ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  
  Asst. Prof. Dr. Thannapat Jarernpanit
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังกัดหน่วยงาน: คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Fugith@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
2 ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554
3 ร.บ. (เกียรตินิยมอัน (รัฐศาสตร์) ม.เชียงใหม่ 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์, ความขัดแย้งทางการเมือง, การเมืองไทย (Thai Politics)
 
ความสนใจ
ความขัดแย้งทางการเมือง (Political Conflicts), ประวัติศาสตร์การเมืองไทย (Thai political history), กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม (Political and Social Movement), นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Participatory Public Policy), การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม (Political Ecology), การเมืองไทย (Thai Politics), มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาทางอารมณ์ (Anthropology and Sociology of Emotion)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2022). The rural constitution for sustainable Thai rural community development. 43(3): forth coming.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช, สุขสมาน สังโยคะ และอรชร ฉิมจารย์. (๒๕๖๔). การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์ของตำบลนครชุม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ๑๓(๕), ๓๗๓-๓๘๗.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit and Penporn Tangpatikan. (2020). THE LOCAL CONSTITUTION: THE TOOL OF COMMUNITY DEMOCRACY DEVELOPMENT; CASE STUDIES OF PHITSANULOK PROVINCE. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 21 (1): 128-140. Retrieved from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/229289
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2020). The Development of Participatory Process of Praichumpol and Bandong Communities, Phitsanulok Province, Thailand. Open Journal of Science and Technology, 3 (2): 155-165. Retrieved from: https://doi.org/10.31580/ojst.v3i2.1467
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช. (2563). อำนาจรัฐอภิสิทธิ์กับปัญหาความยุติธรรมผ่านชีวิตของนายอนันต์ ภักดิ์ประไพ. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับเพิ่มเติม (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), 77-100.
อ้างอิง: Thannapat J. (2020). THE FREE PEOPLE MOVEMENTS AND POLITICAL AWAKENING IN THAILAND. AsiaGlobal Online, Retrieved from https://www.asiaglobalonline.hku.hk/free-people-movements-and-political-awakening-thailand.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2019). A politics of hope: The new generation of Thai politicians. Asia-Dialogue://theasiadialogue.com/category/asia/south-east-asia/thailand/
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2019). The Contestation of ‘Good Politics’: Explaining Conflicts and Polarization in Thailand. Asian Studies Review, 43 (4): 657-673. https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1663785
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit, Qing Ma and Ye Wang. (2019). The gender issues and identities of the young tomboy and lesbian in Chiang Mai and Phitsanulok of Thailand. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Science, 20(1): 172-184.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit.(2018). The Moral Disintegration and the Politics of Cultural Emotions within Thailand’s Current, Deeply Divided Political Conflicts. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 18 (3):717-736.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2017). Love, Anger and Hate of the Red Shirts: The Contestation of Meanings of Politics and Justice, Thammasat Review, 20(2): 103-124.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2016). The Use of Strategic Non-Violence by Political Movements: Case Studies of the People’s Alliance for Democracy in Thailand And the People Power Revolution in the Philippines. Governance Journal, 5 (2): 1-19.
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2016). Ghosts and Power: Through Ghosts Believing of Thai Song Dum, Tambon Pun Sao, Bang Ra Gum, Phitsanulok [In Thai], Ratchaphurek Journal, 14 (2): 67-74.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2015). The Application of the participatory public policy process in the green university development of Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, Thailand [In Thai]. Journal of Environmental Management, 11 (1): 80-97.
