ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ  
 Mr. Uthen Pumsanthia
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055-230597
อีเมล์: uthen.p@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
2 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2556
 
ความเชี่ยวชาญ
Mathematics Education, Mathematics, คณิตศาสตร์
 
ความสนใจ
Mathematics, Mathematics Education
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: Saengrung, P., Khoonchoom T., Seesomba S. and Pumsanthia, U. (2022). The Development of Game Application for Learning of the Adding and Subtracting for 2nd Grade Students. CMU Journal of Education Chiang Mai University. 6(1), 44-57. Retrieved from : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/245776
อ้างอิง: Saengrung, P., Comesorn, S. and Pumsanthia, U. (2022). The development of learning activities based on the TPACK concept of graphs and linear relationships to enhace mathematical conceptual understanding of seventh grade students. Journal of graduate research. 13.(2), 71-86. Retrieved from : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/258015
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: Wechayaluck, N., Seesomba, S., Kongkhan, T., Pumsanthia, U. and Phumploy, T. (2021). The Supervision Competency Development of Supervisors and Mentor Teachers Based on CCR Model Supported by Professional Learning Community (PLC) System. Social Sciences Research and Academic Journal. Nakhon Sawan Rajabhat University. 16(2). 29-44. Retrieved from : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/article/view/249382
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: Promtrud, A. and Uthen Pumsanthia., U. (2019). Misconceptions and Mistakes in Mathematics on Inequality of Ninth Grade Students. Journal of Education Studies Chulalongkorn University. 47(4), 539-561. Retrieved from : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/232138
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อณันริกา เนียมแก้ว จินตนา กอกอง และอุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2564). การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) และมหาวิทยาลัยบูรพา.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วรรณวิศา ปานนิล และอุเทน ปุ่มสันเทียะ (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (หน้า 794-800). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: เบญจรัตน์ บุญลือ อรยา ภูตาลุน และอุเทน ปุ่มสันเทียะ (2562). การศึกษาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (หน้า 958-967). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: มุธิดา จรเอม และอุเทน ปุ่มสันเทียะ (2562). การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยใช้เทคนิค K-W-D-L. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (หน้า 837-850). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: จุฬาลักษณ์ สมสาย อุเทน ปุ่มสันเทียะ และสุกัญญา สีสมบา. (2561). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพดที่มีต่อความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: พิมผกา แท่งทอง และอุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2561). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Uthen Pumsanthia. (2017). Metacognitive Knowledge in Mathematical Problem Solving in Classroom Taught Through 5Es Learning. The 9th Science Research Conference. Burapha University.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Uthen Pumsanthia and Nutjira Busadee. (2016). Developing Mathematical Problem Solving Ability of Grade 9 Students Using 5Es Learning Focusing on Problem Posing. The 8th Science Research Conference, University of Phayao. 8(4). 39-44. (ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: Uthen Pumsanthia and Kreangkri Ratchagit. (2013). Asymptotic Stability of neutral system with multiple delays Via Matrix inequalities. The 5th Science Research Conference. 5(4). 33-37.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฐสุดา ไตรยงค์ และอุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2565). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังชันก์พีชคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการตั้งปัญหา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 (หน้า 495-505). นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
อ้างอิง: แก้วตา ลิ้มสุขเจริญกุล จิราวรรณ โสพิมพา และอุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2565). การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรม Desmos เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 (หน้า 495-505). นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
อ้างอิง: ศุภากร ศิริจันโท, สุภาพร สาวสวรรค์ และอุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2565). การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรม Desmos เรื่อง วงกลม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 (หน้า 485-494). นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: Uthen Pumsanthia. (2017). Metacognitive Knowledge in Mathematical Problem Solving in Classroom Taught Through 5Es Learning. The 9th Science Research Conference.
อ้างอิง: Uthen Pumsanthia. (2017). Metacognitive Knowledge in Mathematical Problem Solving in Classroom Taught Through 5Es Learning. The 9th Science Research Conference.
อ้างอิง: จุฬาลักษณ์ สมสาย และอุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2561). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพดที่มีต่อความคิดรวบยอดเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: พิมผกา แท่งทอง และ อุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2561). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อ้างอิง: Pumsanthia, U and Thangthong, P. (2018) Developing Mathematical Problem Solving Ability of Grade 3 Students using Mathematical Problem Posing. The 1st CMU Annual Conference in Education.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ณัฐสุดา ไตรยงค์ และอุเทน ปุ่มสันเทียะ. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังชันก์พีชคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการตั้งปัญหา
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: อุเทน ปุ่มสันเทียะ สุขแก้ว คำสอน และสวนีย์ เสริมสุข. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามความคิดวิธีการแบบเปิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดรวบยอดผ่านองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การยกร่างปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE)"
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกร่างปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE) เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA”
อ้างอิง: ผ่านการอบรมจาก School of Lifelong Education Chiang Mai University ในหัวข้อ “A Day in the Life ชีวิตครูไทยกับ ChatGPT” การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ผ่านการอบรมจาก School of Lifelong Education Chiang Mai University หลักสูตรสานฝันผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) “มาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection- Standard Course)” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จ.พิษณุโลก โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ม.นเรศวร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: หลักสูตรการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: “การใช้สถิติอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและการเลือกใช้สถิติ การวิเคราะห์ การนำเสนอ การอ่าน และตีความ” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม่
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริงสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM Education ห้ห้องเรียนพิเศษ SMART Program วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: วิทยากรหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 17-27 มิถุนายน พ.ศ.2563
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ สำหรับครูผู้บรรจุในสถานศึกษาจังหวัดพิจิตรและจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 3
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายโครงการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอน วันที่ 17-18 ธันวาคม พ.ศ.2561
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโดยใช้กระบวนการ Active Learning วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดเขาสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนาเครือข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อ "การสอนทักษะการคำนวณแบบใหม่ สำหรับครูประถมศึกษา" วันที่ 23-31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) และมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethical Principle to Research Involving Human Subject)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA รอบที่ 2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (Capacities Building) ในการสร้างข้อสอบ การประเมินสมรรถนะด้านฉลาดรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Cambridge Assessment ในวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Certificate of Completion National Research Council of Thailand (NRCT) and Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT)
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.