ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง  
 Miss Ruttanawadee Papang
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 2000-2005
อีเมล์: papang_555@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552
 
ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย วรรณคดีไทย, ด้านธุรการและสารบรรณ
 
ความสนใจ
ประวัติศาสตร์ความคิดและภูมิปัญญา, วรรณคดีไทย วรรณคดีวิจารณ์และเปรียบเทียบ สุนทรียศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา, ความหลากหลายทางชีวภาพ, นวนิยาย, การสอน,การศึกษาเทคนิคการสอน, ASEAN Social Work
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: ขวัญชนก นัยจรัญ, รัตนาวดี ปาแปง และคณะ. (2559). การศึกษาภูมินามโดยเครือข่ายชุมชนในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม, (หน้า 1-12).
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: รัตนาวดี ปาแปง และธัญญา สังขพันธานนท์. (2564). จิตสำนึกเชิงนิเวศในนวนิยายของมาลา คำจันทร์. ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (HUSOC14). วันที่ 16 กรกฎาคม 2564. (หน้า 491-504).
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: รัตนาวดี ปาแปง และธัญญา สังขพันธานนท์. (2562). ความทรงจำและการโหยหาอดีตในสาคดีอัตชีวประวัตเรื่อง "เกิดวังปารุสก์". การประชุมวิชาการระดับชาติ "พหุวิทยาการแก่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา : วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1.(หน้า305-316)
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ชัญญานุช ขุนนา, รัตนา อยู่มา และรัตนาวดี ปาแปง. (2561). วาทกรรมที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น” ของกนกพงศ์ สงสมพันธุ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4. วันที่ 23 สิงหาคม 2561. หน้า 72.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วุฒิเกียรติ แอบเรือง, กัลยารัตน์ ต๊ะปา และรัตนาวดี ปาแปง. (2560). แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง น้ำเล่นไฟ และแผ่นดินหัวใจ. รายงานการประชุมสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. วันที่ 26-27 มกราคม 2560. (หน้า 2375-2385).
อ้างอิง: รัตนาวดี ปาแปง และคณะ. (2560). สถานภาพและบทบาทของตัวละครชาย – หญิง ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่องทองเนื้อเก้า. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลวิจัยครั้งที่ 3 “Thailand 4.0 นวัตกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 23-24 มีนาคม 2560. (หน้า 51).
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ห้องประชุมไอที ชั้น 2
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ" และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรพส. โรงเรียน และ อบต. วันที่ 27 มกราคม 2561 โรงแรมท็อปแลนด์
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์
อ้างอิง: โครงการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา” วันที่ 1 มีนาคม 2560 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 คมส.
อ้างอิง: การบรรยายพิเศษทางคติชนวิทยา ในหัวข้อ คติชนวิทยา : การศึกษาตลอดชีวิต วันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนา นศ
อ้างอิง: โครงการนำร่องการออกแบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้แบบ Active Learning/Project Based Learning วันนี้ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คมส.
อ้างอิง: อบรม เรื่อง วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
อ้างอิง: การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง กลอุบายสงครามในสามก๊ก วันที่ 10 ธันวาคม 2560
อ้างอิง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อสำหรับพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และพิธีลงนามความร่วมมือ (mou) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงเรียน และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น" วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายร่วมกับ สสส.)
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ สู่สังคมดิจิทัล” (การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
อ้างอิง: อบรมโครงการ “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” ในวันที่ 14 มีนาคม 2559
อ้างอิง: สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม "การส่งเสริมศิลปะการจับผ้าและการจัดดอกไม้" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น1 คมส.
อ้างอิง: Dinner Talk "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสประชาคมอาเซียน เสริมความเข้มแข็ง SMEs ในท้องถิ่น" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุด
อ้างอิง: การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรพส. กับเครือข่าย อบต. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุด
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: สัมมนาทางวิชาการเรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการทำเอกสาร ตำรา หนังสือระดับอุดมศึกษา “การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรให้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และลักลอกผลงาน” วันที่ 9 มิ.ย. 2558 ที่โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
อ้างอิง: อบรมโครงการ โดย“จัดการเรียนการสอนและประเมินผลอย่างไรในยุค GEN Z” วันที่ 4 ส.ค. 2558 ที่โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว
 
โครงการบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: โครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โครงการมนุษยศาสตร์สู่ศาสตร์แห่งการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย หัวข้อ "การอ่านและการแต่งคำประพันธ์"
ชื่อโครงการ: สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายภาษาไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ หัวข้อ "การวิจารณ์เชิงนิเวศ : มุมมองใหม่ในการศึกษาวรรณกรรมไทย" จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.