ชื่อ-นามสกุล
 อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย  
 Miss Thitiporn Saengploy
ตำแหน่ง: อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดหน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล์: thitiporn.sa@psru.ac.th
 
 
 
 
การศึกษา
ลำดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ
1 พย.ม. (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
2 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
 
ความเชี่ยวชาญ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, การพยาบาลสูติศาสตร์, การพยาบาลทารกแรกคลอด, การผดุงครรภ์ (midwifery), การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์, การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
 
ความสนใจ
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, และฐิติพร แสงพลอย. (2565). การพัฒนาชุดความรู้การสร้างเสริมสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับผู้สูงอายุ ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 5(1), 26-41.
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: ฐิติพร แสงพลอย, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม, นลินี สิทธิบุญมา และปภาดา ชมภูนิตย์. (2564). สื่อสังคมออนไลน์ : แนวทางการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 15(1), 99-112.
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: กฤษณา ปิงวงศ์, กัญญาณัฐ สิทธิภา และฐิติพร แสงพลอย. (2563). ประสิทธิผลของการประคบเย็นต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในมารดาระยะหลังคลอด: การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยอย่างเป็นระบบ. วารสารสภาการพยาบาล; 35(1): 75-85.
อ้างอิง: ปภาดา ชมภูนิตย์, ศิลปชัย ฝั้นพะยอม และฐิติพร แสงพลอย. (2563). รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ กับการประยุกต์ใช้ป้องกัน การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 14(3), 22-29
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: อัยย์ชาร์ สุขเกษม, กัญญาณัฐ สิทธิภา, ฐิติพร แสงพลอย, และนลินี สิทธิบุญมา. (2561). ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: บทบาทสำคัญของพยาบาล. เชียงรายเวชสาร, 10(2), 217–228.
-
 
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ
- -
 
งานวิจัยสถาบัน
-
 
ผลงานนวัตกรรมชุมชน
-
 
การอบรม
ปี พ.ศ. 2567 (2024)
อ้างอิง: พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 12
ปี พ.ศ. 2566 (2023)
อ้างอิง: โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อ้างอิง: โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
อ้างอิง: การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2566 สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) เรื่อง MFM 2023: Now, New, Next
อ้างอิง: การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation): In-House Training ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 1
อ้างอิง: โครงการจัดการเรียนรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการและวิจัย) หัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล”
อ้างอิง: เทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
อ้างอิง: โครงการพัฒนาตำราทางการพยาบาลสำหรับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ปี พ.ศ. 2565 (2022)
อ้างอิง: โครงการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ “พลิกมิติการจัดการพยาบาล:อัตรากำลัง ค่าบริการกราพยาบาลและรหัสกิจกรรม Nursing management transformation: FTE FEE & ICD-10”
อ้างอิง: การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับพยาบาล: กิจกรรมวิชาชีพที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
อ้างอิง: AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 8
อ้างอิง: เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
อ้างอิง: พัฒนาศักยภาพอาจารย์พยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (การอบรมเชิงปฏิบัติการ)
ปี พ.ศ. 2564 (2021)
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal) โดย สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2564 เรื่อง "การพัฒนานักศึกษา Gen Z ในฐานวิถีชีวิตใหม่"
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลการควบคุมยาสูบที่ทันต่อเหตุการณ์
อ้างอิง: การประชุมวิชาการเนื่องในวันสัปดาห์นมแม่โลก เรื่อง พยาบาลรวมใจ ปกป้องเด็กไทยได้กินนมแม่ โดย สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection – Standard Course โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ้างอิง: โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา AUN-QA
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Nursing Simulation and Simulation-based Learning
อ้างอิง: โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564
อ้างอิง: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Pretection-Standard Course
ปี พ.ศ. 2563 (2020)
อ้างอิง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมพลังและสมรรถนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่”
อ้างอิง: การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง พยาบาลนมแม่ เส้นทางแห่งความก้าวหน้า
อ้างอิง: โครงการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Faculty Practice)
อ้างอิง: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน-พิบูลสงครามโมเดล
อ้างอิง: โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
อ้างอิง: โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน หลักสูตร 5 รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2562 (2019)
อ้างอิง: การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
อ้างอิง: โครงการอบรมวิชาการ MFM-CMU conference 2019 เรื่อง Update in Maternal and Fetal Medicine
อ้างอิง: การประชุมวิชาการ “จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล”
อ้างอิง: โครงการอบรมวิชาการ MFM-CMU Conference 2019 เรื่อง Update in Maternal Fetal Medicine
ปี พ.ศ. 2561 (2018)
อ้างอิง: การประการประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี 2561 THEME : SME OB & GYN
ปี พ.ศ. 2560 (2017)
อ้างอิง: โครงการประชุมวิชาการ แนวคิดที่สำคัญทางสูติ-นรีเวช และผดุงครรภ์ ครั้งที่ 5 : ความท้าทายในศตวรรษที่ 21
 
โครงการบริการวิชาการ
-
 
งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
-
 
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
-
 
หนังสือแต่ง
-
 
รางวัล
-
 
ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรอง
-
 
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
-
 
ลิขสิทธิ์
-
 
สิ่งประดิษฐ์
-
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.