ชื่อ-นามสกุล
 นางสาวจรรยา ยานะโส  
 Miss Junya Yanaso
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: jib.junya@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2559
2 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์, โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Database System, Web Aplications
 
ความสนใจ
Internet of Things, Web Based Technologies and System Applications, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ภาษาศาสตร์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: vv
อ้างอิง: vvvvvvvvv
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: แนวทางการพัฒนาการให้บริการความรู้โดยใช้สื่ออีเลิร์นนิง (e-Learning) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: dsasdasd
อ้างอิง: รายงานสารสนเทศ
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการประเมินผลโครงการบริการวิชาการภายใน มรพส. กิจกรรมการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assesment (SIA) and Social Return on Invertment (SROI))
อ้างอิง: - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเส้นทางสู่ผลกระทบของโครงการ (Impact Pathway) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter
อ้างอิง: อบรมหลักสูตร APIs with Spring Boot
อ้างอิง: โครงการอบรมเครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ใจและได้งาน (OKRs) ณ ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการยกระดับระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแพลตฟอร์ม PSRU Lifelong Learning เพื่อรองรับ หลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะ Re-skill /Up-skill
อ้างอิง: โครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทนอกกรอบให้เท่าทันกับโลกาภิวัฒน์สังคม” โดยนายมินทร์ ศาสตราคม (นักสื่อสารมวลชน จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ ณ ห้องประชุม ท๒๐๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เพื่อเข้าใจความหมายของหลักการบริหารจัดการบทบาทหน้าที่รวมถึงวางแผนบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ชั่วโมง
อ้างอิง: Coursera : Google Data Analytics : Foundations: Data, Data, Everywhere
อ้างอิง: โครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) กองบริหารงานบุคคล
อ้างอิง: Coursera : Google Data Analytics : Share Data Through the Art of Visualization
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น (สำหรับครู) และ อบรมการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณสำหรับเด็ก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: หกหฟก
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 2
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Google Certified Educator Level 1
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2016
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2013
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2010
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 Digital Literacy Certification
ปี พ.ศ. 2552 (2009)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Microsoft office Specialist 2007
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: American University Alumni Language Center (AUA) completed level 10
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: International Computer Driving Licence (ICDL)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.