ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชคณิน จงจิตวิมล  
  Assoc. Prof. Dr. Touchkanin Jongjitvimol
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 4200
อีเมล์: touchkanin@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยาของแมลง
 
ความสนใจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Kraikongjit, S., Jongjitvimol, T., Mianjinda, N., Sirithep, N., Kaewbor, T., Jumroon, N., and Jongjitwimol, J. (2018). Antibacterial effect of plant resin collected by Tetrigona apicalis (Smith, 1857) in Thung Salaeng Luang national park, Phitsanulok. Walailak Journal of Science and Technology, 18: in press.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รติพร สุดเสนาะ, ณัฎฐินี ดีแท, ธัชคณิน จงจิตวิมล และศุภนิช เจริญสุข. (2560). ปจจัยที่มีผลตอการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน: กรณีศึกษาปาชุมชนบานดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 18(2): 287-295.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เรืองวุฒิ ชุติมา, กวี สุจิปุลิ, สหณัฐ เพชรศรี และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8): 21-34.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันชัย สุขราช, อมรรัตน์ ด้วงคำ และสหณัฐ เพชรศรี. (2559). ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 21(3): 121-137.
อ้างอิง: รัตนา นาคสิงห์, ปฐม จันทร์จิตวิริยะ และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 17(1): 35-43.
อ้างอิง: Sujipuli, K., Urtgam, S., Kunpratum, N. and Jongjitvimol, T. (2016). Development of specific-molecular marker for sex determination among papaya cultivars grown in Thailand. NU. International Journal of Science, 13(2): 1-10.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. and Petchsri , S. (2015). Native bee pollinators and pollen sources of Apidae (Hymenoptera) in four forest types of lower northern Thailand. Sains Malaysiana, 44(4), 529-536.
อ้างอิง: Jarernsuk, S., Petchsri, S., Poolprasert, P., Wattanadumrong, B. and Jongjitvimol, T. (2015). Economic value of non-timber forest products used by the Largest Hmong community in Thailand. NU. International Journal of Science, 12(1): 38-51.
อ้างอิง: Jarernsuk, S., Dadookain, K. and Jongjitvimol, T. (2015). Economic value and utilization of biodiversity in local communities at Nam Nao National Park, Phetchabun province. NU. International Journal of Science, 12(2): 1-12.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2558).ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2558. Page: 178-187
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. and Petchsri , S. (2014). Pollen Sources of Stingless Bees (Hymenoptera: Meliponinae) in Nam Nao National Park, Thailand, NU. International Journal of Science 2014, 11(2): 1-10.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สหณัฐ เพชรศรี และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2556). มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 14(1): 13-24.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล และสหณัฐ เพชรศรี. (2554). การสำรวจทางอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 12(1): 16-25.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2553).ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 2553. Page: 13-24
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2553).ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 2553. Page: 114-123
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2553).ความหลากชนิดของชันโรง (Apidae, Meliponinae) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์. Narasuan University Science Journal, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 2553. Page: 71-85
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2561).วงศ์ของแมลงและแมงมุมในนาข้าว ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2735-2740
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2561).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนรายงานปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 557-568
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: รัตนา นาคสิงห์, กวี สุจิปุลิ, เนริสา คุณประทุม, และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2558). ไพร์เมอร์ W-11 เพื่อการระบุเพศของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15. 141-146.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Poolprasert, P. and Jongjitvimol, T. (2014). Arthropod Communities Inhabiting Organic Rice Agro-ecosystem. In Conference Proceedings in International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2014), London (United Kingdom). 3-4 July 2014. 1-5.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T., Poolprasert, P. and Petchsri, S. (2014) Native Species Composition of Pollinators (Hymenoptera: Apidae) and Pollen Sources in Four Vegetation Types, Lower Northern Thailand. In Conference Proceedings in International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES), Kyoto, Japan. 7-9 May 2014. 357-364.
อ้างอิง: สหณัฐ เพชรศรี, บงกช เผ่าต๊ะใจ และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ทางตรงจากพรรณไม้ในวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง : กรณีศึกษา ชุมชนเข็กน้อย จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. 32-40.
อ้างอิง: ธัญญา ทนคง, จริญพร หมั่นกิจ, รัตนา นาคสิงห์, ชัยณรงค์ คำปอม และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea (Hymenoptera) และพืชอาหารในพื้นที่ป่าสนเขาเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3. 472-477.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ชัยณรงค์ คำปอม, รัตนา นาคสิงห์, จริญพร หมั่นกิจ, ธัญญา ทนคง และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2556. ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea กับพืชอาหารในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10. 386-392.
อ้างอิง: ศุภนิช เจริญสุข และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2556. มูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนรอบเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่9. 53-60.
อ้างอิง: บุษบา ชื่นพระนาง, บงกช เผ่าต๊ะใจ และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2556. พืชอาหารของผึ้งมิ้ม (Apis florea Fabricius,1787) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง). 8-13.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2556).การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง), 2556. Page: 14-21
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2556).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกหาอาหารของชันโรง Tetragonula laeviceps (Smith,1857) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง), 2556. Page: 326-331
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2556).การใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง), 2556. Page: 332-338
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2558. หลักพันธุศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. เอกสารคำสอน วท.ชว.240 พันธุศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. ชันโรง (Apidae Meliponinae) ในประเทศไทย. ใน สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และคณะ (บรรณาธิการ). ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี. โรงพิมพ์กรุงเทพ. กรุงเทพฯ. 311-322.
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. นิเวศวิทยาพื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2553. ชีววิทยาทั่วไป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2553. เอกสารประกอบการสอนสัตววิทยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จาก “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลงานวิจัยคุณภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “รางวัลชมเชย” จากการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อ 6-7 ธันวาคม 2556 โดยประกาศรายชื่อและมอบรับรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.