี 2567
อ้างอิง: โครงการอบรม KM งานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อ้างอิง: หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcomes Based Education) และ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education Program)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม กิจกรรม"การพัฒนาผลงานเพื่อการขอตำแหน่ทางวิชาการรับใช้ท้อถิ่นและสังคม"
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: 6 Program in ONE Package โดย Bizclub Chiangmai หัวข้อ "บุกตลาด สปป.ลาว ในรูปแบบครบวงจร All in ONE
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดกาความรู้ KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการสู่นักวิจัยรับใช้สังคม กิจกรรม"อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักบริการวิขาการรับใช้สังคม"
อ้างอิง: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมิน SDGs Ranking 2023
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการการจัดความรู้และแลกเปลี่ยนเียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21 และด้านงานวิจัย การบูรณาการวิจัยกับการบริการวิชาการ ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม กอ.307 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อ้างอิง: Advance in agricultural biotechnology: Next-generation sequencing (NGS) and Whole-genome sequencing (WGS) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ Ag2203 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: เทคโนโลยีอวกาศสู่การบริหารจัดการภาคการเกษตร อบรมออนไลน์ วันที่ 10 กันยายน 2564
อ้างอิง: สัมมนาด้านอาหาร Food Talk 2021 ครั้งที่ 3 เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพจากกัญชง (Food from Hemp for Health) ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ผ่านทางโปรแกรม Zoom
อ้างอิง: ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และการประกวดผลงานนิทรรศการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 วันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์
อ้างอิง: สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและปริมาณผลผลิต วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
อ้างอิง: การอบรม เรื่อง การสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับบุคคลภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ zoom
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 13 -14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ร.302 ชั้น 3 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถบัน หลักสูตร 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 -24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ร.302 ชั้น 3 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสหกจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ห้อง PIBUL302 ชั้น 3 อาคารพิบูลย์วิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียน หนังสือ และตำราวิชาการระดับอุดามศึกษาเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ" วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการสร้างรายงานสารสนเทศด้วย Google Data Studio ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563ณ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชนแกนนำเครือข่าย" ห้องประชุมหรรษนันท์ 1 โรงแรมหรรษนันท์ โฮเทล จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563
อ้างอิง: ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้นำชุมชนแกนนำเครือข่าย ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหรรษนันท์ โฮเต็ล พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: โครงการอบรมการเขียนขอยื่นเสนอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ "สัมผัสประสบการณ์ วิจัยเชิงบูรณาการแบบมีส่วรร่วมโดยชุมชน (วิจัยด้านการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน)" วันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ณ ดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย
อ้างอิง: โครงการ การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กรคณะเทคโนโ,ยีการเกษตรและอาหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
อ้างอิง: โครงการอบรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟแวร์ Microsoft Imagine Stream และ Microsoft 365 สำหรับบุคลากร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ computer lab 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง LineBot เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคคลากร ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ computer lab 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ SPSS วันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรบานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องนิลุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องอุทัยธานี โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วัจัยอย่าวไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ในสถานศึกษาได้ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนนทรี เรสซิเดนท์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักบริหารงานวิจัย (RM) วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ โณงแรม อัมรินทร์ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรมการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ วันที่ 26 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์บริการพัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนกเพศมะละกอ และอินทผลัม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 เมษายน 2560
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง เชิงการค้า ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 เมษายน 2560
อ้างอิง: การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณากรข้ามศาสตร์โดยใช้ work-based Education เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 หอสมุด E-library ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ การประชุมเสวนาการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามจุดเน้นของคณะ (แบบสัญจร) วันที่ 13-20 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ ด้านเกษตรโรงเรือน และเกษตรอินทรีย์ กับผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ ที่หอประชุมสำนักงานและวิจัยพัฒนาการเกษตร เขตที่๑ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
อ้างอิง: โครงการสมัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ e-Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 27 กรกฏาคม 2559
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม "นักวิจัยหน้าใหม่" รุ่นที่ 3 วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
อ้างอิง: อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 กรกฏาคม 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างอิง: โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม T2 13 - 17 มิถุนายน 2559, 20 - 23 มิถุนายน 2559, 6-8 กรกฎาคม 2559
อ้างอิง: โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ) วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรส้รางสรรคผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
อ้างอิง: BIOM-LAND TRAVELLING conference Thailand Thursday, 25 Feb 2016 at Naresuan University, Phitsanulok
อ้างอิง: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพแหล่งผลิตพืช GAP และกระบวนการผลิตเมล็ดแมงลักที่ปราศจากสารอะฟลาทอกซิน วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: อบรมนักวิจัยเชิงพื้นที่ โดย สสส. ที่ โรงแรม กรีนเลค จังหวัดเชียงใหม่
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: บริหารโครงการ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (สัปปะรด ) ตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 (ต่อเนื่อง)
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบให้น้ำอัจฉริยะในเห็ด (ต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบให้น้ำอัจฉริยะในเห็ด
ชื่อโครงการ: บริหารโครงการ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (สัปปะรด ) ตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มไทยอีสานบ้านวังน้ำขาว วันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย วันที่ 29 - 30 พฤษจิกายน 2562 , วันที่ 5-6 มกราคม 2562 , วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อโครงการ: โครงการ OTOP นวัตวิถี เรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ หมู่ 2 บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การทำหัวเชื้อเห็ดอย่างง่าย วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้ว โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22 ธันวาคม 2558 และ โครงการการจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้ว โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมแมลงศัตรูข้าว ณ ศาลา SML ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วันที่ 20 มีนนาคม 2560
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย (แก้ปัญหาขยะจากเปลือกกล้วย) วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: โครงการปุ๋ยสั่งตัด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ วันที่ 25 กันยายน 2561 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริการส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: คำขอให้ตรวจสอบข้าวโพดแคระแกรนและมีสีม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: สูตรปุ๋ยอินทรีย์
ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ส่วนผสมสารตั้งต้นสำหรับการทำปุ๋ยหมัก
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.