ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพิพรรณ จันทร์มะณี  
  Asst. Prof. Dr. Rapiphun Janmanee
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: joy_rapiphun@yahoo.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
2 Ph.D. (Engineering) Niigata University 2555
3 วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
4 วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: รพิพรรณ จันทร์มะณี (2561).Fabrication of poly(pyrrole-3-carboxylic acid)/graphene oxide composite thin film for glucose biosensor. Journal of Applied Polymer Science, 2560. Page: 45641-45650
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: รพิพรรณ จันทร์มะณี (2558).Electrochemical Fabrication of Polypyrrole/Poly(pyrrole-3-carboxylic acid)/Graphene Oxide Composite Thin Film for Biosensor Application. NU. International Journal of Science , 2015,12(1). Page: 52-61
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: รพิพรรณ จันทร์มะณี (2555).Controlling Surface Plasmon Optical Transmission with an Electrochemical Switch Using Conducting Polymer Thin Films. Adv.Funct. Mater. 2012. Page: 4383-4388
อ้างอิง: รพิพรรณ จันทร์มะณี (2555).In situ Electrochemical-Transmission Surface Plasmon Resonance Spectroscopy fpr Poly (pyrrole-3-carboxylic acid) Thin-Film-Based Biosensor Applications. ACS Publications APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2012. Page: -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: รพิพรรณ จันทร์มะณี (2561).การเตรียมวัสดุดูดซับทางชีวภาพจากสารแทนนินที่ตรึงบนเส้นใยปอสาเพื่อใช้ในการกำจัดไอออนแคดเมียม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0", 2560. Page: 305-315
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.