ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์  
 Mr. Wasan Pounpunwong
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: redderil_small@hotmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
2 ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
3 ศศ.บ. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
-
 
ความสนใจ
พื้นที่ชายแดน ทุนนิยม เกษตรพันธะสัญญา ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ, การพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ เพศภาพ การปกครองท้องถิ่น, เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาประชาธิปไตย การสร้างสันติภาพ
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2564).รัฐชาติสมัยใหม่ อำนาจทุนนิยม การพนันชายแดน ในพื้นที่แม่สอด-เมียวดี. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 (1)เพิ่มเติม, 115-138.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2564). สถานการณ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีศึกษา ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 38(2), 214-243.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2564). สถานการณ์การเล่นการพนันของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนแม่สอด - เมียวดี.วารสารการเมืองการปกครอง, 11(3), 161-183
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2564). การมีส่วนร่วมในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของ รัฐ สังคม และชุมชน ในพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(11), 181-198.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). แรงงานไทยภายใต้นโยบายการนาเข้าแรงงานต่างชาติของประเทศสิงคโปร์. วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1 (2), 21-38.
อ้างอิง: ปนัดดา พวงบานชื่น, เดชาวัต พูลศิริ, พีรดนย์ โสมนัสแสง, สุชาครีภ์ เพชรสุข และวสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). การเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 กรณีศึกษาเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 1 (2), 69-87.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). มาตรการและแนวทางการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนแม่สอด – เมียวดี. วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 9(1), 168-193.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในประเทศเมียนมา: พัฒนาการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่, 11 (2), 195-218.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์ และภานุวัตน์ ฟูจักรคำ. (2563). ครู – ศิษย์: ความสัมพันธ์แบบอำนาจนิยมความมืดบอดของการถ่ายทอดองค์ความรู้. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 9 (3), 246-259.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). การศึกษาประเด็นทางนโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษา พื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 9(2), 138-182.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2562). การย้ายถิ่นระหว่างประเทศกับสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 8 (2), 248-265.
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2561). สิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Nationality less Children’s Education right, in case study of Ban Pong Noi School, Amphoe Mueng, Chiang Mai Province) วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่, 9 (2), 123-156.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2561). ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง: การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรในการทำเกษตรแบบพันธะสัญญาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: Social Change of Farmers in Contract Farming Agriculture in Thailand-Myanmar Boundary). วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 31 (2), 44-64
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2560). การพัฒนาพื้นที่ชนบทให้กลายเป็นเมือง กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (The development of rural into the urban A case study Doi Mon Cham, Mea Rim district, Chiang Mai province). วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่, 8 (2), 55-80.
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2559).การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The context of diversity in Transgender of the difference between Sciences and Social Sciences). วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 5 (1), 77-86.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2564). เกษตรแบบพันธสัญญา: รัฐ นายทุน และเกษตรกร ชายแดนแม่สอด-เมียวดี. ในงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (4219-4230). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
อ้างอิง: ภาณุพงศ์ อาจองค์, นพรัตน์ กําวัน, นวลนภา หอมสิงทอง, รัตนาภรณ์ แก้วเข้ม และวสันต์ ปวนปันวงศ์ (2564). การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศึกษาพื้นที่ : บ้านเนินตูม ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (784-782). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
อ้างอิง: ธนิตพงษ์ แก้วชูเชิด, ธีระพงษ์ ดีเอี่ยม, โสภณ จ้อยโหมด, เสกสรร น้อยนวล และวสันต์ ปวนปันวงศ์ (2564). การพัฒนาความเป็นเมืองกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ศึกษาพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก.การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (793-801). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์ และ รตา อนุตรางค์กูล. (2563). การช่วงชิงความหมายอำนาจสถาปนาในรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการพัฒนาประชาธิปไตยผ่านเส้นทางและนโยบายของพรรคอนาคตใหม่. ในงานการจัดประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อ้างอิง: สิทธิชัย มีบุตร, เจษฎาภรณ์ รัตนะ, นัทธมน แก้วคง, ณัฎฐกิตต์ วัฒนวานิชย์, เสรี ศรีเทศ และวสันต์ ปวนปันวงศ์ (2563). ความเข้าใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. ในงานการจัดประชุมรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). รัฐตลาด: มุมมองความคิดผ่านทุนนิยมชายแดน. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปศาสตร์วิชาการครั้งที่ 1. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่.การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11.กรุงเทพมหานคร: ศุนย์ศึกษาปัญหาสุรา. (Poster Presentation)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563).รัฐชาติสมัยใหม่ อำนาจทุนนิยม การพนันชายแดน ในพื้นที่แม่สอด-เมียวดี. ประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ตระหนักปัจจุบันกับนวัตกรรมทางรัฐศาสตร์ไทย. เชียงใหม่: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2560, เมษายน). การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย: บทสรุปการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (Thai Local Government: Conclusion of local government reform of National Council for Peace and Order (NCPO)) .ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1"The 1st National Graduate Conference on Political Science and Public Administration 2017. (น.21-47). เชียงใหม่: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Pounpunwong, W. (2015). Social Change of Farmers in Contract Farming Agriculture under ACMECS in Myawaddy Province, Republic of the Union of Myanmar. In Greater Mekong Sub region Studies Center Chiang Mai University. (107-120). Chiang Mai: Faculty of Political Science and Public Administration Chiang Mai University.
