ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวจรรยา ยานะโส  
 Miss Junya Yanaso
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: jib.junya@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์, โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Database System, Web Aplications
 
ความสนใจ
Internet of Things, Web Based Technologies and System Applications, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาการให้บริการความรู้โดยใช้สื่ออีเลิร์นนิง (e-Learning) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วิทยากรอบรม การใช้งาน โปรแกรม AirTable
อ้างอิง: อบรม Canva
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา IC3
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา IC3 Digital Literacy Certification (IC3 GS6 Level 1) รุ่นที่ 1 - 6
อ้างอิง: วิทยากรอบรมให้ความรู้ และแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มรภ.อุตรดิตถ์
อ้างอิง: วิทยากร อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Word Excel และ PowerPoint
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วิทยากร เรื่อง สร้าง Chatbot ด้วย chatfuel และ Integromat เพื่องานบริการสารสนเทศ
อ้างอิง: วิทยากรอบรมโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ (System Analyst)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วิทยากรอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษา
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น (สำหรับครู) และ อบรมการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณสำหรับเด็ก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 2
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2016
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2013
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2007
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: American University Alumni Language Center (AUA) completed level 10
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: International Computer Driving Licence (ICDL)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.