ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลธรรม เกื้อบุตร  
  Asst. Prof. Dr. Kamontam Kuabutr
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267087
อีเมล์: kamontam.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (ดนตรี) ม.มหิดล 2557
2 ศศ.ม. (ดนตรี) ม.มหิดล 2554
3 ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์) ม.บูรพา 2550
 
ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีวิทยา, การวิจัยทางดนตรี, Musicology, Music research, Ethnomusicology, History of Western Music, ดนตรีศึกษา, Electric guitar
 
ความสนใจ
Ethnomusicology, Jazz music, Music technology, Jazz guitar
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: นพดล พันธุ์เพ็ชร์, กมลธรรม เกื้อบุตร, ณัฏฐนิช นักปี่, ณัฐกาญจ์ ธรรมขันธ์ และอวิรุทธ์ สระทอง. (2566). รูปแบบจังหวะกลองโกร๊ก “เพลงไม้สี่” วงมังคละบ้านกองโค ตำบลกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารอักษราพิบูล, 4(1), 21 - 36. เข้าถึงได้จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/259172/176184
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ณัฎฐนิช นักปี่ และกมลธรรม เกื้อบุตร. (2565). “ดนตรีบรรยาย” ในวัฒนธรรมตะวันตก. วารสารอักษราพิบูล, 3(1), 1 - 14. เข้าถึงได้จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/article/view/255362/172618
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2564). พัฒนาการดนตรีแจ๊สในบริบทการศึกษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 15(2), 428-442. https://doi.org/10.14456/psruhss.2021.33
อ้างอิง: ณัฎฐนิช นักปี่ และกมลธรรม เกื้อบุตร. (2564). แตรวงในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารดนตรีและการแสดง, 7(2), 45 - 59. เข้าถึงได้จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/article/view/253321/170993
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2563). พิธีไหว้ครูดนตรีมังคละ. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26(1), 51 - 62. เข้าถึงได้จาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/240883/164028
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2563). พลวัตของดนตรีแจ๊สในวัฒนธรรมไทย. วารสารดนตรีและการแสดง, 6(2), 95 - 110. เข้าถึงได้จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/article/view/246336/166718
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2558). ล้วน ควันธรรม: การกำเนิดเพลงลีลาศรูปแบบไทย. วารสารดนตรีและการแสดง, 1(2), 122 - 135. เข้าถึงได้จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Mupabuujournal/article/view/243781/165395
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Kuabutr, K. & Amatyakul, P. (2014). Ballroom Dance Music in Thai society. Fine Arts International Journal Srinakharinwirot University, 18(2), 182-200. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92963/72796
ปี พ.ศ. 2555 (2012)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2555). ประชุมวิชาการดนตรีศึกษาโลก 30th ISME 2012 Thessaloniki ประเทศกรีซ. วารสารเพลงดนตรี, 18(2), 56-59.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2554). กระบวนการสอนกีตาร์คลาสสิกของกีรตินันท์ สดประเสริฐ. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 3(1), 165-183.เข้าถึงได้จาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku/article/view/27232/23163
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร และณัฎฐนิช นักปี่. (2554). พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี วังสวนผักกาด. วารสารเพลงดนตรี, 16(11), 32-35.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ณัฏฐนิช นักปี่ และกมลธรรม เกื้อบุตร. (2564). การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงสาครลั่นในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14. 15-16 กรกฎาคม 2564 (น. 215-230). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร, ดรัสวัต บุญชู และธนาวุฒิ เกิดอินทร์. (2564). เทคนิคการอิมโพรไวส์ของ เจอรัลด์ อัลไบรท์ในบทเพลง So Amazing. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (หน้า18). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2562). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษากลุ่มเครื่องมือเอกกีตาร์ สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ "ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4" (หน้า 520 - 531). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2559). ดนตรีแจ๊สในสังคมไทย ยุคเริ่มต้น. เอกสารประกอบการประชุมวิจัยระดับชาติ "นเรศวรวิจัย"ครั้งที่ 12 (หน้า 1995 - 2006). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2554). การวิเคราะห์เพลงโศรก พระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต. ประชุมวิชาการดนตรีวิทยาเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี (หน้า 151 - 159). นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง:
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร, ดรัสวัต บุญชู และธนาวุฒิ เกิดอินทร์. (2564). เทคนิคการอิมโพรไวส์ของ เจอรัลด์ อัลไบรท์ในบทเพลง So Amazing. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (หน้า18). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร และณัฏฐนิช นักปี่. (2565). แตรวงในจังหวัดพิษณุโลก : บทบาทหน้าที่ การสืบทอดและการดำรงอยู่ในบริบทสังคม (รายงานการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2563). แจ๊สในประเทศไทย: บริบททางประวัติศาสตร์และการพัฒนา (รายงานการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2562). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษาสาขาดนตรีสากล กลุ่มทักษะเครื่องสายดีด (รายงานการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2561). ดนตรีมังคละในศตวรรษที่ 21 : จากมิติแห่งอดีตสู่ปัจจุบัน (รายงานการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2559). กระบวนการเรียนทักษะวิชาคีตปฏิภาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รายงานการวิจัย). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา CLOs Formulation รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่นที่ 2
อ้างอิง: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.4 : กรณีศึกษาการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
อ้างอิง: การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) EP.3
อ้างอิง: หลักสูตร "การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)" รุนที่ 12 (Intermediate Level)
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนเสนอผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ.นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ EP.4
