ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย  
 Miss Surintraporn changchai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: schangchai@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559
2 วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2555
 
ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอาหาร
 
ความสนใจ
Postharvest Technology and Plant Physiology, Stress Physiology, Food Engineering
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: Changchai, S., Sumrit, T., Kitpot, T. and Inrirai, P. (2020). Impact of storage condition on postharvest preservation of fresh Bambusa sp. shoot. Journal of Food Research, 4(1),57-63.
อ้างอิง: Changchai, S., Sumrit, T., Chunlakan, P. and Inrirai, P. (2020). Improving plant layout and processing flow of jelly mushroom drink to reduce microbial contamination. Journal of Food Research, 4(4):1060-1065.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: นรกมล แก้วสระแสน, ดลญา หรศาสตร์, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, สุรินทราพร ชั่งไชย และ พัชราภรณ์ อินริราย. (2562). การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ. ใน การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25: 95-100.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: สุรินทราพร ชั่งไชย, พัชราภรณ์ อินริราย, และ ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์. (2561). การออกแบบเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้ำวนด้วยน้าโอโซน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7: 326-331.
อ้างอิง: พัชราภรณ์ อินริราย, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, และ สุรินทราพร ชั่งไชย. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7: 677-686.
อ้างอิง: ธนพล กิจพจน์, ธนพรรณ บุญบารุง, อรยา ธูปทอง, และ สุรินทราพร ชั่งไชย. (2561). การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,พิษณุโลก.
อ้างอิง: ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, กนกวรรณ พรมจีน, พัชราภรณ์ อินริราย, สุรินทราพร ชั่งไชย และ ธนากร จันทรศรีชา. (2561) การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4: 40-46.
อ้างอิง: ธนาพัทธ์ พัฒนประเสริฐกุล, วุฒิพงษ์ บุญสิงห์, สุรินทราพร ชั่งไชย, และ พัชราภรณ์ อินริราย. (2561). การพัฒนาเครื่องสไลด์ให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า. ใน การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24: 133-137.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วรลักษณ์ สุริวงษ์, ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์, พรดรัล จุลกัลป์, กนกวรรณ พรมจีน และ สุรินทราพร ชั่งไชย. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหยวกบรรจุรีทอร์ตเพาซ์ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3: 61-66.
อ้างอิง: สุรินทราพร ชั่งไชย. (2560). การศึกษาความเข้าใจของผู้เรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบสาธิต และปฏิบัติในรายวิชาการจัดการทางวิศวกรรม. ใน โครงการสัมมนาการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา UKM ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,พิษณุโลก.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: การใช้แก๊สโอโซนในการกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) ในพริก วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Changchai S., Varith J. and Jaturonglumlert S. (2015). Effect of High Concentration-Ozone Fumigation on Chemical And Physical Changes in Fresh Chilli. In The 7th International Conference on Sustainable Agriculture for Food Energy and Industry in Regional and Global Context (ICSAFEI 2015), Putra University, Malaysia.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Effect of high concentration-ozone fumigation on chemical and physical changes in fresh chilli. ICSAFEI 2015, 7th Conference on Sustainable Agriculture for Food, Energy and Industry in Regional and Global Context.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์: การถ่ายทอดกระบวนการผลิตภัณฑ์น้ำพริกไก่กรอบสมุนไพร ให้แก่ หจก.สิตา ฟาร์ม
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์: การถ่ายทอดกระบวนการผลิตภัณฑ์หมูหมักเสียบไม้ และหมูแดดเดียว ให้แก่ บริษัท เอ็นอาร์
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์: การถ่ายทอดกระบวนการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกลิ่นตะไคร้ใบเตยผสมพรีมิกซ์วิตามินบีรวม ให้
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์: การถ่ายทอดกระบวนการผลิตภัณฑ์ไก่ย่างในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทพร้อมรับประทาน รส ไก่ย่างสมุนไพร และไก่ย่างกระเทีย
ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์: การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเครื่องมือเครื่องจักร, ถ่ายทอดสูตรและขั้นตอนการผลิต กล้วยฉาบรสช็อคโกแลต ให้แก
ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจสำหรับกลุ่ม OTOP ภาคเหนือเพื่อตลาดอาหารผู้สูงอายุ AEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562: ถ่ายทอดสูตรและกระบวนการผลิตน้ำพริกกล้วย ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.