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. THE NONVIOLENT POLITICAL MOVEMENTS; CASE STUDY OF PEOPLE ALLIANCE FOR DEMOCRACY AND PEOPLE POWER REVOLUTION, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2 (มกราคม – ธันวาคม 2558): 147-174.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กานต์ กานต์พรรณพงศ์ (2554).Mass Political violence in Southeast Asia.. Third WorldStudiesCenter, 2554. Page:-
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: Kan Kanpunpong (formerly name). (2005). “Political Science in the flow of changing” [in Thai]. in Kan Kanpunpong (editor), Political Science Pamphlet, 5 (3). Chiang Mai: Mingmuang Press.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2022). The rural constitution for sustainable Thai rural community development. Kasetsart Journal of Social Sciences, 43(3), 669–676. DOI: doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.3.18
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2022). The rural constitution for sustainable Thai rural community development. Kasetsart Journal of Social Sciences, 43(3), 669–676. DOI: doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.3.18
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit.(2018). The Moral Disintegration and the Politics of Cultural Emotions within Thailand’s Current, Deeply Divided Political Conflicts. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 18 (3): Forth Coming.
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช. (2561). ความอิจฉากับความขัดแย้งในสังคมไทยผ่านปรากฎการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา. รัฐศาสตร์สาร, 39 (3), forth coming.
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2019). The Contestation of ‘Good Politics’: Explaining Conflicts and Polarization in Thailand. Asian Studies Review, Forth Coming.
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2019).A politics of hope: The new generation of Thai politicians. Asia Dialogue, Accessed from http://theasiadialogue.com/2019/02/22/a-politics-of-hope-the-new-generation-of-thai-politicians/
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2018). The Moral Community and The Contestations of Politics in Thailand. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press, 165, 438-442.
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit (2019): The Contestation of “Good Politics”: Explaining Conflict and Polarisation in Thailand, Asian Studies Review, DOI: 10.1080/10357823.2019.1663785
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit, Qing Ma and Ye Wang. (2561). The gender issues and identities of the young tomboy and lesbian in Chiang Mai and Phitsanulok of Thailand. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Science, 20(1): 172-184.
อ้างอิง: Thannapat J. (2019). The Contestation of “Good Politics”: Explaining Conflict and Polarisation in Thailand. Asian Studies Review, 43 (4), 657-673.
อ้างอิง:
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2020). The Development of Participatory Process of Praichumpol and Bandong Communities, Phitsanulok Province, Thailand. Open Journal of Science and Technology, 3 (2): 155-165. Retrieved from: https://doi.org/10.31580/ojst.v3i2.1467
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2020). The Development of Participatory Process of Praichumpol and Bandong Communities, Phitsanulok Province, Thailand. Open Journal of Science and Technology, 3 (2): 155-165. Retrieved from: https://doi.org/10.31580/ojst.v3i2.1467
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit and Penporn Tangpatikan. (2020). THE LOCAL CONSTITUTION: THE TOOL OF COMMUNITY DEMOCRACY DEVELOPMENT; CASE STUDIES OF PHITSANULOK PROVINCE. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, 21 (1): 128-140. Retrieved from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/229289
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2021). The Development of Rural Constitution for Sustainable Self-Governance of the Banyang Community, Wat Bot District, Phitsanulok. In proceeding of the 14th National and International Conference"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021", 141-149.
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช, สุขสมาน สังโยคะและอรชร ฉิมจารย์. (2564). การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์ของตำบลนครชุม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 13(5): 373-387. Retrieved from: https://abcjournal.trf.or.th/chabub/n37.aspx.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2021). The Development of Rural Constitution for Sustainable Self-Governance of the Banyang Community, Wat Bot District, Phitsanulok. The 14th National and International Conference "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021" on 18 August, 2021. Retrieved from http://www.journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/article/view/2405
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2018). The Political Satire: From the Hidden to Public Transcripts on Media Force of Thai Radical Red Shirts. In the 2018 AAS-In-Asia, Nee Delhi, India during 5-8 July,2018
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2018). "The Moral Community and The Contestations of Politics in Thailand". in 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMMUNICATION SCIENCE RESEARCH 2018, Surabaya, Indonesia from 24 - 25 July 2018.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. "The Paradox of Morality: The Cultural Forces of Emotion in Thai Political Conflicts", the 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES GLOBALIZED THAILAND? CONNECTIVITY, CONFLICT AND CONUNDRUMS OF THAI STUDIES, during 15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2016). “Moral Disintegration and the Politics of Emotions in Politically Divided Thailand” in the conference proceeding of the GMS-ASEAN Conference 2015 on “Asian Perspectives on Peace and Development: Questioning the Future of the GMS and ASEAN, on 17-19 December, 2015, Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University.
