ชื่อ-นามสกุล
  รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชคณิน จงจิตวิมล  
  Assoc. Prof. Dr. Touchkanin Jongjitvimol
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000 ต่อ 4200
อีเมล์: touchkanin@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
2 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
3 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
 
ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยาของแมลง, ชีววิทยา , ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
ความสนใจ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: Yaemkong, S., Incharoen, T., Rattanachak, N., & Jongjitvimol, T. (2024). Comparative analysis of diet effects on growth performance and nutrient composition in house cricket, Acheta domestica as an alternative protein source in Thailand. Cogent Food & Agriculture, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311932.2024.2339543
อ้างอิง: Weawsiangsang, S., Rattanachak, N., Ross, S., Ross, G. M., Baldock, R. A., Jongjitvimol, T., & Jongjitwimol, J. (2024). Hydroquinine Enhances the Efficacy of Contact Lens Solutions for Inhibiting Pseudomonas aeruginosa Adhesion and Biofilm Formation. Antibiotics, 13(1), 56. https://doi.org/10.3390/antibiotics13010056
อ้างอิง: Yaemkong, S., Phromnoi, S., Mingchai, C., & Jongjitvimol, T. (2024). Characterization of Phenotypic Variation in Indigenous Chicken Populations in Lower Northern Thailand to Improve Chicken Breeding. International Journal of Zoology, 2024. https://doi.org/10.1155/2024/9985076
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: Weawsiangsang, S.; Rattanachak, N.; Jongjitvimol, T.; Jaifoo, T.; Charoensit, P.; Viyoch, J.; Ross, S.; Ross, G.M.; Baldock, R.A.; Jongjitwimol, J. (2023). Hydroquinine inhibits the growth of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa via the suppression of the arginine deiminase pathway genes. International Journal of Molecular Sciences, 24(18), 13914. https://doi.org/10.3390/ijms241813914.
อ้างอิง: Rattanachak, N., Weawsiangsang, S., Baldock, R. A., Jaifoo, T., Jongjitvimol, T., & Jongjitwimol, J. (2023). A Novel and Quantitative Detection Assay (effluxR) for Identifying Efflux-Associated Resistance Genes Using Multiplex Digital PCR in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa. Methods and Protocols, 6(5), 96. https://doi.org/10.3390/mps6050096
อ้างอิง: Urtgam, S., Sujipuli, K., Suyasunanont, U., Rattanachak, N., Jongjitwimol, J., & Jongjitvimol, T. (2023). Investigating Rice Blast Resistance Gene Distribution among Landrace Rice Varieties in Lower Northern Thailand for Improving Rice Cultivars. International Journal of Agronomy, 2023. https://doi.org/10.1155/2023/6464153
อ้างอิง: Yaemkong, S., Jaipong, P., Ngoc, T. N., & Jongjitvimol, T. (2023). Species Diversity of Fish and Consumption in Nan River in Bang Krathum District, Phitsanulok Province, Thailand. Journal of Current Science and Technology, 13(3), 752-761. https://doi.org/10.59796/jcst.V13N3.2023.1253
อ้างอิง: Urtgam, S., Jongjitvimol, T., Sumpradit, T., & Thurnkul, N. (2023). EFFECT OF THE CRUDE PIGMENT EXTRACT FROM ACTINOBACTERIA ISOLATED FROM STINGLESS BEE, TETRAGONILLA COLLINA (SMITH, 1857), ENTRANCE NEST ON NATURAL DYEING FIBERS. Life Sciences and Environment Journal, 24(1), 183-195.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Rattanachak, N., Weawsiangsang, S., Jongjitvimol, T., Baldock, R.A. & Jongjitwimol, J. (2022). Hydroquinine possesses antibacterial activity, and at half the MIC, induces the overexpression of RND-type efflux pumps using multiplex digital PCR in Pseudomonas aeruginosa. Tropical Medicine and Infectious Disease, 7(8), 156. https://doi.org/10.3390/ tropicalmed7080156.
