ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ  
 Mr. Theptithut Kheawkham
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: theptithut.k@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
2 วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
 
ความเชี่ยวชาญ
-การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา -การออกแบบการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบออนไล
 
ความสนใจ
Artificial Intelligence
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: เทพธิทัต เขียวคํา เเละไกรลาส มาตรมูล. (2567). การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนจากเเท็บเล็ตเก่าร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, 35(3).
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล, พิชิตชัย ปิมแปง, เเละเทพธิทัต เขียวคำ.(2566). การใช้การคิดเชิงคำนวณของนักเรียนในการเขียนโปรแกรมเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนผ่านกิจกรรมแบบ Unplugged: เน้นขั้นการสอนและการสังเกตชั้นเรียนร่วมกันโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(2), 1-18.
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล และเทพธิทัต เขียวคํา. (2566). การใช้กระดานดำแบบญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 23(2), 81-96.
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล, พิชิตชัย ปิมแปง, ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์, เเละเทพธิทัต เขียวคำ. (2565). การกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของบทเรียนจากแนวคิดเชิงคำนวณของนักเรียนผ่านการศึกษาชั้นเรียน: ขั้นสร้างแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(1): 164-179.
อ้างอิง: เจนสมุทร เเสงพันธ์ เเละเทพธิทัต เขียวคำ. (2565). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 6(3), 59-71.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: เทพธิทัต เขียวคำ เเละเจนสมุทร เเสงพันธ์. (2563). การสอนคณิตศาสตร์ผ่านการเเก้ปัญหาด้วย iPads ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการเเบบเปิด. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 33(1): 69-91.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: เทพธิทัต เขียวคำ เเละเจนสมุทร เเสงพันธ์. (2562). การสะท้อนผลชั้นเรียนของครูในชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเเละวิธีการเเบบเปิด. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 39(6): 187-198.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: พิชิตชัย ปิมแปง, ไกรลาส มาตรมูล, นววรรณ ทองมี, กุลวดี ปิ่นวัฒนะ, เทพธิทัต เขียวคำ, เเละวีระศักดิ์ ทองอ่อน. (2565). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารกึ่งตัวนำ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก.
อ้างอิง: ไกรลาส มาตรมูล เเละเทพธิทัต เขียวคำ. (2565). วิธีปฏิบัติการสอนในการนำการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนผ่านกิจกรรมแบบ Unplugged ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ลำปาง.
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: พิชิตชัย ปิมแปง ไกรลาส มาตรมูล นววรรณ ทองมี กุลวดี ปิ่นวัฒนะ เทพธิทัต เขียวคำ และวีระศักดิ์ ทองอ่อน. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารกึ่งตัวนำ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: กิจกรรมสร้างไอเดียเเละการเป็นผู้ประกอบการ (DIY & WORKSHOP) ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามเเนวทาง OBE
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: วิศวกรสังคม (Social Engineer) เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
อ้างอิง: In-House Training (การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Outcome – Based Education )
อ้างอิง: การพัฒนาหลักสูตรตามเเนวทาง OBE เพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
อ้างอิง: การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ(Paper Camp) เพื่อยกระดับพัฒนาการวิจัยนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบูลสกายรีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปเเบบการจัดการเรียนการสอนเเบบ TEAM TEACHING ณ ห้อง PIBUL302 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: หลักสูตรอบรมพื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูลเเละการเรียนรู้ของเครื่อง
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: Hands-on Data Science and Machine Learning
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.