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit, "Pa Sia Daeng vs. Pa Sia Luang: the Different Perspectives in Two Sides of Politics and Regions". Thailand in Comparative Perspective: An International Symposium, The University of Sydney, Australia, September 26-27, 2016
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2016). The paradox of morality: The cultural force of emotion in Thai political conflict. Public Lecture at ANU College of Asia & the Pacific, Australian National University.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. “Application of Participatory Public Policy process in Green University Development of Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, Thailand” in the proceeding of The 3rd International Conference on Social Sciences Research (ICSSR 2015), on June 8 & 9, 2015, Melia Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
อ้างอิง: Kan Kanpunpong (formerly name). “Non – violence political movements in Southeast Asia; Case of People Alliances for Democracy and People Power Revolution” in proceeding of The 4th International Symposium on Business and Social Sciences, on July 20-July 22, 2015, Sapporo Renaissance, Hokkaido, Japan.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Kan Kanpunpong (formerly name). “Ghost and Power though Ghost Belief of Thai Song Dum in Tambon Pansao, Bang Rakam, Phitsanulok” [In Thai], in proceeding of The 13th National Academic Conference on Political Science and Public Administration in 2013, Ubonratchathani University, Ubonratchathani, Thailand.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: Kan Kanpunpong (formerly name). “Thai National Anthem; Significance of the Text and Order” [In Thai], in proceeding of The 11th National Academic Conference on Political Science and Public Administration in 2010, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand.
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
อ้างอิง: Kan Kanpunpong (formerly name). “Lesbian in Thai Society: Language and their Identity” in proceeding of The 2nd Annual Conference on Sexuality Studies in Thai Society in 2009, Royal River Hotel, Bangkok, Thailand.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2018). The Political Satire: From the Hidden to Public Transcripts on Media Force of Thai Radical Red Shirts. In the 2018 AAS-In-Asia, Nee Delhi, India during 5-8 July,2018
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2018). "The Moral Community and The Contestations of Politics in Thailand". in 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMMUNICATION SCIENCE RESEARCH 2018, Surabaya, Indonesia from 24 - 25 July 2018.
อ้างอิง: ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช. (2563). อำนาจรัฐอภิสิทธิ์กับปัญหาความยุติธรรมผ่านชีวิตของนายอนันต์ ภักดิ์ประไพ, ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6.
อ้างอิง: Thannapat Jarernpanit. (2020). The Development of Participatory Process of Praichumpol and Bandong Communities, Phitsanulok Province, Thailand. ASIA International Multidisciplinary Conference 2018, Malaysia.
อ้างอิง: Jarernpanit, T., Sangyoka, S. and Chimjan, O. (2021). The development of community capacity and the creative community-based tourism route of Nakorn-chum sub-district, Nakorn-Thai district, Phitsanulok province. In Techcon 2021 Conference.
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2021). The Development of Rural Constitution for Sustainable Self-Governance of the Banyang Community, Wat Bot District, Phitsanulok. In proceeding of the 14th National and International Conference"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021", 141-149.