อ้างอิง: Rattanachak, N., Weawsiangsang, S., Daowtak, K., Thongsri, Y., Ross, S., Ross, G., Nilsri, N., Baldock, R. A., Pongcharoen, S., Jongjitvimol, T., & Jongjitwimol, J. (2022). High-Throughput Transcriptomic Profiling Reveals the Inhibitory Effect of Hydroquinine on Virulence Factors in Pseudomonas aeruginosa. Antibiotics, 11(10), 1436. https://doi.org/10.3390/antibiotics11101436
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Jongjitvimol, T., Kraikongjit, S., Paensuwan, P. & Jongjitwimol, J. (2020). In vitro biological profiles and chemical contents of ethanolic nest entrance extracts of Thai stringless bees Tetrigona apicalis. OnLine Journal of Biological Sciences, 20(3), 157-165.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T, Sujipuli, K & Sittichai Urtgam, S. (2020). Application of sonication- and vacuum infiltrationassisted Agrobacterium-mediated transformation of rice embryo (Oryza sativa L.). ScienceAsia, 46, 1-8.
อ้างอิง: Urtgam, S & Jongjitvimol, T. (2020). Genetic Evolution of Asian Predatory Wasp, Vespa velutina, in Northern of Thailand Based on Cytochrome Oxidase Subunit I DNA Barcoding. NU. International Journal of Science, 17(2), 101-113.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. & Urtgam, S. (2020). Phylogenetic and identification of phitsanulok’s landrace rice based on nucleotide sequence analysis of TRNH-PSBA. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences, 21(2), 299-310.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. & Urtgam, S. (2019). Landrace rice in Phitsanulok province. PSRU Journal of Science and Technology, 4(1), 19-27.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: Kraikongjit, S., Jongjitvimol, T., Mianjinda, N., Sirithep, N., Kaewbor, T., Jumroon, N., & Jongjitwimol, J. (2018). Antibacterial effect of plant resin collected by Tetrigona apicalis (Smith, 1857) in Thung Salaeng Luang national park, Phitsanulok. Walailak Journal of Science and Technology, 15(8), 599–607.
อ้างอิง: วีรภัทรา ดอนไพรอ่อน, รัตนา นาคสิงห์, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2561). ความหลากชนิดของมดในสวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology, 3(1), 1-8.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. & Urtgam, S. (2018). Species diversity of wasps (Vespidae: Hymenoptera) in northern Thailand. PSRU Journal of Science and Technology, 3(3), 1-10.
อ้างอิง: ปิยธิดา ฟองสังข์, รัตนา นาคสิงห์, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2561). ความหลากชนิดของวงศ์แมลงในสวนมะขาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology, 3(1), 9-17.
อ้างอิง: พรพิมล อ่อนตานา, ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และรัตนา นาคสิงห์. (2561). แมลงผสมเกสรของข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology, 3(1), 18-27.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: รติพร สุดเสนาะ, ณัฎฐินี ดีแท้, ธัชคณิน จงจิตวิมล และศุภนิช เจริญสุข. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 18(2): 287-295.
อ้างอิง: กวิสรา ศรีทอง, ธัชคณิน จงจิตวิมล, สหณัฐ เพชรศรี. (2560). สถานะทางอนุกรมวิธานของกูดจักเข็บ NEOCHEIROPTERIS NORMALIS (D. DON) TAGAWA (วงศ์ POLYPODIACEAE) ในประเทศไทย. PSRU Journal of Science and Technology, 2(1), 1-13.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: เรืองวุฒิ ชุติมา, กวี สุจิปุลิ, สหณัฐ เพชรศรี และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี. วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 8(8): 21-34.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันชัย สุขราช, อมรรัตน์ ด้วงคำ และสหณัฐ เพชรศรี. (2559). ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 21(3): 121-137.