 
งานวิจัยสถาบัน
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ได้รับทุนโครงการวิจัย เรื่อง โครงการหลวงกับการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชนเผ่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ทุน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หัวหน้าโครงการวิจัย)
อ้างอิง: ได้รับทุนโครงการวิจัย เรื่อง บทบาทและความสัมพันธ์ของพลวัตรระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้วาทกรรมนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้ทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหน้าโครงการวิจัย) (2564)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2564). รัฐ สังคม ชุมชน: สถานการณ์ความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (รายงานวิจัย). สงขลา: ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2563). นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานวิจัย). สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา.
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: ได้รับทุนโครงการวิจัยเรื่อง นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
อ้างอิง: ได้รับทุนโครงการวิจัยเรื่อง รัฐ สังคม ชุมชน: สถานการณ์ความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้ทุน ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
อ้างอิง: วสันต์ ปวนปันวงศ์. (2562). มาตรการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี (รายงานวิจัย). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ได้รับทุนโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการเล่นพนันของเยาวชนไทยในพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหน้าโครงการวิจัย)
ปี พ.ศ. 2557 (2014)
อ้างอิง: วิทยานิพนธ์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเกษตรกรในการทำเกษตรแบบพันธะสัญญา ตามยุทธศาสตร์ ACMECS ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Social Change of Farmers in Contract Farming Agriculture under ACMECS in Myawaddy Province, Republic of the Union of Myanmar)
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ชนบทให้กลายเป็นเมือง กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554 (2011)
อ้างอิง: วิจัยเรื่อง สิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2559 (2016)
อ้างอิง: หลักสูตร “5ส กับการเพิ่มผลผลิตภาพ” by Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
อ้างอิง: หลักสูตร “หลักสูตรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย KAIZEN” by Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
อ้างอิง: หลักสูตร “Professional Internal Audit Technique by ISO/TS 16949:2009” Robere and Associates (Thailand)
อ้างอิง: หลักสูตร “Key to Success an Implementation by ISO/TS 16949:2009 (Requirement)” Robere and Associates (Thailand)
อ้างอิง: หลักสูตร “Key to Success an Implementation by ISO 14001:2015 (Requirement)” Robere and Associates (Thailand)
อ้างอิง: หลักสูตร “Professional Internal Audit Technique by ISO 14001:2015” Robere and Associates (Thailand)
อ้างอิง: หลักสูตร “การจัดการงานธุรการบุคคลให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของพนักงาน” รุ่นที่ 36 บริษัท เอช อาร์ เซนเตอร์จำกัด
อ้างอิง: โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2558 (2015)
อ้างอิง: Completing the Challenge of JATH-QCC Activity Award 2015-2016
อ้างอิง: หลักสูตร “ Update กฎหมายใหม่ของระบบไฟฟ้า ปี 2558” บริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจากตัวเมืองสุโขทัยสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตามวิถีชุมชนผ่านการบริการรถคอกหมู
ชื่อโครงการ: วิทยากรถอดบทเรียนธรรมนูญสุขภาพตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
ชื่อโครงการ: วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อโครงการ: วิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อโครงการ: วิทยากรประชุมรับฟังความคิดเห็นสำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติภาพเขต 2 พิษณุโลก ปี 2560
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.