ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กุลชญา สิ่วหงวน  
  Dr. Kunchaya Siwnguan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Kuchaya@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2566
2 คศ.ม. (เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559
3 คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
Fruits and vegetables technology, Bakery Techonlogy
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ศรีไพร พรมชาติ กุลชญา สิ่วหงวน กีรติญา สอนเนย และ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.(2566). การย้อมสีเส้นตอกไม้ไผ่ด้วยสีธรรมชาติจากดอกอัญชันสําหรับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. (14)1, 48-58.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน และ วิรัชยา อินทะกันฑ์. (2564). การใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการผลิตขนมเทียนแช่เยือกแข็ง ของกลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 16(3),: 57-69.
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ และ กุลชญา สิ่วหงวน. (2564). การพัฒนาตำรับอาหารพื้นเมืองสู่สำรับอาหารเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์, 23(1), 33-44.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ กีรติญา สอนเนย วิรัชยา อินทะกันฑ์ และ กุลชญา สิ่วหงวน. (2563). การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทดอกไม้สดอบแห้งเพื่อเป็นของที่ระลึกของตกแต่งจากศักยภาพทุนชุมชนตำบลดินทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 11(5): 422-433.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Jaikhaeng, C., Suthi, N., Dangdee, K., Fuengrob., N., Siwnguan, K. & Kaewsritong, J. (2023). Product Development of Kha-nom Thein Stuffed with Sun-Dried Banana for Thai Dessert Housewife Group Member Community Enterprise of South Ban Bang Pa Yom, Phlai Chumphon Sub-District, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province. Proceeding of Pibulsongkram Research No. 8 “Research and Innovation for Development Sustainability (SDGs)”. 545-556. (in Thai)
อ้างอิง: Dittes, W., Onkaew, W., Anantarak, S., Thongdaeng, S., & Siwnguan, K. (2023). The Development of Fresh Noodle Fortified with Pomelo Albedo. Proceeding of The 15 Th UDRU National Graduate Research Conference Mixed - Methods as a way to reach 21 Th Century Goal". (in Thai)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนยและกุลชญา สิ่วหงวน. (2564) การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา:หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วสงวน จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง รุ่งอรุณ ช้างบุญ จุฑาทิพย์ ทับชู และลลิตา อ่อนโยนสกุลณี. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสหมักเนื้อหมูโดยใช้สับปะรดจากอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 24-25 ตุลาคม 2562. หน้า 638-645.
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กัญญารัตน์ ทามะณี ณัฐกานต์ มธุพจน์ และพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียกปูนเสริมงาดำ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 24-25 ตุลาคม 2562. หน้า 624-631.
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน วิรัชยา อินทะกันฑ์ วทัญญู กองเกตุ วีรภัทร บุญผ่อง และศุทธวีร์ หมื่นจินะ. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบเสริมผักคะน้า. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 24-25 ตุลาคม 2562. หน้า 671-678.
อ้างอิง: จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กุลชญา สิ่วหงวน กมลวรรณ ไทยสา ณัฐธิดา จังพันธุ์ และสุจิตรา จันทร์คฤหาสน์. (2562). การเสริมปริมาณมะม่วงน้ำดอกไม้สุกในแป้งขนมไดฟูกุ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 24-25 ตุลาคม 2562. หน้า 655-662.
อ้างอิง: ราพัทธ์ แก้วศรีทอง กุลชญา สิ่วหงวน พิไลลักษณ์ ปันเทียม ธนายุทธ เรือนก้อน และสามารถ บัวมาก. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องบวชจากเปลือกข้าวโพดย้อมสีขมิ้นสด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ปอมท. พ.ศ.2562 "อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก" มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. 24-25 ตุลาคม 2562. หน้า 663-670.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากรายผง. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 1012-1019
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกรทอดปรุงรส. . รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 994-1001
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561).การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560. Page: 986-993
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน (2561).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวแคบเสริมเปลือกกุ้ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ปะเทศไทย 4.0", 2560. Page: 637-644
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน, จุฑามาศ ล่อนทอง, วิไลพร ประสมทรัพย์, สุวนา เหมือนเนียม และสิริกรณ์ ทัพประภพ. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยอัดแท่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 13-14 ธันวาคม 2561. หน้า 309-314.
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน, เพ็ญนภา บุญประดับ, สมพร ภายโต, ผกามาศ แก่นจันทร์ และนครินทร์ เมืองพรวน. (2561).ใช้หญ้าหวานเพื่อเป็นสารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลไอซิ่งในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 13-14 ธันวาคม 2561. หน้า 301-307.
อ้างอิง: พชร พรมอ๊อต, ชวนากร วุฒิศรีศิริพร, ทินกร บัวตูม, นครินทร์ อุ่นใจ, กีรตญา สอเนย และ กุลชญา สิ่วหงวน. (2561). การใช้กล้วยน้ำว้าสุกทดแทนน้ำมันสลัดในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ อุดมศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโณฒ. 21 - 22 พฤศจิกายน 2561. หน้า 379-384.
อ้างอิง: กุลชญา สิ่วหงวน และ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, ศักดิ์สิทธิ์ บารุง, นิตยา โสคาภา และฐิติพงษ์ มณีขัติย์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกลาบแคลเซียมสูงที่มีส่วนผสมของปลาสร้อยขาวป่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ราชภัฏกรุงเก่า วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 13-14 ธันวาคม 2561. หน้า 285-292.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง วิรัชยา อินทะกันฑ์ และกุลชญา สิ่วหงวน. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(2),: 163-173.
