ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวจรรยา ยานะโส  
 Miss Junya Yanaso
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: jib.junya@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์, โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Database System, Web Aplications
 
ความสนใจ
Internet of Things, Web Based Technologies and System Applications, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาการให้บริการความรู้โดยใช้สื่ออีเลิร์นนิง (e-Learning) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 2
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2016
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2013
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2007
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: American University Alumni Language Center (AUA) completed level 10
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: International Computer Driving Licence (ICDL)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.