อ้างอิง: รัตนา นาคสิงห์, ปฐม จันทร์จิตวิริยะ และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). ความหลากชนิดและแหล่งเรณูพืชอาหารของแมลงผสมเกสรในวงศ์ Apidae (Hymenoptera) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 17(1): 35-43.
อ้างอิง: Sujipuli, K., Urtgam, S., Kunpratum, N. and Jongjitvimol, T. (2016). Development of specific-molecular marker for sex determination among papaya cultivars grown in Thailand. NU. International Journal of Science, 13(2): 1-10.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล, ศิริประภา สามัคคี, รัตนา นาคสิงห์, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ. (2559). ความหลากหลายของแมลงที่พบในสวนแตงโมเขตพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว จังหวัดพิจิตร. PSRU Journal of Science and Technology, 1(3), 27-35.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล, เบญจมาศ สีทา, รัตนา นาคสิงห์, กวี สุจิปุลิ. (2559). ความหลากหลายของวงศ์แมลงในนาข้าวที่พบในเขตพื้นที่ตำบลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology, 1(3), 19-26.
อ้างอิง: จิตติ สอดศรีจันทร์, รัตนา นาคสิงห์, ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). ความหลากชนิดของแมลงในวงศ์ใหญ่ Apoidea และแหล่งอาหาร ในเขตพื้นที่โรงเจไซทีฮุกตึ้ง เจ้าพ่อเฮ้งเจีย จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology, 1(1), 10-18.
อ้างอิง: พุทธิดา เชื้อทอง, รัตนา นาคสิงห์, ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2559). ชีพพิสัยของชันโรง Tetragonilla collina ในพื้นที่วัดเจดีย์ยอดด้วน จังหวัดพิษณุโลก. PSRU Journal of Science and Technology, 1(2), 34-44.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. and Petchsri , S. (2015). Native bee pollinators and pollen sources of Apidae (Hymenoptera) in four forest types of lower northern Thailand. Sains Malaysiana, 44(4), 529-536.
อ้างอิง: Jarernsuk, S., Petchsri, S., Poolprasert, P., Wattanadumrong, B. and Jongjitvimol, T. (2015). Economic value of non-timber forest products used by the Largest Hmong community in Thailand. NU. International Journal of Science, 12(1), 38-51.
อ้างอิง: Jarernsuk, S., Dadookain, K. and Jongjitvimol, T. (2015). Economic value and utilization of biodiversity in local communities at Nam Nao National Park, Phetchabun province. NU. International Journal of Science, 12(2), 1-12.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2558).ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 16(2), 178-187.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. and Petchsri , S. (2014). Pollen Sources of Stingless Bees (Hymenoptera: Meliponinae) in Nam Nao National Park, Thailand, NU. International Journal of Science 2014, 11(2), 1-10.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: สหณัฐ เพชรศรี และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2556). มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 14(1), 13-24.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล และสหณัฐ เพชรศรี. (2554). การสำรวจทางอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences, 12(1), 16-25.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2553).ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 6(12), 13-24.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ. (2553).ความหลากชนิดของมด (Hymenoptera : Formicidae) ในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(1), 114-123.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2553).ความหลากชนิดของชันโรง (Apidae, Meliponinae) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์. Narasuan University Science Journal, 7(2), 71-85.
ปี พ.ศ. 2550 (2007)
อ้างอิง: Wattanachaiyingcharoen, W. & Jongjitvimol, T. (2007). First record of the predator, Pahabengkakia piliceps Miller, 1941 (Reduviidae, Harpactorinae) in the stingless bee, Trigona collina Smith, 1857 (Apidae, Meliponinae) in Thailand. Tropical Natural History, 7(1), 71–74.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. and Wattanachaiyingcharoen, W. (2007). Distribution, nesting sites and nest structures of the stingless bee species, Trigona collina Smith, 1857 (Apidae, Meliponinae) in Thailand. Tropical Natural History, 7(1), 25–34.
