ชื่อ-นามสกุล
   
ตำแหน่ง: -
สังกัดหน่วยงาน: -
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: -
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 Ph.D (Public Administration) University Utara Malaysia 2552
2 ส.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2529
3 ศศ.บ. ((รัฐศาสตร์) การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2524
 
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยดำเนินงาน
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2560).การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 849-856
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2560).การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 1176-1184
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2560).บทบาทของพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาต่อการเทศนาอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน  เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษาพระสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1097-1105
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2560).การศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  ในเขตสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1315-1322
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2560).ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลบ้านคลองอำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ(Proceedings) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1135-1143
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2560).การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเพศหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3, 23-24 มีนาคม 2560. Page: 630-640
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2560).การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร. รายงานสืบเนื่องการประชุมในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17, 21 กรกฎาคม 2560. Page: 1363-1371
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2557).การศึกษาการนำหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : UNIVERSITY ENGAGEMENT INITIATIVE", 2557. Page: 306-317
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2557).การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557 "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : UNIVERSITY ENGAGEMENT INITIATIVE", 2557. Page: 477-490
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2557).ความคิดเห็นของคนพิการต่อการเพิ่มสวัสดิการของคนพิการจากภาครัฐ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 201-211
อ้างอิง: วงศกร เจียมเผ่า (2557).การศึกษาความต้องการสวัสดิการที่มีผลกระต่อการธำรงอยู่ของบุคลากรในหน่วยงาน กรณีศึกษา : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “Interdisciplinary Research and Studies on Sustainable Development”, 2557. Page: 81-94
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.