ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วิภาดา ผ่องจิต  
 Miss Wipada Pongit
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 055267000
อีเมล์: garub-garib@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2563
2 พย.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤติ
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: วิภาดา ผ่องจิต, ชมนาด วรรณพรศิริ, อินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์, และศุภกิจ เครือกลัด. (2565). การประยุกต์ใช้ทฤษฎี การส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะตนเองในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาการหย่าเครื่องช่วยหายใจของ ผู้ป่วยผ่าตัด, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 16(1), 1–10.
อ้างอิง: ศุภกิจ เครือกลัด, วิภาดา ผ่องจิต. (2565). ประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล : การบอกความจริงที่เป็นข่าวร้าย, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 16(2), 1–15
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พลิกมิติการจัดการพยาบาล: อัตรากำลัง ค่าบริการการพยาบาลและรหัสกิจกรรม Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ FERCIT และเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยในประเทศไทย ประจำปี 2565 เรื่อง "แนวทางการพิจารณาการวิจัยกัญชาในคนหลังเปิดกัญชาเสรี" และการอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
อ้างอิง: การประชุุมวิชาการประจำปี 2565 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย keep movin forward
อ้างอิง: ศัลยศาสตร์หลอดเลือด Survival guidline in vascular nursing care 2023
อ้างอิง: การอบรมการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.