ปี พ.ศ. 2549 (2006)
อ้างอิง: มลธิรา จันทร์โอภาส, วารุณี จันทร์โอภาส, ธัชคณิน จงจิตวิมล, อัญชลี เชียงกูล และปรียานันท์ แสนโภชน์. (2549). การสำรวจชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(2), 175-181.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล และวันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ. (2549). พลวัตรประชากรในการหาอาหารของชันโรง Trigona apicalis Smith, 1857, T. collina Smith, 1857 และ T. fimbriata Smith, 1857. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 3(1), 85-94.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T. and Wattanachaiyingcharoen, W. (2006). Pollen food sources of the stingless bees Trigona apicalis Smith, 1857, T. collina Smith, 1857 and T. fimbriata Smith, 1857 (Apidae, Meliponinae) in Thailand. Tropical Natural History, 6(2), 75-82.
ปี พ.ศ. 2548 (2005)
อ้างอิง: กมลภรณ์ บุญถาวร, ธัชคณิน จงจิตวิมล, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และสุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์. (2548). การวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกของชันโรง Trigona collina Smith, 1857 ที่พบบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(1), 59-71.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T., Boontawon, K., Wattanachaiyingcharoen, W. and Deowanish, S. (2005). Nest dispersion of a stingless bee species, Trigona collina Smith, 1857 (Apidae, Meliponinae) in a mixed deciduous forest in Thailand. Tropical Natural History, 5(2), 69–71.
ปี พ.ศ. 2547 (2004)
อ้างอิง: วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ, ธัชคณิน จงจิตวิมล, กมลภรณ์ บุญถาวร, มาลินี ศรีพรมมา, มาลี เรืองฤดี และแสงจันทร์ ชุติยารัตน์. (2547). ความหลากชนิดและแหล่งอาศัยของชันโรงในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 63-74.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล, กมลภรณ์ บุญถาวร, วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ และสว่าง สีตะวัน. (2547). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการหาอาหารของชันโรง Trigona collina Smith. (Apidae, Meliponinae) ในป่าเบญจพรรณ. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 1(1), 75-86.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2561).วงศ์ของแมลงและแมงมุมในนาข้าว ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 2735-2740
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2561).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนรายงานปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2560. Page: 557-568
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: รัตนา นาคสิงห์, กวี สุจิปุลิ, เนริสา คุณประทุม, และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2558). ไพร์เมอร์ W-11 เพื่อการระบุเพศของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15. 141-146.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Poolprasert, P. and Jongjitvimol, T. (2014). Arthropod Communities Inhabiting Organic Rice Agro-ecosystem. In Conference Proceedings in International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2014), London (United Kingdom). 3-4 July 2014. 1-5.
อ้างอิง: Jongjitvimol, T., Poolprasert, P. and Petchsri, S. (2014) Native Species Composition of Pollinators (Hymenoptera: Apidae) and Pollen Sources in Four Vegetation Types, Lower Northern Thailand. In Conference Proceedings in International Congress on Chemical, Biological and Environmental Sciences (ICCBES), Kyoto, Japan. 7-9 May 2014. 357-364.
อ้างอิง: สหณัฐ เพชรศรี, บงกช เผ่าต๊ะใจ และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ทางตรงจากพรรณไม้ในวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง : กรณีศึกษา ชุมชนเข็กน้อย จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557. 32-40.
อ้างอิง: ธัญญา ทนคง, จริญพร หมั่นกิจ, รัตนา นาคสิงห์, ชัยณรงค์ คำปอม และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea (Hymenoptera) และพืชอาหารในพื้นที่ป่าสนเขาเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3. 472-477.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ชัยณรงค์ คำปอม, รัตนา นาคสิงห์, จริญพร หมั่นกิจ, ธัญญา ทนคง และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2556. ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในวงศ์ใหญ่ Apoidea กับพืชอาหารในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10. 386-392.