อ้างอิง: เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดย ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข EP.5 Topic.1
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (สำหรับผู้ประเมินภายใน) วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในสถานศึกษาได้ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 30 มีนาคม 2561
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 6 หัวข้อ Jazz Studies วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: หลักสูตร มาตรฐานปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค พิษณุโลก
อ้างอิง: The 2017 Thailand Jazz Workshop at Rangsit University Conservatory of music Bangkok, 5 - 11 March 2017
อ้างอิง: โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 5 หัวข้อ Jazz composition, Arranging and Conducting วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: The 2016 Thailand Jazz Workshop at Rangsit University Conservatory of music Bangkok, 6 - 12 March 2016
อ้างอิง: มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ วันที่ 28 - 29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลันเรศวร
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม "การพัฒนาวงดนตรีแตรวงเยาวชนเพื่อชุมชนบ้านชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก"
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย
ชื่อโครงการ: ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาการจัดการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: กองบรรณาธิการ วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง รอบคัดเลือก โครงการ NU Music Talent 2021 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง รอบชิงชนะเลิศ โครงการ NU Music Talent 2021 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาการจัดการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: กองบรรณาธิการ วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: วิทยากรบรรยายเรื่องการส่งเสริมทักษะการเขียนวิจัยดนตรีสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: กองบรรณาธิการ วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับระดับภาคเหนือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ณ โรงเรียนวัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: กองบรรณาธิการ วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: กองบรรณาธิการ วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ: ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อโครงการ: ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อโครงการ: กองบรรณาธิการ วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อโครงการ: กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่อโครงการ: กองบรรณาธิการ วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ เรื่อง Western Classical Piano From The Perspective of Hermeneutics โดย Wandi Wang
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ เรื่อง The Morphology Of Lisu Music in Dechang โดย Siqiao Chen
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ เรื่อง Overall Development And Current Situation Of Shu Area Erhu Art โดย Zhitao Song
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "ความสำคัญและรูปแบบของดนตรีกาหลอในจังหวัดกระบี่และตรัง" ของ นายณัฐวุฒิ แสวงสุข
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "เตหน่ากู: ดนตรีในวิถีชีวิตชาวปกาเก่อญอ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่" ของ นายคลาดร เพ็ชร์แดง
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "เพลงเชิดชั้นเดียว ทางฆ้องวงใหญ่ของครูไชยยะ ทางมีศรี" ของ นายสุกิตติ์ ทำบุญ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "เพลงและดนตรีในละครเพลง" ของ นายธีรวุฒิ แก้วมาก
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "แตรวงคณะบ้านตาล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์" ของ นายธีระพงษ์ ทัพอาจ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีประกอบพิธีกรรมงานศพชาวม้ง บ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร" ของ นางสาวศศิธร ศิริรัตน์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "เพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดำ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" ของ นายวัลลภ งามโคกกลาง
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "คาบาร์เร่ต์ไทย คณะทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา" ของนายชัพวิชญ์ ใจหาญ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า: ครูส่างคำ จางยอด" ของ นางสาวศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุงที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ" ของ นางสาวผกามาศ ชัยบุญ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "เพลงฉิ่งมุล่งฆ้องวงใหญ่ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นแบบฝึกทักษะปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา" ของ นายทรงพล ศรีคุ้ม
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีพิธีกรรมงานศพม้ง ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก" ของ นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีประกอบการแสดงแมงตับเต่า" ของ นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "ดนตรีประกอบการแสดงหุ่นกระบอก คณะแม่ชะแวง อ่อนละม้าย" ของ นางสาวภารดี เกิดวาระ
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เรื่อง "การตีกลองในประเพณีแห่มังกรของคณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์" ของ นายเชาวลิต เขียวทาสี
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
ชื่องาน/กิจกรรม/โครงการ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง "เพลงพื้นบ้านตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย" ของนายธนภัทร ลิมปนารมณ์
 
หนังสือแต่ง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อหนังสือ: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2564). กีตาร์ไฟฟ้า: แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคสำหรับการอิมโพรไวส์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อหนังสือ: กมลธรรม เกื้อบุตร. (2563). ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี (เอกสารคำสอน). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อหนังสือ:
กมลธรรม เกื้อบุตร. (2561). ประวัติดนตรีตะวันตก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อหนังสือ:
กมลธรรม เกื้อบุตร. (2559). ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส (เอกสารประกอบการสอน). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.