อ้างอิง: รพงษ์ ทองอุบล นิภาพร ชิดพันธ์ กุลชญา สิ่วหงวน และ สุสิตา สิงโสม (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กราโนล่าบาร์เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลากรายผง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 วันที 22 ธันวาคม 2560. หน้า 1012 – 1019.
อ้างอิง: ศศิวิมล สงวนสิน แสงระวี ละมุล สรวิศ ชีพธำรง และ กุลชญา สิ่วหงวน (2560). การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทอดต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์เปลือกแก้วมังกรทอดปรุงรส. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 วันที 22 ธันวาคม 2560. หน้า 994 – 1001.
อ้างอิง: รังสิมา ปานแย้ม พีรพงษ์ เตจ๊ะวงค์ กุลชญา สิ่วหงวน และวิรัชยา อินทะกันฑ์ (2560). การใช้เปลือกส้มโอเป็นสารไฮโดรคอลลอยด์ในแป้งขนมเทียนแช่แข็ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 วันที 22 ธันวาคม 2560. หน้า 986 – 993.
อ้างอิง: จักรกฤษณ์ เหมือนมี พงศธร ขาวทรงธรรม และกุลชญา สิ่วหงวน (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวแคบเสริมเปลือกกุ้ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560. 637-644.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: บุษราภรณ์ ทิทอง วนิดา อ่อนดาบ สุดารัตน์ เกตุแก้ว ผกาวดี ภู่จันทร์ และ กุลชญา สิ่วหงวน (2559). การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการเสริมแกนสับปะรดผงในผลิตภัณฑ์เค้กเนยเพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยอาหาร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา” วันที 19-20 ธันวาคม 2559. 1242-1249
อ้างอิง: ทิพวัลย์ ทองพิมพ์ มณีพลอย น้อยใจมั่น ผกาวดี ภู่จันทร์ และ กุลชญา สิ่วหงวน (2559). การพัฒนาขนมหม้อแกงถั่วเสริมผงบุกเพื่อสุขภาพ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา” วันที 19-20 ธันวาคม 2559. 1250-1256.
อ้างอิง: เนตรณภา ลุ่มหล้า กัลยา ยอยยิ้ม ผกาวดี ภู่จันทร์ และ กุลชญา สิ่วหงวน (2559). การใช้กากมะพร้าวเพื่อเสริมเส้นใยในผลิตภัณฑ์ขนมแพนเค้ก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา” วันที 19-20 ธันวาคม 2559. 1221-1230.
อ้างอิง: อารชา คำเพ็ญ ภานุเดช อินประถม ผกาวดี ภู่จันทร์ และ กุลชญา สิ่วหงวน (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบเสริมเส้นใยอาหารจากเปลือกส้มโอ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา” วันที 19-20 ธันวาคม 2559. 1213-1220.
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: วิทวัฒน์ ยินดี, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วิรัชยา อินทะกันฑ์, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ กีรติญา สอนเนย. (2567). การสร้างสรรค์ชุดขันหมากประยุกต์สำหรับธุรกิจร้านดอกไม้. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: รุ่งอรุณ ช้างบุญ, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง,กีรติญา สอนเนย, กุลชญา สิ่วหงวน, ศรีไพร พรมชาติ และ วิรัชยา อินทะกันฑ (2567). การออกแบบสื่อทำมือสำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนบ้านตลุกหิน จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. (-543)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนย กุลชญา สิ่วหงวน และธนพล กิจพจน์ . (2566). ผลของการเสริมใยอาหารจากลูกจันต่อองค์ประกอบทางเคมีและการยอมรับของผู้บริโภคในไอศกรีมลูกจัน.การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.เชียงราย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.(ใบตอบรับ)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ และคณะ. (2565). สูตรบราวนี่กรอบจากแป้งข้าวหอมมะลิท่อนและกรรมวิธีการผลิต. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 19891.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วิรัชยา อินทะกันฑ์ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง กีรติญา สอนเนยและกุลชญา สิ่วหงวน. (2564) การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา:หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
อ้างอิง: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การเขียนบทนอกกรอบให้เท่ากับโลกาภิวัฒน์สังคม
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม BCG CANVAS FOR RESEARCHER
อ้างอิง: Digital Marketing
อ้างอิง: วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน
อ้างอิง: ครบเครื่องเรื่องลงทุน
อ้างอิง: การพัฒนาหัวข้อวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อ้างอิง: การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน Instructional Graphic Design
อ้างอิง: การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ Instructional Innovation and Media Design and Development
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนลานหอยร่วมใจพัฒนา เทศบาลตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 2 – 4 เมษายน 2565
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานย้อมสีธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว บ้านน้ำอับ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านน้ำอับ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านบุ่ง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มปาริชาติผ้าไทย หมู่ที่ 3 ต. เมืองเก่า อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ดอกไม้จากดินไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มศิลป์ศิริดินไทย หมู่ที่ 7 ต. บึงพระ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564 ณ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการสร้างสมรรถนะภาคเครือข่ายการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำการพัฒนา (ชุมชนต้นแบบ) วันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง 1 เมษายน 2564 ณ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ต.จอมทอง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ของที่ระลึกของตกแต่งจากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11 – 25 มกราคม 2562
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามศักยภาพโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 มกราคม 2562
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามศักยภาพโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 22 มกราคม 2562
ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามศักยภาพโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเพิ่มมูลค่าของหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก ณ บบานสนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.