อ้างอิง: ศุภนิช เจริญสุข และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2556. มูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนรอบเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่9. 53-60.
อ้างอิง: บุษบา ชื่นพระนาง, บงกช เผ่าต๊ะใจ และธัชคณิน จงจิตวิมล. 2556. พืชอาหารของผึ้งมิ้ม (Apis florea Fabricius,1787) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง). 8-13.
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2556).การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง), 2556. Page: 14-21
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2556).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกหาอาหารของชันโรง Tetragonula laeviceps (Smith,1857) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง), 2556. Page: 326-331
อ้างอิง: ธัชคณิน จงจิตวิมล (2556).การใช้ประโยชน์จากพืชในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 11 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง), 2556. Page: 332-338
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: จีลาภา รัตนบัญชร, กฤษ สุจริตตั้งธรรม, ภรภัทร สำอางค์, สุกัญญา สมุทรเขตร์, และ ธัชคณิน จงจิตวิมล. (2567). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมีในบ้าน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: http://herp.udru.ac.th/AbstractBook.pdf
อ้างอิง: Sathirapong KRAIKONGJIT, Touchkanin JONGJITVIMOL, Naklao MIANJINDA, Nutta SIRITHEP, Thodsaporn KAEWBOR, Noppadon JUMROON and Jirapas JONGJITWIMOL. (2017). Antibacterial effect of plant resin collected by Tetrigona apicalis (Smith, 1857) in Thung Salaeng Luang national park, Phitsanulok. “5 th National and International Conferences on Medical Technology 2017.
อ้างอิง: วีระ นาคผู้, รัตนา นาคสิงห์, และธัชคณิน จงจิตวิมล. (2560). วงศ์ของแมลงและแมงมุมในนาข้าว ตาบลทับยายเชียง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 2735-2740.
อ้างอิง: สุกัญญา สมุทรเขตร์, ธัชคณิน จงจิตวิมล, และศุภลักษณ์ วิริยะสุมน. (2560). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนรายงานปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. . รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 557-568.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการ Train The Trainer รุ่นที่ 1
อ้างอิง: โครงการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
อ้างอิง: อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้ Km เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อบรรยาย : การบริหารจัดการทำงานเชิงรุก ด้านบริหารและด้านปฏิบัติการ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้ Km เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บุคลากรสายวิชาการ) ในหัวข้อบรรยาย : การพัฒนาโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อ้างอิง: โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร เรื่อง การวางแผนการลงทุนการเงินส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ " พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566 "
อ้างอิง: ศึกษาดูงานหน่วยงานบริการวิชาการงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างอิง: เข้าร่วมประชุมหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
อ้างอิง: เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ "จัดการเรียนการสอนอย่างไร ในวันที่เด็กไทยไม่เหมือนเดิม (ระดับอุดมศึกษา)"
อ้างอิง: พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 10
อ้างอิง: การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 2
อ้างอิง: ความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE รุ่นที่ 5
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs Formulation) รุ่นที่ 2
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 12
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2558. หลักพันธุศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. เอกสารคำสอน วท.ชว.240 พันธุศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. ชันโรง (Apidae Meliponinae) ในประเทศไทย. ใน สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และคณะ (บรรณาธิการ). ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี. โรงพิมพ์กรุงเทพ. กรุงเทพฯ. 311-322.
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2557. นิเวศวิทยาพื้นฐาน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2553 (2010)
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2553. ชีววิทยาทั่วไป. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
ชื่อหนังสือ: ธัชคณิน จงจิตวิมล. 2553. เอกสารประกอบการสอนสัตววิทยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก.
 
รางวัล
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อรางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีมาก จาก “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2558
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
ชื่อรางวัล: รางวัลงานวิจัยคุณภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “รางวัลชมเชย” จากการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อ 6-7 ธันวาคม 2556 โดยประกาศรายชื่อและมอบรับรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อ 8-9 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.