ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์รงค์รบ น้อยสกุล  
 Mr. Rongrop Noysakun
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: BeeverBKK@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562
2 กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
 
ความเชี่ยวชาญ
เทคนิคการสอน, Production / Design / Photography / Cinematography, การประดิษฐ์สื่อการสอน, Web Design, Design, e-Learning, Online learning, Innovation technology, เทคโนโลยีทางการศึกษา, การจัดการเรียนการสอน , Image Processing , เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) , ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 
ความสนใจ
การตลาด/การลงทุน, ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, เศรษฐศาสตร์, โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดออนไลน์, Internet of Things, ระบบความจริงเสมือน AR, Online Advertising, Innovation technology, การวางแผนกลยุทธ์, Research , Big Data, งานประกันคุณภาพการศึกษา, โลจิสติกส์การท่องเที่ยว, Film / Semiology / Production / Graphic / Photography , Cinematography, การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต, Business, Learning Organization , design, Social Work, การพัฒนาบุคลิกภาพ, Instructional Desing, Marketing, Branding, นวัตกรรม , การจัดการการท่องเที่ยว, การออกแบบผลิตภัณฑ์, งานพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย, ออกแบบระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน, สถานศึกษา, Organization Development, Computer Graphics and Multimedia, การศึกษา การจัดการเรียนการสอน, Digital Marketing, เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา, เทคนิคการจัดการเรียนรู้, นวัตกรรมทางสังคม, Image Processing , ปัญญาประดิษฐ์ Ai, Infographic, หุ่นยนต์,ระบบอัตโนมัติ,IoT
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: รงค์รบ น้อยสกุล. (2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำหรับการพัฒนาทักษะการออกแบบสื่อตามทฤษฏีการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2566)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: นงลักษณ์ ใจฉลาด, ชญานิษฐ์ ศศิวิมล, วิภา ทองบุรี, สมศรี ทาสุทะ, ดิษยา ศุภราชโยธิน และ รงค์รบ น้อยสกุล (2564). การศึกษาองค์ประกอบและสภาพการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. Journal of Legal Entity Management and Local Innovation.Vol.7 No.3 (2021) : March 2021. หน้า 1-15.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: รงค์รบ น้อยสกุล, ดิเรก ธีระภูธร, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล. (2561). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย สำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุพิบูล ปี 7 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563, 62-75. สืบค้นจาก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsru/article/view/152015
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
-
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ Innovation Technology for developing a smarter brain (15 มีนาคม 2564) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ A.I. ทางการศึกษา โดยใช้ Machine Learning อย่างง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (8 มิถุนายน 2564) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ แนะนําการบูรณาการกับการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์กับการเรียนการสอน ในยุค COVID-19 (9 มิถุนายน 2564) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ Micro Learning การเรียนรู้พอดีคํา (7 มิถุนายน 2564) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ Online Teaching Tools: เครื่องมือสําหรับครูสอนออนไลน์ (8 มิถุนายน 2564) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมออนไลน์ รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์: การจัดการเรียนการสอนสําหรับครู (9 มิถุนายน 2564) ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ้างอิง: อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา (21 ตุลาคม 2564)
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: หลักสูตรพัฒนาวิทยากร Local Trainer ในโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว พิษณุโลก
อ้างอิง: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Application ภายใต้การส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม *
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการสร้างสมรรถนะครูไทย ด้วยหลักสูตรครุศึกษา ฐานสมรรถนะ เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อโครงการ: วิทยากรการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูมวยไทยสู้ความสากล 14-16 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: วิทยากรอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้กับครูผู้สอนภาษาไทย ที่ไม่ได้จบตรงทางการสอนภาษาไทย (29 ม.ค. 2565) คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาไทย (5 มีนาคม 2565) คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาและการแนะแนว (3 กุมภาพันธ์ 2565) คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนาครูของครู (Smart Teacher) (20 ก.พ. 65) คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการ The New Normal Educational: How to สอนวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (8 ก.พ.65) คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: วิทยากร การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาผู้เรียน (29 ก.พ.65) คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (15-16 ก.พ.65)
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นข้าราชการครู เพื่อเป็นการเตรียมเตรียมความพร้อมนักศึกษาครูในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 17–21 มกราคม 2565
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อโครงการ: โครงการ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม การเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศรียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 23 มกราคม 2564
ชื่อโครงการ: โครงการเตรียมความพร้อมการนำเสนอบทความในรูปแบบโปสเตอร์ รูปแบบบรรยาย 13 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากรแกนนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 (สสวท.)
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมวิชาชีพครู 24 เมษายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 6-7 พ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศหลักสูตรอิงสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ 2 ก.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษา รหัส 61 (28-29 ส.ค. และ 2-5 ก.ย. 2564) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 (29-27 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชื่อโครงการ: วิทยากร โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเครือข่าย 4 แห่ง (28 ส.ค. 64) คณะครุศาสตร์ มรพส.
ชื่อโครงการ: โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอรุโณทัย วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: อบรมเครือข่ายสถิติ หลักสูตรสร้างการรับรู้การเลื่อนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 และ จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.สุโขทัย
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวะศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 25 - 29 พ.ค. 63 โดย สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อโครงการ: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียน ต.ช.ด. บุญธรรมบุญพริ้ง และ โรงเรียน ต.ช.ด. ยอดโพธิ์ทอง 1 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บุญธรรมบุญพริ้ง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ชื่อโครงการ: กรรมการนิเทศติดตาม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: IC3 GS6 Level1
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: หลักสูตร ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา / นักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.