ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ชฎารัตน์ ถาปัน  
 Miss chadarat tapan
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: chadarat@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
2 วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
statistics
 
ความสนใจ
สถิติประยุกต์, Mathematics
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Tapan C. (2023). A Simple Discrete-Weighted Exponential Distribution and Applications. PBRU SCIENCE JOURNAL. 20(1), 85-96.
อ้างอิง: Tapan C., Na-udom A. & Rungrattanaubol J. (2023). A Comparison of Models for Count Data with an Application to Over-Dispersion Data. Journal of Applied Science and Emerging Technology (JASET). 22(2).
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Tapan C. (2022). The New Discrete Weighted Exponential Distribution and Application. The Journal of Applied Science. 21(2), 1-12.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ชฎารัตน์ ถาปัน และไพโรจน์ เยียระยง. (2563). สมาชิกรักษาปรกติใน LA**-กึ่งกรุปปรกติ. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์. 19(2), 61-73.
อ้างอิง: ชฎารัตน์ ถาปัน และไพโรจน์ เยียระยง. (2563). ผลลัพธ์บางอย่างใน LA**-กึ่งกรุป. วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal. 65(702), 45-56.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: สลิลทิพย์ แดงกองโค และชฎารัตน์ ถาปัน. (2562). การพัฒนาตัวแบบถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชุดลำดับได้ดุล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8. 253-264.
อ้างอิง: ชฎารัตน์ ถาปัน และสลิลทพิย์ แดงกองโค. (2562). เสถียรภาพกำกำกับเฉพาะที่ขอบแบบจำลองการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอัตราการย้ายถิ่นคงที่ อัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น และการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีจำกัด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8. 256-276.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จีรพัชร ฤทธิ์ชัยเจริญ ศิรินภา จิตพิไล และ ชฎารัตน์ ถาปัน. (2561). ตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองค้าในประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4 ประจำปี 2561. 471-477.
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง ชฎารัตน์ ถาปัน และ รัชดาภรณ์ ทิมัน. (2561). เซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ $Gamma$ -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4 ประจำปี 2561. 553-562.
อ้างอิง: ไพโรจน์ เยียระยง รัชดาภรณ์ ทิมัน และชฎารัตน์ ถาปัน. (2561). เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 4 ประจำปี 2561. 569-578.
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์เป็นฐาน"
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: การอบรม In-House Training เรื่อง การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)
อ้างอิง: การอบรม In-House Training เรื่ิอง การจัดทำหลุกสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome-Based Education)
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer "การพัฒนาทักษะความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม"
อ้างอิง: การยกร่างหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การใช้งานโปรแกรม Turnitin instructor training
อ้างอิง: การอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่มหาวิทยาล้ยในกำกับของรํฐ
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
อ้างอิง: เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
อ้างอิง: โครงการอบรมการวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยดิจิทัล
อ้างอิง: เข้าร่วมสัมมนา "Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย”
อ้างอิง: โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ปี2566
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUN-QA และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลวิชญ์ 302
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: เข้าร่วมงาน The International Conference on Applied Statistics 2022 (ICAS 2022)
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.