ชื่อ-นามสกุล
  อาจารย์ ดร. กฤษฎา อ้นอ้าย  
  Dr. Kritsada On-ai
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: Kritsada_on@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562
2 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557
3 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553
 
ความเชี่ยวชาญ
ท่อความร้อนและระบบความร้อน
 
ความสนใจ
วิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมเครื่องกล, พลังงานทดแทน, การจัดการด้านพลังงาน
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: On-ai, K., Kammuang-lue, N., Terdtoon, P., and Sakulchangsatai, P., Implied Physical Phenomena of Rotating Closed-loop Pulsating Heat Pipe from Working Fluid Temperature, Applied Thermal Engineering, Vol. 148, 1303-1309, 2019.
อ้างอิง: Kammuang-lue, N., On-ai, K., Sakulchangsatjatai, P., Terdtoon, P., Thermal Performance of Solid Brake Disc Integrated with Rotating Closed-Loop Pulsating Heat Pipe, Proc. of the 11th International Conference on Science. Johor Bahru, Malaysia. Vol. 11, pp. 213-220, 2019.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: Kammuang-lue, N., On-ai, K., Sakulchangsatjatai, P., Terdtoon, P., Thermal Characteristics of a Rotating Closed-Loop Pulsating Heat Pipe Affected by Centrifugal Accelerations and Numbers of Turns, Journal of Mechanical Engineering, Vol. SI 4(3), 35-50, 2017.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: Sakulchangsatjatai, P., Kammuang-lue, N., On-ai, K. and Terdtoon, P., Correlations to Predict Thermal Performance Affected by Working Fluid’s Properties of Vertical and Horizontal Closed-Loop Pulsating Heat Pipe, Thermal science, Vol. 20, pp. 1555–1564, 2016.
อ้างอิง: On-ai, K., Kammuang-lue, N., Sakulchangsatjatai, P., Terdtoon, P., Effect of Centrifugal Acceleration on Heat Transfer Characteristics of Rotating Closed-Loop Pulsating Heat Pipes, Silpakorn U Science & Tech J, Vol. 10(4), 2016.
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: Kammuang-lue, N., On-ai, K., Saulchangsatjatai, P. and Terdtoon, P., Correlation to Predict Thermal Performance According to Working Fluids of Vertical Closed-Loop Pulsating Heat Pipe, International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering, Vol. 8, pp. 954 – 962, 2014
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: On-ai, K., Kammuang-lue, N., Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, P., Experimental Study of Heat Transfer Characteristics of Rotating Closed-Loop Pulsating Heat Pipes, Proc. of the 8th International Conference on Science. yangon, Myanmar. Vol. 8, pp. 461-469, 2016.
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: On-ai, K., Kammuang-lue, N.,Terdtoon, P., and Sakulchangsatjatai, P., Effect of Working Fluid Types on Thermal Performance of Vertical Closed-Loop Pulsating Heat Pipe, Proc. of the 5th International Conference on Science. Luang Prabang ,Loa PDR. Vol. 5, pp. 24, 2013.
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
ชื่อใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง: ผู้ประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.