ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ญาณิศา จินดาหลวง  
 Miss YANISA CHINDALUANG
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: yanisa.ch@hotmail.co.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
Agro-Industrial Product Development
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Sriwattana, S., Phimolsiripol, Y., Pongsirikul, I., Utama-ang, N., Surawang, S., Decharatanangkoon, S., Chindaluang, Y., Senapa, J., Wattanatchariya, W., Angeli, S., Thakeow, P. 2015. Development of a Concentrated Strawberry Beverage Fortified with Longan Seed Extract. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 14(2): 175-188.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Chindaluang, Y. and Sriwattana, S. 2014. Comparison of ultrasonic extraction with conventional extraction methods of phenolic compounds in longan (Euphoria longana Lamk.) seeds. CMUJ NS Special Issue on Food and Applied Bioscience. 13(1): 439-448.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: ญาณิศา จินดาหลวง (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมใบบัวบก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 451-457
อ้างอิง: ญาณิศา จินดาหลวง (2560).การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมใบบัวบก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 451-457
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Chindaluang, Y. and Sriwattana, S. 2014. Comparison of ultrasonic extraction with conventional extraction methods of phenolic compounds in longan (Euphoria longana Lamk.) seeds. International conference “Food and Applied Bioscience” The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand. 6-7 February, 2014.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.