ชื่อ-นามสกุล
 นางสวรรญา ทองพ่อค้า  
 Mrs. Sawanya Thongphorkha
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 4900
อีเมล์: sawanya.sa@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2560
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
- -
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: โครงการอบรม PSRU EdPEx Coaching หมวดที่ 1-7 ครั้งที่ 2 (OP หมวดที่ 3 และหมวดที่ 4)
อ้างอิง: โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อ “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Anti-corruption) ในองค์กรอย่างยั่งยืน”
อ้างอิง: โครงการอบรม PSRU EdPEx Coaching หมวดที่ 1-7 ครั้งที่ 3 (หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6)
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง "คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น"
อ้างอิง: กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำแผนการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา”
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 33
อ้างอิง: อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
อ้างอิง: อบรม หลักสูตร กลเม็ด เคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมการทำงาน รุ่นที่ 2 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
อ้างอิง: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
อ้างอิง: อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
อ้างอิง: อบรมพัฒนาตำราทางการพยาบาล สำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
อ้างอิง: อบรมการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย
อ้างอิง: อบรมทักษะการเรียนรู้
อ้างอิง: การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: การบรรยายพิเศษ BOTNOI PLATFORM "พิบูลสงครามมหาวิทยาลัยดิจิทัล กับ วันเทคโนโลยีของไทย"
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4th"
อ้างอิง: อบรม เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนด้านธุรการ
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
อ้างอิง: อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.