ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต  
  Asst. Prof. Dr. Tharathip sreesattabud
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: t.sreesattabud@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
3 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Electroceramics, Material Sciences, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing, ceramics/เซรามิกส์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ธราทิพย์ ศรีสัตตบุตร (2556).Phase and Electrical Properties of PZT Thin Films Embedded with CuO Nano-Particles by a Hybrid Sol-Gel Route. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Electronic Materials Letters., 2556. Page: 409-412
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต (2561).Physical Properties of Ceramic from Power Plant Bottom Ash. The 1st Suan Sunandha National Academic Conference on Science and Technology “The Creativity and Innovation to Thailand 4.0”, 2560. Page: 252-257
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
การอบรม
-
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.