ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. เกียรติชัย บรรลุผลสกุล  
  Dr. Kiatchai Banlupholsakul
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055282792
อีเมล์: chainkw@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2565
2 ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2552
3 อส.บ (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546
 
ความเชี่ยวชาญ
Electronics, Print Circuit Board, Embedded System.
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เกียรติชัย บรรลุผลสกุล.(2559).ความเป็นไปได้ในการสร้างชุมชนไบโอดีเซล. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.:. 57-66
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ​เทคนิคการเขียนตำรา​ หนังสือ​ และบทความวิจัย​สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.