ชื่อ-นามสกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต  
  Asst. Prof. Dr. Tharathip Olanthichachat
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: t.sreesattabud@gmail.com
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
2 วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
3 วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
 
ความเชี่ยวชาญ
Electroceramics, Material Sciences, Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing, ceramics/เซรามิกส์
 
ความสนใจ
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2556 (2013)
อ้างอิง: ธราทิพย์ ศรีสัตตบุตร (2556).Phase and Electrical Properties of PZT Thin Films Embedded with CuO Nano-Particles by a Hybrid Sol-Gel Route. วารสารวิชาการระดับนานาชาติ Electronic Materials Letters., 2556. Page: 409-412
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต (2561).Physical Properties of Ceramic from Power Plant Bottom Ash. The 1st Suan Sunandha National Academic Conference on Science and Technology “The Creativity and Innovation to Thailand 4.0”, 2560. Page: 252-257
ไม่ระบุปีในระบบภาระงานสายวิชาการ
อ้างอิง: T. Sreesattabuda and P. Olarntichachata, (2017). Preparation and Characterization of Ceramic from power plant bottom ash, ICTA2017, P.82
อ้างอิง: Sreesattabud,T and Teephung, U.(2017). the 43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT43). Chulalongkorn University
อ้างอิง: Sreesattabuda,T and Olarntichachat P.(2017). Preparation and Characterization of Ceramic from power plant bottom ash. International conference on traditional and advance ceramics 2017
อ้างอิง: Sreesattabud,T and Teephung, U.(2017). the 43rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT43). Chulalongkorn University
อ้างอิง: ธาราทิพย์ ศรีสัตตบุตร, ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต, มลฑล ฟักเอม และ กิตติพันธ์ บุญปิ่มใจ, (2018) การศึกษาเนื้อดินปั้นชนิดคอร์เดียไรท์สำหรับวัตถุทนไฟ, พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่5
อ้างอิง:
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE รุ่น มรพส#2
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่น มรพส#2
อ้างอิง: การยกร่างหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes base Education เชียงคาน
อ้างอิง: อบรมออนไลน์หลักสูตร เคลือบเซรามิก และการให้สีเคลือบด้วยโลหะออกไซด์ โดยกองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
อ้างอิง: เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ บริษัทธนบดีเดเคอร์เซรามิก ช่วงแรก
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.