อ้างอิง: Jarernpanit, T. (2021). The Development of Rural Constitution for Sustainable Self-Governance of the Banyang Community, Wat Bot District, Phitsanulok. In proceeding of the 14th National and International Conference"Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021", 141-149.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: โครงการวิจัย “การพัฒนาธรรมนูญชุมชนสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมยั่งยืนของตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: โครงการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์ของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2563
อ้างอิง: โครงการวิจัย “ความคิดทางการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงแฟลชม็อบในจังหวัดพิษณุโลก” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2563
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Mass Political violence in Southeast Asia: Case Studies of Thailand and The Philippines
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจผ่านความเชื่อเรื่องผีของชาวไททรงดำ พื้นที่บ้านพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อ้างอิง: การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยทรงดำ กรณีศึกษาพื้นที่ ต. พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: หลักสูตรนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ณ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ ๕+๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิสต์ จ.อุตรดิสต์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Train the Trainer Program of National Pingtug University ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-29 มกราคม 2562
อ้างอิง: อบรมวิจัยลูกไก่ วช. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: "สัมมนาการบริหารและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเชิงบูรณาการภายใต้โครงการ Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia (ADVANSE) วันที่ 8 เดือนมิถุนายน 2561
อ้างอิง: อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The 4th Humanities Research Training by The Thailand Research Fund)
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: The McGill University – Université de Montréal Southeast Asia PhD Workshop, Montreal, Canada during on 27-28 April 2017
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Visiting Research Fellow at Department of Political & Social Change Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, College of Asia and the Pacific, Australian National University, Australia during 1 September to 30 November, 2016.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Visiting Research Fellowship during January to March, 2014 at Third World Studies Center, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines Diliman, Philippines, the scholarship funded by Pibulsongkram Rajabhat University, Thailand.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Project Training: A 1 – Day Training on EPI INFO Software and participated on the Data Entry Team for the SHIELD Baseline knowledge Practice Coverage Survey, implemented in Northern Thailand, 2007, International Rescue Committee (IRC), Chiang Mai, Thailand.
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งศรีภิรมย์ชุมชนน่าอยู่ ณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการสิงห์ทะเลแก้วอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: พัฒนาธรรมนูญสุขภาพตำบล จ.พิษณุโลก โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสมาคมสุขปัญญา
ชื่อโครงการ: พี่เลี้ยงและผู้ประสานงาน โครงการพัฒนาสุขภาพขนาดเล็ก เขตสุขภาพที 2 ภาคเหนือตอนล่าง โดย สสส.
ชื่อโครงการ: โครงการสิงห์ทะเลแก้วอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพตำบล จังหวัดพิษณุโลก โดยสมาคมสุขปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชื่อโครงการ: กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 โดยกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ชื่อโครงการ: ถอดบทเรียนธรรมนูญสุขภาพตำบลทุ่งหลวง อ.คีรีมาส จ.สุโขทัย โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: The LGBT Research Study in Northern Thailand under the research project of “National Survey on Attitudes toward Sexual Orientation, Gender Identity, and Gender Expression in Thailand” supported by United Nations Development Programme (UNDP).
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่อโครงการ: the research project of Ministry of Education, Thailand “Development of Government’s public relations media for driving the Education strategies in the Southern border provinces of Thailand”, at Pattani, Yala, and Narathiwat on June, 2012.
ชื่อโครงการ: The Women Empowerment Funds project studies in Phitsanulok province of Thailand, organized by Sri-Song Kwai Women Club and supported the fund by USAID, United States of America in 2012.
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Public Health Participatory Policy Coordinator of Phitsanulok Health Assembly in 2013 supported by National Health Commission Office of Thailand.
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: Committee of Provincial Health Assembly, Phitsanulok, Thailand since 2012 until 2014
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อหนังสือ:
ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช. (๒๕๖๕). การเมืองไทยร่วมสมัย พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๖๓ พัฒนาการทางการเมือง ความขัดแย้งและประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จำนวน ๑๙๗ หน้า.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อหนังสือ:
Prawit Thainiyom, Mike Wilson, Chayanich Thamparipattra, Teerayut Teerasupaluck, Ladawan Khaikham and Thannapat Jarenpanit. In UNDP (2019). Tolerance but not Inclusion: A national survey on experiences of discrimination and social attitudes towards LGBT p
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อรางวัล: นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.